Lawrence Rose

Bilde av Lawrence Rose
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Roses faglige interesser spenner over flere spørsmål vedrørende demokratisk medborgerskap og utforming av offentlig politikk, spesielt med hensyn til kommunalpolitikk og forvaltning. Ved siden av dette er han opptatt av samfunnsvitenskapelig metode.

Undervisning

 • Utforming og innholdet av demokratisk medborgerskap.
 • Offentlig politikk og administrasjon, spesielt kommunepolitikk og forvaltning.
 • Komparativ politisk atferd.
 • Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk

Democratic citizenship

Lokal administrasjon og politikk

Bakgrunn

 Lawrence Rose tok sin M.A.-grad i 1967 og sin Ph.D. grad i statsvitenskap i 1976 ved Stanford University. Fra 1975-82 var han Assistant Professor ved University of Virginia. Han var gjesteprofessor ved Institutt for statsvitenskap fra 1979-80. Fra 1982-91 var han forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og vikarierte i deltidsstilling som professor ved Institutt for statsvitenskap 1985-88. Ansatt som førsteamanuensis 1989, professor fra 1993.

Verv

 • Kommunal ekonomi och politik, redaksjonsråd
 • Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), styremedlem
 • International Political Science Association (IPSA), Research Committee 05, styremedlem

Samarbeid

 

Emneord: Komparativ politikk, Valg og Demokrati, Offentlig politikk og administrasjon, Kommunepolitikk, Metode, Statistikk, Demokrati, Statsvitenskap

