Årsplan for Institutt for statsvitenskap 2010

Formålet med en årsplan er å gjøre det klart hvilke mål instituttet skal prioritere. Målene skal være retningsgivende for ledelsen ved instituttet.

Forskning:

Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å være det beste statsvitenskapelige miljøet i Norge, når det gjelder både bredde og dybde. Instituttet ønsker også å hevde seg på internasjonalt nivå.

Delmål I: Institutt for statsvitenskap har som mål å øke instituttets forskningsaktivitet og synliggjøre den nasjonalt og internasjonalt.

Tiltak:

 • Gjennomgå instituttets nettsider for forskning i samarbeid med Ny UiO-web prosjektet
 • Videreføre arbeidet med å etablere forskningsgrupper ved instituttet
 • Videreføre arbeidet med implementering av faglige prioriteringer
 • Delta på Forskningstorget, eventuelt i samarbeid med andre enheter
 • Delta på UiOs tverrfakultære satsninger

Delmål II: Institutt for statsvitenskap har som mål å utnytte eksterne finansieringskilder på en bedre måte

Tiltak:

 • Sikre at ansatte i eksternt finansierte prosjekter sørger for frikjøp
 • Gi de ansatte bedre administrativ og faglig støtte ved utarbeidelse av søknader til eksternt finansiert forskning innenfor FANE
 • Sette igang arbeidet med et forskningsprosjekt kyttet opp mot Grunnlovsjubiléet i 2014

 

Forskerutdanning og instituttets ph.d.-stipendiater

Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å sikre best mulig kvalitet og gjennomstrømning i forskerutdanningen

Tiltak:   

 • Implementere og følge opp kvalitetssikringsrutiner for ph.d.-studiet
 • Styrke stipendiatenes integreringen i fagmiljøet på instituttet
 • Omorganisere og forbedre nettsider om ph.d.
 • Kravene til innledningskapittelet i artikkelbaserte avhandlinger skal tydeliggjøres på instituttets nettsider
 • Innføre veiledningsseminar som et obligatorisk krav for kandidater
 • Delta i internasjonalt stipendprogram for ph.d.-kandidater innen studier av de forente nasjoner

Utdanning

Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å sikre at våre studenter får den kompetansen vi lover; at uteksaminerte studenter er attraktive på arbeidsmarkedet og at våre emner og studieprogram er etterspurt blant potensielle og eksisterende studenter

Delmål I: Sikre god kvalitet og ressursstyring på studieprogrammene

Tiltak:

 • Videreføre integreringen av studieprogrammene ved instituttet
 • Arbeide for bedre kvalitet, større variasjon og mer kostnadseffektive undervisnings- og vurderingsformer på bachelorprogrammene
 • Videreføre arbeidet med økt kullfølelse hos bachelorstudentene. Fokus på studiestart og kullskapende tiltak utover i programmene

Delmål II: Synliggjøre instituttets utdanningstilbud

Tiltak:

 • Arbeide videre med arbeidslivrelevans og kontakt med næringslivet
 • Arbeide videre med synliggjøringen av spesialiseringsmulighetene på masterstudiet
 • Videreføre arbeidet med sikring av god rekruttering til instituttets studieprogrammer

Delmål III: Økt fokus på studentmobilitet

 • Synliggjøre og markedsføre instituttets utvekslingsavtaler, både overfor utenlandske institusjoner og våre egne studenter
 • Forbedre rutinene i forbindelse med avtaleforvaltningen

Organisasjon

Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å ha en god organisasjon, der både administrativt og vitenskapelig ansatte, studenter og besøkende trives, utvikles og får inspirasjon.

Tiltak:

 • Sikre resursstyringen
 • Sikre god interninformasjon
 • Sikre forbedring av ISVs nettsted gjennom Ny UiO-webprosjektet
 • Sikre god organisatorisk integrasjon av alle studieprogrammer ved instituttet
 • Fortsette arbeidet med forbedring av mottak av gjester og nyansatte ved instituttet
 • Lage nytt valgreglement for valg av ledelse og instituttstyre
 • Gjennomgå timeregnskapet
 • Gjennomføre et stabsseminar i tilknytning metodeundervisningen ved instituttet

 

 


 

Publisert 25. jan. 2010 11:00 - Sist endret 3. okt. 2012 09:58