Lawrence Edmund Rose

Bilde av Lawrence Edmund Rose
English version of this page
Rom Eilert Sundts Hus B, Moltke Moes vei 31, 754
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1084 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Roses faglige interesser spenner over flere spørsmål vedrørende demokratisk medborgerskap og utforming av offentlig politikk, spesielt med hensyn til kommunalpolitikk og forvaltning. Ved siden av dette er han opptatt av samfunnsvitenskapelig metode.

Undervisning

 • Utforming og innholdet av demokratisk medborgerskap.
 • Offentlig politikk og administrasjon, spesielt kommunepolitikk og forvaltning.
 • Komparativ politisk atferd.
 • Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk

Democratic citizenship

Lokal administrasjon og politikk

Bakgrunn

 Lawrence Rose tok sin M.A.-grad i 1967 og sin Ph.D. grad i statsvitenskap i 1976 ved Stanford University. Fra 1975-82 var han Assistant Professor ved University of Virginia. Han var gjesteprofessor ved Institutt for statsvitenskap fra 1979-80. Fra 1982-91 var han forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og vikarierte i deltidsstilling som professor ved Institutt for statsvitenskap 1985-88. Ansatt som førsteamanuensis 1989, professor fra 1993.

Verv

 • Kommunal ekonomi och politik, redaksjonsråd
 • Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), styremedlem
 • International Political Science Association (IPSA), Research Committee 05, styremedlem

Samarbeid

 

Emneord: Komparativ politikk, Valg og Demokrati, Offentlig politikk og administrasjon, Kommunepolitikk, Metode, Statistikk, Demokrati, Statsvitenskap