Publikasjoner

 • Rose, Lawrence E., "Good local governance: What is it? How can it be promoted?", in Harald Baldersheim & Jozef Batora (ed.), The governance of small states in turbulent times. The exemplary cases of Norway and Slovakia. Opladen: Verlag Barbara Budrich, 2012.
 • Denters, Bas; Gabriel, Oscar W. & Rose, Lawrence E.,  "Citizen Views about Good Local Governance", I Martin Rosema; Bas Denters & Kees Arts (ed.), How Democracy Works: Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011.
 • Rose, Lawrence E., "Den krevende borger: Kveles lokaldemokrati?", i Harald Baldersheim & Eivind Smith (red.), Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?. Oslo: Abstrakt forlag, 2011.
 • Rose, Lawrence E., "Innbyggernes forhold til kommunen: Hva er viktig for folk?", i Andreas Ivarsson (red.), Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborg: Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan, 2011.
 • Rose, Lawrence E., "Kommunestruktur: En føniksfugl i det politisk-administrative landskap", i Andreas Ivarsson (red.), Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborg: Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan, 2011.
 • Rose, Lawrence E., "Kommunestrukturen i Norge: Folkets røst", i Andreas Ivarsson (red.), Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborg: Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan, 2011.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E., "A Comparative Analysis of Territorial Choice in Europe - Conclusions", in Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (ed.), Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E., "Norway: The Decline of Subnational Democracy?", in John Loughlin; Frank Hendriks & Anders Lidström (ed.), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe. Oxford: Oxford University Press, 2010.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E., "Territorial Choice: Rescaling Governance in European States", in Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (ed.), Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders. Basingstoke: Palgrave Macmillan,2010.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E., "The Staying Power of the Norwegian Periphery", in Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (ed.), Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E., "Å delta eller ikke – det er spørsmålet: Lokalvalgene 1995–2007", i Jo Saglie (red.), Det nære demokratiet - lokalvalg og lokal deltakelse. Oslo: Abstrakt forlag, 2009.
 • Rose, Lawrence E & Pettersen, Per Arnt, "Lokaldemokratiets grunnvoll: Innbyggernes politiske interesse og kompetanse", i Jo Saglie (red.), Det nære demokratiet - lokalvalg og lokal deltakelse. Oslo: Abstrakt forlag 2009.
 • Rose, Lawrence E & Pettersen, Per Arnt, "Lokaldemokratiets omdømme: Hvordan står det til?", i Jo Saglie (red.), Det nære demokratiet - lokalvalg og lokal deltakelse. Oslo: Abstrakt forlag, 2009.
 • Rose, Lawrence E. & Heidar, Knut, "Oppfatninger om den gode samfunnsborger: Har nyliberalisme avsatt noen spor?" i P.K. Mydske, D.H. Claes og A. Lie (red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Oslo: Universitetsforlaget, 2007.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E., "The Dog that Didn’t Bark: Would Increased Electoral Turnout Make a Difference?". Electoral Studies 26:574-588, 2007.
 • Rose, Lawrence E., "User boards and user control: Increment or detriment to local democracy?", in H. Reynaert, K. Steyvers, P. Delwit and J.-B. Pilet (eds.), Assessing Participatory and Direct Democracy at the Local Level. Brugge: Vanden Broele, 2007.
 • Denters, Bas & Rose, Lawrence E., Comparing Local Governance: Trends and Developments. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.
 • Rose, Lawrence E, "Demokratiteori – forventninger og virkelighet", i H. Baldersheim & L.E. Rose, (red.), Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget, 2005.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E., Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget, 2005.
 • Rose, Lawrence E. & Pettersen, Per Arnt, "Endringer i kommunestrukturen: Hva skiller motstanderne fra de velvillige?",  i J. Saglie og T. Bjørklund (red.), Lokalvalg og lokalt folkestyre. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Rose, Lawrence E., "Normer og stemmegivning -- både indre plikt og ytre press?", i J. Saglie og T. Bjørklund (red.), Lokalvalg og lokalt folkestyre. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Rose, Lawrence E., "Territorial and Functional Reforms: Old Wine in New Bottles – or a New Vintage?" in H. Reynaert, P. Delwit, K. Steyvers & J.-B. Pilet (eds.), Revolution or renovation? Reforming local politics in Europe. Brugge, Vanden Broele, 2005.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E., "Høyrebølgene – de store og små: Velgerprofilene til Høyre og Fremskrittspartiet i flo og fjære", Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 20:3-37, 2004.
