Årsplan for Institutt for statsvitenskap 2012

 

Formålet med en årsplan er å gjøre det klart hvilke mål instituttet skal prioritere. Målene skal være retningsgivende for ledelsen ved instituttet.

 

Forskning

Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å være det beste statsvitenskapelige miljøet i Norge, når det gjelder både bredde og dybde. Instituttet ønsker også å hevde seg på et høyt internasjonalt nivå.

Delmål I: Institutt for statsvitenskap har som mål å øke instituttets forskningsaktivitet og synliggjøre den nasjonalt og internasjonalt.

Tiltak:

 

 • Videreføre ordningen med ”småforsk-midler"
 • Øke rammen for driftsmidler med 10.000 kroner per ansatt
 • Frigjøre ressurser til webredaktør-arbeid
 • Lage intervjuer med alle stipendiater som disputerer i 2012 og presentere doktorgradsprosjektene deres på ISVs nettsider
 • Delta på Forskningstorget i 2012 som et ledd i forberedelsene til fakultetsjubileet i 2013
 • Delta i UiOs tverrfakultære satsninger gjennom en videreføring av lederskapet for Demokratiprogrammet
 • Videreføre arbeidet med å bedre budsjettstyringen for eksternfinansierte prosjekter

 

Delmål II: Institutt for statsvitenskap har som mål å utnytte eksterne finansieringskilder på en bedre måte

Tiltak:

 • Fortsette å aktivt informere om relevante utlysninger samt tilby god administrativ og faglig støtte ved utarbeidelse av søknader til eksternt finansiert forskning
 • Instituttets planlegging av faglig bidrag opp mot grunnlovsjubileet i 2014 samordnes med Demokratiprogrammet

Forskerutdanning og instituttets ph.d.-stipendiater

Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å sikre best mulig kvalitet og tilfredsstillende gjennomstrømning i forskerutdanningen. Stipendiater ved ISV skal oppleve instituttet som en utfordrende og stimulerende ramme for egen forskerutdanning.

Tiltak:   

 • Gjeninnføre den årlige stipendiatsamlingen
 • Integrere ph.d.-programmet i Felles Studentsystem/StudentWeb
 • Utrede behovet og mulighetene for faglig og administrativ koordinering av den statsvitenskapelige ph. d.-utdanningen i Norge og Norden
 • Rammen for driftsmidler økes med 10.000 kroner per år også for stipendiater

Utdanning

Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å sikre at våre studenter får et bredt studietilbud på høyt, internasjonalt nivå

Delmål I: Sikre god kvalitet og ressursstyring på studieprogrammene

Tiltak:

 • Utarbeide forslag til studieforbedrende tiltak på bachelor med iverksetting fra høsten 2012. Det er satt av årlige midler i langtidsbudsjettet for å opprettholde tiltakene på sikt
 • Intensivere arbeidet med å gjøre pensum tilgjengelig i elektronisk form, og redusere bruken av kompendier til et minimum
 • Bachelorprogrammet i offentlig administrasjon og ledelse deltar i pilotprosjekt for mentorordning ved SV-fakultetet
 • Økt administrativ samkjøring av masterprogrammet i Peace and Conflict Studies (PECOS) og masterprogrammet i statsvitenskap for å sikre gode administrative rutiner og likere vilkår for begge programmene
 • Bedre informasjonsflyten og bidra til en mer helhetlig styring av emneporteføljen ved ISV gjennom at programlederne for ISVs to masterprogrammer deltar på hverandres programrådsmøter som observatører med talerett
 • Fullimplementere ressursstyrings-, undervisningsregnskaps- og kontraktskrivingsverktøyet AURA
 • Sondere muligheten for å utvikle nye, regulære bacheloremner på 2000-nivå

 

Delmål II: Synliggjøre instituttets utdanningstilbud

Tiltak:

 • Fortsatt deltagelse i pilotsamarbeidet PILAR
 • Videreføre arbeidet med sikring av god rekruttering til instituttets studieprogrammer
 • Videreutdanningsemnet i policy-analyse som ble gitt første gang høsten 2011 videreføres høsten 2012

Delmål III: Økt fokus på studentmobilitet

Tiltak:

 • Synliggjøre og markedsføre instituttets utvekslingsavtaler, både overfor utenlandske institusjoner og våre egne studenter
 • Instituttet skal søke om såkornmidler fra NORHED for å utvikle undervisningssamarbeid med universiteter i India og Indonesia

 

Organisasjon

Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å ha en god organisasjon, der både administrativt og vitenskapelig ansatte, studenter og besøkende trives, utvikles og får inspirasjon.

Tiltak:

 • Opprettholde jevnlige stabsmøter for å bedre informasjonsflyten mellom instituttets vedtaksorganer og de ansatte
 • Utarbeide bemanningsplan for de kommende årene der fakultetets handlingsplan for likestilling vil inngå
 • Fullimplementere ressursstyrings-, undervisningsregnskaps- og kontraktskrivvingsverktøyet AURA
 • Gjennomgå instituttets styringsreglement

 

Publisert 17. jan. 2012 15:25 - Sist endret 30. jan. 2012 13:57