Publikasjoner

 • Rose, Lawrence E., "Good local governance: What is it? How can it be promoted?", in Harald Baldersheim & Jozef Batora (ed.), The governance of small states in turbulent times. The exemplary cases of Norway and Slovakia. Opladen: Verlag Barbara Budrich, 2012.
 • Denters, Bas; Gabriel, Oscar W. & Rose, Lawrence E.,  "Citizen Views about Good Local Governance", I Martin Rosema; Bas Denters & Kees Arts (ed.), How Democracy Works: Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011.
 • Rose, Lawrence E., "Den krevende borger: Kveles lokaldemokrati?", i Harald Baldersheim & Eivind Smith (red.), Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?. Oslo: Abstrakt forlag, 2011.
 • Rose, Lawrence E., "Innbyggernes forhold til kommunen: Hva er viktig for folk?", i Andreas Ivarsson (red.), Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborg: Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan, 2011.
 • Rose, Lawrence E., "Kommunestruktur: En føniksfugl i det politisk-administrative landskap", i Andreas Ivarsson (red.), Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborg: Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan, 2011.
 • Rose, Lawrence E., "Kommunestrukturen i Norge: Folkets røst", i Andreas Ivarsson (red.), Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborg: Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan, 2011.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E., "A Comparative Analysis of Territorial Choice in Europe - Conclusions", in Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (ed.), Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E., "Norway: The Decline of Subnational Democracy?", in John Loughlin; Frank Hendriks & Anders Lidström (ed.), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe. Oxford: Oxford University Press, 2010.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E., "Territorial Choice: Rescaling Governance in European States", in Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (ed.), Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders. Basingstoke: Palgrave Macmillan,2010.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E., "The Staying Power of the Norwegian Periphery", in Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (ed.), Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E., "Å delta eller ikke – det er spørsmålet: Lokalvalgene 1995–2007", i Jo Saglie (red.), Det nære demokratiet - lokalvalg og lokal deltakelse. Oslo: Abstrakt forlag, 2009.
 • Rose, Lawrence E & Pettersen, Per Arnt, "Lokaldemokratiets grunnvoll: Innbyggernes politiske interesse og kompetanse", i Jo Saglie (red.), Det nære demokratiet - lokalvalg og lokal deltakelse. Oslo: Abstrakt forlag 2009.
 • Rose, Lawrence E & Pettersen, Per Arnt, "Lokaldemokratiets omdømme: Hvordan står det til?", i Jo Saglie (red.), Det nære demokratiet - lokalvalg og lokal deltakelse. Oslo: Abstrakt forlag, 2009.
 • Rose, Lawrence E. & Heidar, Knut, "Oppfatninger om den gode samfunnsborger: Har nyliberalisme avsatt noen spor?" i P.K. Mydske, D.H. Claes og A. Lie (red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Oslo: Universitetsforlaget, 2007.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E., "The Dog that Didn’t Bark: Would Increased Electoral Turnout Make a Difference?". Electoral Studies 26:574-588, 2007.
 • Rose, Lawrence E., "User boards and user control: Increment or detriment to local democracy?", in H. Reynaert, K. Steyvers, P. Delwit and J.-B. Pilet (eds.), Assessing Participatory and Direct Democracy at the Local Level. Brugge: Vanden Broele, 2007.
 • Denters, Bas & Rose, Lawrence E., Comparing Local Governance: Trends and Developments. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.
 • Rose, Lawrence E, "Demokratiteori – forventninger og virkelighet", i H. Baldersheim & L.E. Rose, (red.), Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget, 2005.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E., Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget, 2005.
 • Rose, Lawrence E. & Pettersen, Per Arnt, "Endringer i kommunestrukturen: Hva skiller motstanderne fra de velvillige?",  i J. Saglie og T. Bjørklund (red.), Lokalvalg og lokalt folkestyre. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Rose, Lawrence E., "Normer og stemmegivning -- både indre plikt og ytre press?", i J. Saglie og T. Bjørklund (red.), Lokalvalg og lokalt folkestyre. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Rose, Lawrence E., "Territorial and Functional Reforms: Old Wine in New Bottles – or a New Vintage?" in H. Reynaert, P. Delwit, K. Steyvers & J.-B. Pilet (eds.), Revolution or renovation? Reforming local politics in Europe. Brugge, Vanden Broele, 2005.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E., "Høyrebølgene – de store og små: Velgerprofilene til Høyre og Fremskrittspartiet i flo og fjære", Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 20:3-37, 2004.