 • Rose, Lawrence E., " Local Government and Politics", in Knut Heidar (ed.), Nordic Politics: Comparative Perspectives. Oslo: Universitetsforlaget, 2004.
 • Baldersheim, Harald, Pettersen, Per Arnt, Rose, Lawrence E. & Øgård, Morten, Er smått så godt? Er stort så flott? Analyser av kommunestrukturens betydning. Oslo: Institutt for statsvitenskap, Universitet i Oslo. Forskningsrapport 1/2003.
 • Rose, Lawrence E. & Pettersen, Per Arnt, "Holdninger til endringer i kommunestruktur: To preferanser, to rasjonaliteter?", Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 19:240-275, 2003.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E., "Kampen om kommunen: Foran et nytt kommunalt hamskifte?" Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 19:231-239, 2003.
 • Rose, Lawrence E., "Local Political Participation in Norway – Does Globalization Make a Difference?" in H. Baldersheim & J.-P. Daloz (eds.), Political Leadership in a Global Age: The Experiences of France and Norway. Aldershot: Ashgate, 2003.
 • Rose, Lawrence E., "Municipal Size and Local Nonelectoral Participation: Findings from Denmark, The Netherlands and Norway" Government and Policy 20:829-851, 2002.
 • Rose, Lawrence E., "Normer og roller – borgerpliktens endelikt?" i B. Aardal (red.), Valgdeltakelse og lokaldemokrati. Oslo: Kommuneforlaget, 2002.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E., "Det lokale selvstyrets omdømme: Opphav og betydning" (med P.A. Pettersen), i A. Offerdal og J. Aars (red.), Lokaldemokrati – Status og utfordringer. Aktuelle forskningsbidrag, rev. utg. Oslo: Kommuneforlaget, 2000.
 • Rose, Lawrence E. & Pettersen, Per Arnt, "The Legitimacy of Local Government: What Makes a Difference? Evidence from Norway", in K. Hoggart & T.N. Clark (eds.), Citizen Responsive Government. Amsterdam: JAI/Elsevier. Research in Urban Policy, vol. 8, 2000.
 • Rose, Lawrence E., "Citizen (Re)orientations to the Welfare State: From Public to Private Citizens?" in J. Bussemaker (ed.), Citizenship and Welfare State Reform in Europe. London: Routledge, 1999.
 • Rose, Lawrence E. & Pettersen, Per Arnt, "Confidence in Politicians and Institutions: Comparing National and Local Levels", in H.M. Narud & T. Aalberg (eds.), Challenges to Representative Democracy: Parties, Voters and Public Opinion. Bergen: Fagbokforlaget, 1999.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E., “Den norske kommunen: Hva har politikerne ønsket, og hva ønsker folket?” i H. Baldersheim, J.F. Bernt, T. Kleven & J. Rattsø (red.), Kommunalt selvstyre i velferdsstaten. Oslo: Tano forlag, 1997.
 • Local Democracy and Processes of Transformation in East-Central Europe (med H. Baldersheim, M. Illner, A. Offerdal and P. Swianiewicz). Boulder: Westview Press, 1996.
 • Nordic Local Government: Developmental Trends and Reform Activities in the Postwar Period (med E. Albæk, L. Strömberg and K. Ståhlberg). Helsinki: The Association of Finnish Local Authorities, 1996.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E., "Participation in Local Politics in Norway: Some Do, Some Don`t; Some Will, Some Won`t" Political Behavior, 18:51-98, 1996.
 • Rose, Lawrence E. & Pettersen, Per Arnt, "Borgerdyder og det lokale selvstyret: Politisk liv og lære blant folk flest" (med P.A. Pettersen), i T. Hansen & A. Offerdal (red.), Borgere, tjenesteytere, beslutningstakere: Festskrift til Francesco Kjellberg. Oslo: Tano forlag, 1995.
 • Rose, Lawrence E., "Studiet av det kommunale medborgerskapet i Norden: Har vi overhode sagt noe nytt?", Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 11:314-334, 1995.
 • Segaard, Signe Bock; Rose, Lawrence E & Haugsgjerd, Atle (2020). Politisk tillit i Norge – tegn til økende sosiale forskjeller?, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  Kapittel 7.  s 124 - 137
 • Kasa, Sjur; Westskog, Hege & Rose, Lawrence E (2018). Municipalities as Frontrunners in Mitigation of Climate Change: Does Soft Regulation Make a Difference?. Environmental Policy and Governance.  ISSN 1756-932X.  28(2), s 98- 113 . doi: 10.1002/eet.1791 Vis sammendrag
 • Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E & Sandberg, Siv (2017). Local and Regional Government in the Nordic Countries: Co-operative Decentralization, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  8.  s 193 - 218
 • Rose, Lawrence E; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Holdninger til kommunereform: Hva er utslagsgivende?, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 15.  s 267 - 300 Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Rose, Lawrence E & Klausen, Jan Erling (2017). Politisk deltakelse mellom valg, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 9.  s 147 - 167 Vis sammendrag
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2016). Territorielle styringsstrukturer og -reformer i europeisk perspektiv, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 13.  s 251 - 274
 • Denters, Bas; Ladner, Andreas; Mouritzen, Poul Erik & Rose, Lawrence E (2016). Reforming Local Governments in Times of Crisis: Values and Expectations of Good Local Governance in Comparative Perspective, In Sabine Kuhlmann & Geert Bouckaert (ed.),  Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137525475.  19.  s 333 - 345
 • Rose, Lawrence E (2016). Kommunestørrelsens betydning for lokaldemokrati, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 9.  s 159 - 177
 • Aars, Jacob; Folkestad, Bjarte & Rose, Lawrence E (2015). Representational styles among county and municipal councillors, In  Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe: What is happening in provinces, departments and landkreise in the on-going rescaling of statehood?.  Routledge.  ISBN 978-0-415-84348-5.  6.  s 95 - 110
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2014). Kommunale reformer som teoretiske utfordringer: Linjer og paradokser i lokal politikk og organisering, I: Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (red.),  Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1632-1.  Kapittel 1.  s 9 - 16
 • Rose, Lawrence E (2014). Demokratiteori -- forventninger og virkelighet, I: Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (red.),  Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1632-1.  Kapittel 2.  s 19 - 50
 • Rose, Lawrence E (2014). En tur gjennom kommunestrukturens landskap: Hvor fører det hen?, I: Leif Kristian Monsen & Jill Beth Otterlei (red.),  Valg, velferd og lokaldemokrati: Festskrift til Per Arnt Pettersen.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0375-1.  4.  s 53 - 80
 • Rose, Lawrence E (2014). Medborgerskap i endring? Folks syn på borgerdyder, I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.),  Det norske demokratiet i det 21. århundre.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016147.  12.  s 224 - 243
 • Tørnblad, Silje Hexeberg; Westskog, Hege & Rose, Lawrence E (2014). Does Location Matter? Public Acceptance of Restrictive Policy Measures at the Local Level. Journal of Environmental Policy and Planning.  ISSN 1523-908X.  16(1), s 37- 54 . doi: 10.1080/1523908X.2013.817946 Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Rose, Lawrence E (2013). Etiske utfordringer for norske kommuner? Velgernes vurdering, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  Kapittel 14.  s 263 - 283
 • Denters, Bas & Rose, Lawrence E (2013). Willing to stand ... if asked: Candidacy for local council elections in the Netherlands and Norway, In Silke I. Keil & S. Isabell Thaidigsmann (ed.),  Zivile Bürgergesellschaft und Demokratie: Aktuelle Ergebnisse der empirischen Politikforschung.  Springer VS.  ISBN 978-3-658-00874-1.  11.  s 185 - 207
 • Rose, Lawrence E & Hansen, Tore (2013). Fylkestingsvalgene: Demokratisk milepæl eller demokratisk staffasje?, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  11.  s 203 - 221
 • Rose, Lawrence E & Hansen, Tore (2013). Norway: No Big Deal With Regional Elections?, In Regis Dandoy & Arjan H. Schakel (ed.),  Regional and National Elections in Western Europe: Territoriality of the Vote in Thirteen Countries.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-02543-2.  10.  s 179 - 195
 • Rose, Lawrence E; Saglie, Jo & Aars, Jacob (2013). Velgerne og kommunestrukturen: Sammenslåing, samarbeid eller begge deler?, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  Kapittel 12.  s 223 - 241 Vis sammendrag
 • Rose, Lawrence E (2012). Good local governance: What is it? How can it be promoted?, In Harald Baldersheim & Jozef Batora (ed.),  The governance of small states in turbulent times. The exemplary cases of Norway and Slovakia.  Verlag Barbara Budrich.  ISBN 978-3-86649-340-7.  11.  s 229 - 253
 • Denters, Bas; Gabriel, Oscar W. & Rose, Lawrence E (2011). Citizen Views about Good Local Governance, In Martin Rosema; Bas Denters & Kees Arts (ed.),  How Democracy Works: Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies.  Amsterdam University Press.  ISBN 978-90-8555-036-5.  8.  s 137 - 158
 • Rose, Lawrence E (2011). Den krevende borger: Kveles lokaldemokrati?, I: Harald Baldersheim & Eivind Smith (red.),  Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-314-0.  Kapittel 5.  s 101 - 131
 • Rose, Lawrence E (2011). Innbyggernes forhold til kommunen: Hva er viktig for folk?, I: Andreas Ivarsson (red.),  Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt.  Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan.  ISBN 978-91-633-9802-5.  2.1.1.  s 12 - 17
 • Rose, Lawrence E (2011). Kommunestruktur: En føniksfugl i det politisk-administrative landskap, I: Andreas Ivarsson (red.),  Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt.  Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan.  ISBN 978-91-633-9802-5.  3.5.3.  s 228 - 231
 • Rose, Lawrence E (2011). Kommunestrukturen i Norge: Folkets røst, I: Andreas Ivarsson (red.),  Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt.  Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan.  ISBN 978-91-633-9802-5.  3.1.9.  s 156 - 158
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2010). A Comparative Analysis of Territorial Choice in Europe - Conclusions, In Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (ed.),  Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-23333-1.  Chapter 13.  s 234 - 259
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2010). Norway: The Decline of Subnational Democracy?, In John Loughlin; Frank Hendriks & Anders Lidström (ed.),  The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-956297-8.  Chapter 12.  s 282 - 304
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2010). Territorial Choice: Rescaling Governance in European States, In Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (ed.),  Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-23333-1.  Chapter 1.  s 1 - 20
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2010). The Staying Power of the Norwegian Periphery, In Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (ed.),  Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-23333-1.  Chapter 5.  s 80 - 100
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E (2009). Å delta eller ikke – det er spørsmålet: Lokalvalgene 1995–2007, I: Jo Saglie (red.),  Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-276-1.  Kapittel 8.  s 159 - 185 Vis sammendrag
 • Rose, Lawrence E & Pettersen, Per Arnt (2009). Lokaldemokratiets grunnvoll: Innbyggernes politiske interesse og kompetanse, I: Jo Saglie (red.),  Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-276-1.  Kapittel 11.  s 229 - 259 Vis sammendrag
 • Rose, Lawrence E; Pettersen, Per Arnt & Pettersen, Per Arnt (2009). Lokaldemokratiets omdømme: Hvordan står det til?, I: Jo Saglie (red.),  Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-276-1.  Kapittel 12.  s 261 - 291 Vis sammendrag
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E (2007). The dog that didn't bark: Would increased electoral turnout make a difference?. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  ISSN 0261-3794.  26(3), s 574- 588 Vis sammendrag
 • Rose, Lawrence E (2007). Nutzerpartizipation: Reaktion auf Probleme demokratischer Teilhabe und Herausforderung für Prinzipien demokratischer Legitimation, I: Dorothée de Nève; Marion Reiser & Kai-Uwe Schnapp (red.),  Herausforderung - Akteur - Reaktion: diskontinuierlicher sozialer Wandel aus theoretischer und empirischer Perspektive.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8329-3013-4.  Kapittel 10.  s 171 - 198
 • Rose, Lawrence E (2007). "Use boards and user control: increment or detriment to local democracy?", In Pascal Delwit; Jean-Benoit Pilet; Herwig Reynaert & Kristof Steyvers (ed.),  Towards DIY-Politics. Participatory and Direct Democracy at the Local Level in Europe.  Vanden Broele.  ISBN 978-90-8584-484-6.  5.  s 127 - 164
 • Rose, Lawrence E & Heidar, Knut Martin (2007). Oppfatninger om den gode samfunnsborger: Har nyliberalisme avsatt noen spor?, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  Kapittel 14.  s 276 - 294
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2005). Kommunale reformer som teoretiske utfordringer: Linjer og paradokser i lokal politikk og organisering, I: Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (red.),  Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 2. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0192-9.  Kapittel 1.  s 17 - 24
 • Denters, Bas & Rose, Lawrence E (2005). Local governance in the Third Millennium: A brave new world?, In Bas Denters & Lawrence E Rose (ed.),  Comparing Local Governance: Trends and Developments.  Palgrave Macmillan.  ISBN 0-333-99556-2.  1.  s 1 - 11
 • Denters, Bas & Rose, Lawrence E (2005). Towards local governance?, In Bas Denters & Lawrence E Rose (ed.),  Comparing Local Governance: Trends and Developments.  Palgrave Macmillan.  ISBN 0-333-99556-2.  15.  s 246 - 262

Se alle arbeider i Cristin

 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (red.) (2014). Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. utgave. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1632-1.  301 s.
 • Denters, Bas; Goldsmith, Michael; Ladner, Andreas; Mouritzen, Poul Erik & Rose, Lawrence E (2014). Size and Local Democracy. Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 84376 672 8.  480 s.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (ed.) (2010). Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-23333-1.  283 s.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (red.) (2005). Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 2. utgave. Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0192-9.  328 s.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E. (red.) (2005). Det kommunale laboratorium. Teotetiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 2. utgave. Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0192-9.  328 s.
 • Denters, Bas & Rose, Lawrence E (ed.) (2005). Comparing Local Governance: Trends and Developments. Palgrave Macmillan.  ISBN 0-333-99556-2.  293 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2016). Transforming democratic accountability in Norway: Tradition reigns. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte (2016). Local government amalgamations - a crucial case for analyzing the impact of citizens' orientations towards local governments?.
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Politisk deltakelse mellom valg.
 • Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte Slagsvold & Rose, Lawrence E (2016). Local government amalgamations – a crucial case for analyzing the impact of citizen’s orientations towards local governments?.
 • Lundqvist, Lennart & Rose, Lawrence E (2016). The value of «soft regulation» as a policy instrument under conditions of uncertainty: Evidence from municipal climate and energy planning in Norway and Sweden. Vis sammendrag
 • Denters, Bas; Ladner, Andreas; Mouritzen, Poul Erik & Rose, Lawrence E (2015). Procedure or performance: What do citizens expect from local government and how does this affect their satisfaction?. Vis sammendrag
 • Kasa, Sjur; Lundqvist, Lennart; Rose, Lawrence E & Westskog, Hege (2015). Kommunal klima- og energipolitikk: Nytteverdien av myke statlige reguleringstiltak. Vis sammendrag
 • Rose, Lawrence E & Aakre, Stine (2015). Kommunal klima- og energiplanlegging: Et innblikk fra sidelinjene. Noen hovedmomenter fra en rapport..
 • Rose, Lawrence E & Aakre, Stine (2015). Kommunal klima- og energiplanlegging: et innblikk fra sidelinjene. Vis sammendrag
 • Aars, Jacob; Folkestad, Bjarte & Rose, Lawrence E (2014). Styles of Political Representation: Does Context Make a Difference?.
 • Denters, Bas; Ladner, Andreas; Mouritzen, Poul Erik & Rose, Lawrence E (2014). Good local governance: What do citizens expect and how does this affect their satisfaction?. Vis sammendrag
 • Kolltveit, Kristoffer; Askim, Jostein & Rose, Lawrence E (2014). Knowledge, wicked problems and multi-level government: Learning in the shadow of complexity. Vis sammendrag
 • Mouritzen, Poul Erik; Rose, Lawrence E & Denters, Bas (2014). Municipal Size and Local Electoral Participation. Vis sammendrag
 • Rose, Lawrence E (2014). Hvordan står det til med lokalt demokrati og selvråderett i jubileumsåret for Grunnloven?.
 • Rose, Lawrence E (2014). Policy making and politics at the local level: What role for citizens?.
 • Rose, Lawrence E (2014). The demanding citizen: Implications for democratic local government in Norway. Vis sammendrag
 • Rose, Lawrence E (2014). The meaning of local democracy in practice: A Norwegian perspective.
 • Tørnblad, Silje Hexeberg; Westskog, Hege & Rose, Lawrence E (2014). Public acceptance of restrictive policies influenced by their location. Science for Environment Policy.  373
 • Aars, Jacob; Folkestad, Bjarte & Rose, Lawrence E (2013). Styles of Political Representation: Does Context Make a Difference?. Vis sammendrag
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2013). God demokratisk styring -- hva sier faglitteraturen?, I: Marte Slagsvold Winsvold (red.),  Veier til god lokaldemokratisk styring.  NIBR.  ISBN 978-82-7071-997-6.  2.  s 24 - 42
 • Bergh, Johannes & Rose, Lawrence E (2013). Citizens' Evaluations of Local Democracy: Does the Organization of Local Government Make a Difference?. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Rose, Lawrence E (2013). Municipal context and citizen evaluation of local democracy. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Rose, Lawrence E (2013). Tillit til det lokale demokratiet.
 • Olsen, Morten Slind & Rose, Lawrence E (2013). Idéen om Vesterålen storkommune – hva mener lokalpolitikerne, og hvilke beveggrunner har de?.
 • Rose, Lawrence E (2013). Kommunestørrelse og demokrati: Lærdommer fra norsk og internasjonal forskning.
 • Rose, Lawrence E; Saglie, Jo & Aars, Jacob (2013). Velgerne og kommunestruktur: Sammenslåing eller samarbeid?.
 • Denters, Bas; Mouritzen, Poul Erik & Rose, Lawrence E (2012). Size and local democracy: A summary of findings from Switzerland, Norway, Denmark and the Netherlands. Vis sammendrag
 • Rose, Lawrence E & Hansen, Tore (2012). Fylkestingsvalgene: Demokratisk milepæl eller demokratisk staffasje?.
 • Baldersheim, Harald; Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E (2011). Den krevende borger: Utfordringer for demokrati og tjenesteyting i kommunene.
 • Rose, Lawrence E (2011). Demanding Citizens: Who are they and what do they want?.
 • Rose, Lawrence E (2011). Den krevende borger: Utfordringer for kommunesektorens organisering og tjenesteyting.
 • Otterbekk, Stine Renate; Rose, Lawrence E & Saglie, Jo (2010). Lokalvalgsundersøkelsene 1995-2007 : Dokumentasjonsrapport. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2010:008. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rose, Lawrence E (2010). Den krevende borger: Hva ønsker hun og hvem er han?.
 • Rose, Lawrence E (2010). Den krevende borger: Lokaldemokrati i folks hjerter?.
 • Rose, Lawrence E (2010). Evaluating and Stimulating Local Democracy: Norwegian Experiences in a European Context. Vis sammendrag
 • Rose, Lawrence E (2010). Kommunene sett fra innbygggernes ståsted: Grasrotoppfatninger om lokal politikk og lokale tjenester.
 • Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E; Askim, Jostein & Øgård, Morten (2009). HVOR GODT ER LOKALDEMOKRATIET? Standarder og målemetoder for innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger: Dokumentasjonsrapport fra et prøveprosjekt.
 • Mouritzen, Poul Erik; Rose, Lawrence E & Denters, Bas (2009). Size and local democracy: A summary of findings from Switzerland, Norway, Denmark and the Netherlands. Vis sammendrag
 • Rose, Lawrence E (2009). Lokaldemokratiets omdømme – Hvordan står det til?.
 • Rose, Lawrence E (2009). Lokaldemokratiets omdømme – om tillit til lokal- og rikspolitikere.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E. (2008). Hjemmesitterne ved lokalvalgene 1995-2007: Hvem, hvor og hvorfor?.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2008). A comparative analysis of territorial choice in Europe.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2008). Country fact sheet - Norway: Local government in Norway. Vis sammendrag
 • Denters, Bas & Rose, Lawrence E (2008). Municipal Size and Local Political Participation: Findings from Switzerland, Norway, Denmark and the Netherlands. Vis sammendrag
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E (2008). Stemmegiverne og hjemmesitterne ved lokalvalgene 1995-2007:Hvem, hvor og hvorfor?.
 • Rose, Lawrence E (2008). The State of Political Science in Western Europe. Politische Vierteljahresschrift.  ISSN 0032-3470.  49(2), s 378- 383
 • Hansen, Tore & Rose, Lawrence E (2007). Assessing the vitality of local democracy: What considerations apply?.
 • Goldsmith, Michael & Rose, Lawrence E (2006). Local political knowledge: Does municipal size make a difference?.
 • Hansen, Tore & Rose, Lawrence E (2006). “Lokaldemokratiets tilstad: Hvilke forhold gjelder?”.
 • Rose, Lawrence E (2006). Kommunereformer i Norden – hva hender (i Norge) og hvorfor?.
 • Rose, Lawrence E (2006). Noruega: El govern local en la cruïlla. Col lecció Món Local. 17.
 • Rose, Lawrence E (2006). Reformer i kommunestrukturen -- logikkens eller politikkens spill?.
 • Rose, Lawrence E (2006). "Reforming the structure of local government – A logical or political game?".
 • Rose, Lawrence E (2006). "User boards and user control: Increment or detriment to local democracy?".
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon; Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence (2005). Er norske kommuner demokrativerstinger?. Kommunal rapport.  ISSN 0801-6410.  (9)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 5. aug. 2021 09:00

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter