Årsplan for Institutt for statsvitenskap 2011

 

Formålet med en årsplan er å gjøre det klart hvilke mål instituttet skal prioritere. Målene skal være retningsgivende for ledelsen ved instituttet.

 

Forskning

Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å være det beste statsvitenskapelige miljøet i Norge, når det gjelder både bredde og dybde. Instituttet ønsker også å hevde seg på internasjonalt nivå.

Delmål I: Institutt for statsvitenskap har som mål å øke instituttets forskningsaktivitet og synliggjøre den nasjonalt og internasjonalt.

Tiltak:

 • Iverksette fase to og tre av ”vi forsker på”-satsingen under Ny UiO-web.
 • Delta på Forskningstorget, eventuelt i samarbeid med andre enheter
 • Delta i UiOs tverrfakultære satsninger
 • Videreføre arbeidet med større eksternfinansierte prosjekter
 • Videreføre ”småforsk” og ordningen med driftsmidler

Delmål II: Institutt for statsvitenskap har som mål å utnytte eksterne finansieringskilder på en bedre måte

Tiltak:

 • Gi de ansatte god administrativ og faglig støtte ved utarbeidelse av søknader til eksternt finansiert forskning innenfor FANE
 • Videreføre arbeidet med et forskningsprosjekt knyttet opp mot Grunnlovsjubiléet i 2014

Forskerutdanning og instituttets ph.d.-stipendiater

Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å sikre best mulig kvalitet og tilfredsstillende gjennomstrømning i forskerutdanningen. Stipendiater ved ISV skal oppleve instituttet som en utfordrende og stimulerende ramme for egen forskerutdanning.

Tiltak:   

 • Implementere og følge opp kvalitetssikringsrutiner for ph.d.-studiet
 • Styrke stipendiatenes integrering i fagmiljøet på instituttet
 • Omorganisere og forbedre nettsider om ph.d.
 • Delta i internasjonalt stipendprogram for ph.d.-kandidater innen studier av internasjonale organisasjoner
 • Utvikle en ”forskerskole” i samarbeid med Prio og NTNU
 • Innføre midtveisevaluering av doktorgradsprosjekter
 • Bidra til bedre nasjonal koordinering av den statsvitenskapelige ph. d.-utdanningen

Utdanning

Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å sikre at våre studenter får et bredt studietilbud på høyt, internasjonalt nivå

Delmål I: Sikre god kvalitet og ressursstyring på studieprogrammene

Tiltak:

 • Arbeide for bedre kvalitet, større variasjon og mer kostnadseffektive undervisnings- og vurderingsformer på bachelorprogrammene
 • Videreføre arbeidet med økt kullfølelse hos bachelorstudentene
 • Intensivere arbeidet med å gjøre pensum tilgjengelig i elektronisk form, og redusere bruken av kompendier til et minimum
 • Bedre synliggjøring av resultatene av studentevalueringer
 • Vurdere innføring av en kollektiv prosjektoppgave på et innføringsemne, som ledd i arbeidet med å bedre studentenes kvalifikasjoner for å arbeide i team
 • Gjennomgå masterprogrammet iPeace and Conflict Studies (PECOS) for å sikre videre drift innenfor  forsvarlige rammer økonomisk og administrativt

 

Delmål II: Synliggjøre instituttets utdanningstilbud

Tiltak:

 • Arbeide videre med arbeidslivsrelevans og kontakt med næringslivet, herunder delta i pilotsamarbeid mellom SV-fakultetet og Karrieresenteret om kompetansesamtaler med studentene
 • Videreføre arbeidet med sikring av god rekruttering til instituttets studieprogrammer
 • Utrede  grunnlaget for en systematisk, eksternt finansiert  satsing på etter- og videreutdanning (EVU)

Delmål III: Økt fokus på studentmobilitet

Tiltak:

 • Synliggjøre og markedsføre instituttets utvekslingsavtaler, både overfor utenlandske institusjoner og våre egne studenter
 • Revidere instituttets utvekslingsavtaler og avklare muligheten for ”pakkeavtaler” med utvalgte partneruniversiteter

 

Organisasjon

Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å ha en god organisasjon, der både administrativt og vitenskapelig ansatte, studenter og besøkende trives, utvikles og får inspirasjon.

Tiltak:

 • Arbeide aktivt med å bedre informasjonsflyten fra instituttets vedtaksorganer til de ansatte gjennom bruk av instituttets ansattsider samt stabsmøter.
 • Sikre forbedring av ISVs nettsted gjennom Ny UiO-webprosjektet
 • Fortsette arbeidet med forbedring av mottak av gjester og nyansatte ved instituttet
 • Oppnevne komité som skal følge opp forslagene til tiltak i den lokale arbeidsmiljørapporten

 

 

Publisert 9. feb. 2011 09:47 - Sist endret 9. feb. 2011 09:51