 • Rose, Lawrence E., " Local Government and Politics", in Knut Heidar (ed.), Nordic Politics: Comparative Perspectives. Oslo: Universitetsforlaget, 2004.
 • Baldersheim, Harald, Pettersen, Per Arnt, Rose, Lawrence E. & Øgård, Morten, Er smått så godt? Er stort så flott? Analyser av kommunestrukturens betydning. Oslo: Institutt for statsvitenskap, Universitet i Oslo. Forskningsrapport 1/2003.
 • Rose, Lawrence E. & Pettersen, Per Arnt, "Holdninger til endringer i kommunestruktur: To preferanser, to rasjonaliteter?", Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 19:240-275, 2003.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E., "Kampen om kommunen: Foran et nytt kommunalt hamskifte?" Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 19:231-239, 2003.
 • Rose, Lawrence E., "Local Political Participation in Norway – Does Globalization Make a Difference?" in H. Baldersheim & J.-P. Daloz (eds.), Political Leadership in a Global Age: The Experiences of France and Norway. Aldershot: Ashgate, 2003.
 • Rose, Lawrence E., "Municipal Size and Local Nonelectoral Participation: Findings from Denmark, The Netherlands and Norway" Government and Policy 20:829-851, 2002.
 • Rose, Lawrence E., "Normer og roller – borgerpliktens endelikt?" i B. Aardal (red.), Valgdeltakelse og lokaldemokrati. Oslo: Kommuneforlaget, 2002.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E., "Det lokale selvstyrets omdømme: Opphav og betydning" (med P.A. Pettersen), i A. Offerdal og J. Aars (red.), Lokaldemokrati – Status og utfordringer. Aktuelle forskningsbidrag, rev. utg. Oslo: Kommuneforlaget, 2000.
 • Rose, Lawrence E. & Pettersen, Per Arnt, "The Legitimacy of Local Government: What Makes a Difference? Evidence from Norway", in K. Hoggart & T.N. Clark (eds.), Citizen Responsive Government. Amsterdam: JAI/Elsevier. Research in Urban Policy, vol. 8, 2000.
 • Rose, Lawrence E., "Citizen (Re)orientations to the Welfare State: From Public to Private Citizens?" in J. Bussemaker (ed.), Citizenship and Welfare State Reform in Europe. London: Routledge, 1999.
 • Rose, Lawrence E. & Pettersen, Per Arnt, "Confidence in Politicians and Institutions: Comparing National and Local Levels", in H.M. Narud & T. Aalberg (eds.), Challenges to Representative Democracy: Parties, Voters and Public Opinion. Bergen: Fagbokforlaget, 1999.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E., “Den norske kommunen: Hva har politikerne ønsket, og hva ønsker folket?” i H. Baldersheim, J.F. Bernt, T. Kleven & J. Rattsø (red.), Kommunalt selvstyre i velferdsstaten. Oslo: Tano forlag, 1997.
 • Local Democracy and Processes of Transformation in East-Central Europe (med H. Baldersheim, M. Illner, A. Offerdal and P. Swianiewicz). Boulder: Westview Press, 1996.
 • Nordic Local Government: Developmental Trends and Reform Activities in the Postwar Period (med E. Albæk, L. Strömberg and K. Ståhlberg). Helsinki: The Association of Finnish Local Authorities, 1996.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E., "Participation in Local Politics in Norway: Some Do, Some Don`t; Some Will, Some Won`t" Political Behavior, 18:51-98, 1996.
 • Rose, Lawrence E. & Pettersen, Per Arnt, "Borgerdyder og det lokale selvstyret: Politisk liv og lære blant folk flest" (med P.A. Pettersen), i T. Hansen & A. Offerdal (red.), Borgere, tjenesteytere, beslutningstakere: Festskrift til Francesco Kjellberg. Oslo: Tano forlag, 1995.
 • Rose, Lawrence E., "Studiet av det kommunale medborgerskapet i Norden: Har vi overhode sagt noe nytt?", Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 11:314-334, 1995.
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Kommunereformen – en reform uten konsekvenser? I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202727840. s. 143–169. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.134.ch6.
 • Segaard, Signe Bock; Rose, Lawrence E & Haugsgjerd, Atle (2020). Politisk tillit i Norge – tegn til økende sosiale forskjeller? I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66460-2. s. 124–137.
 • Kasa, Sjur; Westskog, Hege & Rose, Lawrence E (2018). Municipalities as Frontrunners in Mitigation of Climate Change: Does Soft Regulation Make a Difference? Environmental Policy and Governance. ISSN 1756-932X. 28(2), s. 98–113. doi: 10.1002/eet.1791.
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Rose, Lawrence E & Klausen, Jan Erling (2017). Politisk deltakelse mellom valg. I Saglie, Jo & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-390-4. s. 147–167.
 • Rose, Lawrence E; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Holdninger til kommunereform: Hva er utslagsgivende? I Saglie, Jo & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-390-4. s. 267–300.
 • Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E & Sandberg, Siv (2017). Local and Regional Government in the Nordic Countries: Co-operative Decentralization. I Knutsen, Oddbjørn P. (Red.), The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2175-2. s. 193–218.
 • Denters, Bas; Ladner, Andreas; Mouritzen, Poul Erik & Rose, Lawrence E (2016). Reforming Local Governments in Times of Crisis: Values and Expectations of Good Local Governance in Comparative Perspective. I Kuhlmann, Sabine & Bouckaert, Geert (Red.), Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons. Palgrave Macmillan. ISSN 9781137525475. s. 333–345. doi: 10.1057/978-1-137-52548-2_19.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2016). Territorielle styringsstrukturer og -reformer i europeisk perspektiv. I Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (Red.), Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget. ISSN 9788245018912. s. 251–274.
 • Rose, Lawrence E (2016). Kommunestørrelsens betydning for lokaldemokrati. I Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (Red.), Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget. ISSN 9788245018912. s. 159–177.
 • Aars, Jacob; Folkestad, Bjarte & Rose, Lawrence E (2015). Representational styles among county and municipal councillors, Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe: What is happening in provinces, departments and landkreise in the on-going rescaling of statehood?. Routledge. ISSN 978-0-415-84348-5. s. 95–110.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2014). Kommunale reformer som teoretiske utfordringer: Linjer og paradokser i lokal politikk og organisering. I Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (Red.), Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. utgave. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1632-1. s. 9–16.
 • Rose, Lawrence E (2014). Demokratiteori -- forventninger og virkelighet. I Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (Red.), Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. utgave. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1632-1. s. 19–50.
 • Rose, Lawrence E (2014). Medborgerskap i endring? Folks syn på borgerdyder. I Baldersheim, Harald & Østerud, Øyvind (Red.), Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016147. s. 224–243.
 • Rose, Lawrence E (2014). En tur gjennom kommunestrukturens landskap: Hvor fører det hen? I Monsen, Leif Kristian & Otterlei, Jill Beth (Red.), Valg, velferd og lokaldemokrati: Festskrift til Per Arnt Pettersen. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0375-1. s. 53–80.
 • Tørnblad, Silje Hexeberg; Westskog, Hege & Rose, Lawrence E (2014). Does Location Matter? Public Acceptance of Restrictive Policy Measures at the Local Level. Journal of Environmental Policy and Planning. ISSN 1523-908X. 16(1), s. 37–54. doi: 10.1080/1523908X.2013.817946.
 • Denters, Bas & Rose, Lawrence E (2013). Willing to stand ... if asked: Candidacy for local council elections in the Netherlands and Norway. I Keil, Silke I. & Thaidigsmann, S. Isabell (Red.), Zivile Bürgergesellschaft und Demokratie: Aktuelle Ergebnisse der empirischen Politikforschung. Springer VS. ISSN 978-3-658-00874-1. s. 185–207. doi: 10.1007/978-3-658-00875-8_11.
 • Rose, Lawrence E & Hansen, Tore (2013). Norway: No Big Deal With Regional Elections? I Dandoy, Regis & Schakel, Arjan H. (Red.), Regional and National Elections in Western Europe: Territoriality of the Vote in Thirteen Countries. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-02543-2. s. 179–195. doi: 10.1057/9781137025449_10.
 • Rose, Lawrence E; Saglie , Jo & Aars, Jacob (2013). Velgerne og kommunestrukturen: Sammenslåing, samarbeid eller begge deler? I Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (Red.), Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-342-3. s. 223–241.
 • Rose, Lawrence E & Hansen, Tore (2013). Fylkestingsvalgene: Demokratisk milepæl eller demokratisk staffasje? I Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (Red.), Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-342-3. s. 203–221.
 • Bergh, Johannes & Rose, Lawrence E (2013). Etiske utfordringer for norske kommuner? Velgernes vurdering. I Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (Red.), Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-342-3. s. 263–283.
 • Rose, Lawrence E (2012). Good local governance: What is it? How can it be promoted? I Baldersheim, Harald & Batora, Jozef (Red.), The governance of small states in turbulent times. The exemplary cases of Norway and Slovakia. Verlag Barbara Budrich. ISSN 978-3-86649-340-7. s. 229–253. doi: 10.2307/j.ctvdf01dj.15.
 • Rose, Lawrence E (2011). Kommunestrukturen i Norge: Folkets røst. I Ivarsson, Andreas (Red.), Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan. ISSN 978-91-633-9802-5. s. 156–158.
 • Rose, Lawrence E (2011). Kommunestruktur: En føniksfugl i det politisk-administrative landskap. I Ivarsson, Andreas (Red.), Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan. ISSN 978-91-633-9802-5. s. 228–231.
 • Rose, Lawrence E (2011). Innbyggernes forhold til kommunen: Hva er viktig for folk? I Ivarsson, Andreas (Red.), Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan. ISSN 978-91-633-9802-5. s. 12–17.
 • Rose, Lawrence E (2011). Den krevende borger: Kveles lokaldemokrati? I Baldersheim, Harald & Smith, Eivind (Red.), Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-314-0. s. 101–131.
 • Denters, Bas; Gabriel, Oscar W. & Rose, Lawrence E (2011). Citizen Views about Good Local Governance. I Rosema, Martin; Denters, Bas & Arts, Kees (Red.), How Democracy Works: Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies. Amsterdam University Press. ISSN 978-90-8555-036-5. s. 137–158. doi: 10.1515/9789048513369-009.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2010). Norway: The Decline of Subnational Democracy? I Loughlin, John; Hendriks, Frank & Lidström, Anders (Red.), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-956297-8. s. 282–304.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2010). Territorial Choice: Rescaling Governance in European States. I Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (Red.), Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders. Palgrave Macmillan. ISSN 978-0-230-23333-1. s. 1–20.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2010). The Staying Power of the Norwegian Periphery. I Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (Red.), Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders. Palgrave Macmillan. ISSN 978-0-230-23333-1. s. 80–100.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2010). A Comparative Analysis of Territorial Choice in Europe - Conclusions. I Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (Red.), Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders. Palgrave Macmillan. ISSN 978-0-230-23333-1. s. 234–259.
 • Rose, Lawrence E; Pettersen, Per Arnt & Pettersen, Per Arnt (2009). Lokaldemokratiets omdømme: Hvordan står det til? I Saglie , Jo (Red.), Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-276-1. s. 261–291.
 • Rose, Lawrence E & Pettersen, Per Arnt (2009). Lokaldemokratiets grunnvoll: Innbyggernes politiske interesse og kompetanse. I Saglie , Jo (Red.), Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-276-1. s. 229–259.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E (2009). Å delta eller ikke – det er spørsmålet: Lokalvalgene 1995–2007. I Saglie , Jo (Red.), Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-276-1. s. 159–185.
 • Rose, Lawrence E (2007). "Use boards and user control: increment or detriment to local democracy?". I Delwit, Pascal; Pilet, Jean-Benoit; Reynaert, Herwig & Steyvers, Kristof (Red.), Towards DIY-Politics. Participatory and Direct Democracy at the Local Level in Europe. Vanden Broele. ISSN 978-90-8584-484-6. s. 127–164.
 • Rose, Lawrence E & Heidar, Knut Martin (2007). Oppfatninger om den gode samfunnsborger: Har nyliberalisme avsatt noen spor? I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 276–294.
 • Rose, Lawrence E (2007). Nutzerpartizipation: Reaktion auf Probleme demokratischer Teilhabe und Herausforderung für Prinzipien demokratischer Legitimation. I de Nève, Dorothée; Reiser, Marion & Schnapp, Kai-Uwe (Red.), Herausforderung - Akteur - Reaktion: diskontinuierlicher sozialer Wandel aus theoretischer und empirischer Perspektive. Nomos. ISSN 978-3-8329-3013-4. s. 171–198.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E (2007). The dog that didn't bark: Would increased electoral turnout make a difference? Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. ISSN 0261-3794. 26(3), s. 574–588.
 • Denters, Bas & Rose, Lawrence E (2005). Local governance in the Third Millennium: A brave new world? I Denters, Bas & Rose, Lawrence E (Red.), Comparing Local Governance: Trends and Developments. Palgrave Macmillan. ISSN 0-333-99556-2. s. 1–11.
 • Denters, Bas & Rose, Lawrence E (2005). Towards local governance? I Denters, Bas & Rose, Lawrence E (Red.), Comparing Local Governance: Trends and Developments. Palgrave Macmillan. ISSN 0-333-99556-2. s. 246–262.
 • Rose, Lawrence E & Ståhlberg, Krister (2005). The Nordic countries: Still the 'Promised Land'? I Denters, Bas & Rose, Lawrence E (Red.), Comparing Local Governance: Trends and Developments. Palgrave Macmillan. ISSN 0-333-99556-2. s. 83–99.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E. (2005). Endring i komunestrukturen. Hva skiller motstanderne fra de velvillige? Jo Saglie og Tor Bjørklund (red.) Lokalvalg og lokalt folkestyre. Gyldendal Akademisk. s. 288–318.
 • Rose, Lawrence E (2005). Territorial and Functional Reforms: Old Wine in New Bottles -- or a New Vintage? I Reynaert, Herwig; Steyvers, Kristof; Delwit, Pascal & Pilet, Jean-Benoit (Red.), Revolution or Renovation? Reforming Local Politics in Europe. Vanden Broele Publishers. ISSN 9059469836. s. 397–419.

Se alle arbeider i Cristin

 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2014). Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. utgave. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1632-1. 301 s.
 • Denters, Bas; Goldsmith, Michael; Ladner, Andreas; Mouritzen, Poul Erik & Rose, Lawrence E (2014). Size and Local Democracy. Edward Elgar Publishing. ISBN 978 1 84376 672 8. 480 s.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2010). Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-23333-1. 283 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2021). Consequences of Forced Municipal Mergers: Evidence from Norway, Local Government in Europe. New Perspectives and Democratic Challenges. Bristol University Press. ISSN 978-1529217186. s. 39–62.
 • Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte Slagsvold & Rose, Lawrence E (2016). Local government amalgamations – a crucial case for analyzing the impact of citizen’s orientations towards local governments?
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Politisk deltakelse mellom valg.
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte (2016). Local government amalgamations - a crucial case for analyzing the impact of citizens' orientations towards local governments?
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2016). Transforming democratic accountability in Norway: Tradition reigns .
 • Lundqvist, Lennart & Rose, Lawrence E (2016). The value of «soft regulation» as a policy instrument under conditions of uncertainty: Evidence from municipal climate and energy planning in Norway and Sweden.
 • Kasa, Sjur; Lundqvist, Lennart; Rose, Lawrence E & Westskog, Hege (2015). Kommunal klima- og energipolitikk: Nytteverdien av myke statlige reguleringstiltak .
 • Rose, Lawrence E & Aakre, Stine (2015). Kommunal klima- og energiplanlegging: Et innblikk fra sidelinjene. Noen hovedmomenter fra en rapport.
 • Denters, Bas; Ladner, Andreas; Mouritzen, Poul Erik & Rose, Lawrence E (2015). Procedure or performance: What do citizens expect from local government and how does this affect their satisfaction? .
 • Rose, Lawrence E (2014). The meaning of local democracy in practice: A Norwegian perspective.
 • Rose, Lawrence E (2014). Policy making and politics at the local level: What role for citizens?
 • Denters, Bas; Ladner, Andreas; Mouritzen, Poul Erik & Rose, Lawrence E (2014). Good local governance: What do citizens expect and how does this affect their satisfaction?
 • Rose, Lawrence E (2014). The demanding citizen: Implications for democratic local government in Norway.
 • Aars, Jacob; Folkestad, Bjarte & Rose, Lawrence E (2014). Styles of Political Representation: Does Context Make a Difference?
 • Tørnblad, Silje Hexeberg; Westskog, Hege & Rose, Lawrence E (2014). Public acceptance of restrictive policies influenced by their location. Science for Environment Policy. 373.
 • Kolltveit, Kristoffer; Askim, Jostein & Rose, Lawrence E (2014). Knowledge, wicked problems and multi-level government: Learning in the shadow of complexity.
 • Mouritzen, Poul Erik; Rose, Lawrence E & Denters, Bas (2014). Municipal Size and Local Electoral Participation.
 • Rose, Lawrence E (2014). Hvordan står det til med lokalt demokrati og selvråderett i jubileumsåret for Grunnloven?
 • Rose, Lawrence E; Saglie , Jo & Aars, Jacob (2013). Velgerne og kommunestruktur: Sammenslåing eller samarbeid?
 • Bergh, Johannes & Rose, Lawrence E (2013). Tillit til det lokale demokratiet.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2013). God demokratisk styring -- hva sier faglitteraturen? I Winsvold, Marte Slagsvold (Red.), Veier til god lokaldemokratisk styring. NIBR. ISSN 978-82-7071-997-6. s. 24–42.
 • Bergh, Johannes & Rose, Lawrence E (2013). Citizens' Evaluations of Local Democracy: Does the Organization of Local Government Make a Difference?
 • Aars, Jacob; Folkestad, Bjarte & Rose, Lawrence E (2013). Styles of Political Representation: Does Context Make a Difference?
 • Rose, Lawrence E (2013). Kommunestørrelse og demokrati: Lærdommer fra norsk og internasjonal forskning.
 • Bergh, Johannes & Rose, Lawrence E (2013). Municipal context and citizen evaluation of local democracy.
 • Rose, Lawrence E & Hansen, Tore (2012). Fylkestingsvalgene: Demokratisk milepæl eller demokratisk staffasje?
 • Denters, Bas; Mouritzen, Poul Erik & Rose, Lawrence E (2012). Size and local democracy: A summary of findings from Switzerland, Norway, Denmark and the Netherlands.
 • Rose, Lawrence E (2011). Den krevende borger: Utfordringer for kommunesektorens organisering og tjenesteyting.
 • Rose, Lawrence E (2011). Demanding Citizens: Who are they and what do they want?
 • Rose, Lawrence E (2010). Den krevende borger: Hva ønsker hun og hvem er han?
 • Rose, Lawrence E (2010). Evaluating and Stimulating Local Democracy: Norwegian Experiences in a European Context.
 • Rose, Lawrence E (2010). Den krevende borger: Lokaldemokrati i folks hjerter?
 • Rose, Lawrence E (2010). Kommunene sett fra innbygggernes ståsted: Grasrotoppfatninger om lokal politikk og lokale tjenester.
 • Rose, Lawrence E (2009). Lokaldemokratiets omdømme – Hvordan står det til?
 • Mouritzen, Poul Erik; Rose, Lawrence E & Denters, Bas (2009). Size and local democracy: A summary of findings from Switzerland, Norway, Denmark and the Netherlands.
 • Rose, Lawrence E (2009). Lokaldemokratiets omdømme – om tillit til lokal- og rikspolitikere.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E. (2008). Hjemmesitterne ved lokalvalgene 1995-2007: Hvem, hvor og hvorfor?
 • Rose, Lawrence E (2008). The State of Political Science in Western Europe. Politische Vierteljahresschrift. ISSN 0032-3470. 49(2), s. 378–383.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E (2008). Stemmegiverne og hjemmesitterne ved lokalvalgene 1995-2007:Hvem, hvor og hvorfor?
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2008). A comparative analysis of territorial choice in Europe.
 • Denters, Bas & Rose, Lawrence E (2008). Municipal Size and Local Political Participation: Findings from Switzerland, Norway, Denmark and the Netherlands.
 • Hansen, Tore & Rose, Lawrence E (2007). Assessing the vitality of local democracy: What considerations apply?
 • Rose, Lawrence E (2006). Kommunereformer i Norden – hva hender (i Norge) og hvorfor?
 • Rose, Lawrence E (2006). "User boards and user control: Increment or detriment to local democracy?".
 • Rose, Lawrence E (2006). "Reforming the structure of local government – A logical or political game?".
 • Hansen, Tore & Rose, Lawrence E (2006). “Lokaldemokratiets tilstad: Hvilke forhold gjelder?”.
 • Goldsmith, Michael & Rose, Lawrence E (2006). Local political knowledge: Does municipal size make a difference?
 • Rose, Lawrence E & Aakre, Stine (2015). Kommunal klima- og energiplanlegging: et innblikk fra sidelinjene. CICERO Senter for klimaforskning.
 • Olsen, Morten Slind & Rose, Lawrence E (2013). Idéen om Vesterålen storkommune – hva mener lokalpolitikerne, og hvilke beveggrunner har de? Reprosentralen UiO.
 • Baldersheim, Harald; Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E (2011). Den krevende borger: Utfordringer for demokrati og tjenesteyting i kommunene. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
 • Otterbekk, Stine Renate; Rose, Lawrence E & Saglie , Jo (2010). Lokalvalgsundersøkelsene 1995-2007 : Dokumentasjonsrapport. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 978-82-7763-328-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E; Askim, Jostein & Øgård, Morten (2009). HVOR GODT ER LOKALDEMOKRATIET? Standarder og målemetoder for innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger: Dokumentasjonsrapport fra et prøveprosjekt. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2008). Country fact sheet - Norway: Local government in Norway. United Cities and Local Governments.
 • Rose, Lawrence E (2006). Noruega: El govern local en la cruïlla. Institut de Ciènvies Politiques i Socials. ISSN 84-9803-124-9.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 5. aug. 2021 09:00

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter