Årsplan for Institutt for statsvitenskap 2009

Formålet med en årsplan er å gjøre det klart hvilke mål instituttet skal prioritere. Målene skal være retningsgivende for ledelsen ved instituttet.

Forskning:

Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å være det beste statsvitenskapelige miljøet i Norge, når det gjelder både bredde og dybde. Instituttet ønsker også å hevde seg på internasjonalt nivå.

Delmål I: Institutt for statsvitenskap har som mål å øke instituttets forskningsaktivitet og synliggjøre den nasjonalt og internasjonalt.

Tiltak:

 • Gjennomgå instituttets nettsider for forskning
 • Sette igang arbeidet med å etablere forskningsgrupper ved instituttet
 • Følge opp arbeidet med å få til bedre rutiner for kontakt med utenlandske forskere
 • Gjennomføre arbeidet med faglige prioriteringer
 • Delta på Forskningstorget, eventuelt i samarbeid med andre enheter

Delmål II: Institutt for statsvitenskap har som mål å utnytte eksterne finansieringskilder på en bedre måte

Tiltak:

 • Fullbudsjettere all ekstern finansiert virksomhet og sikre at beslutning om egenandel fattes etter en samlet vurdering av ressurssituasjon og forskningsmessige målsettinger
 • Sikre at ansatte i eksternt finansierte prosjekter sørger for frikjøp
 • Gi de ansatte bedre administrativ og faglig støtte ved utarbeidelse av søknader til eksternt finansiert forskning innenfor FANE
 • Styrke instituttets forskningsadministrasjon

Delmål III: Institutt for statsvitenskap ønsker å opprettholde et høyt nivå på publisering av bøker, antologier og artikler ved instituttet. Publisering synliggjør instituttets forskning nasjonalt og internasjonalt, og er en viktig inntektskilde for instituttet.

Tiltak:

 • Tilby seminar om publisering til ansatte
 • Bedre rutinene for registrering i FRIDA

Forskerutdanning og instituttets ph.d.-stipendiater

Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å sikre best mulig kvalitet og gjennomstrømning i forskerutdanningen

Tiltak:   

 • Implementere og følge opp kvalitetssikringsrutiner for ph.d.-studiet
 • Tilby bedre oppfølging av kandidatene gjennom veiledning og administrativ støtte
 • Styrke stipendiatenes integreringen i fagmiljøet på instituttet
 • Gjennomgå instituttets tilbud av ph.d.-kurs
 • Omorganisere og forbedre nettsider om ph.d.
 • Iverksette tiltak som klarere angir de faglige kravene til innledningskapittelet i artikkelbaserte avhandlinger

Utdanning

Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å sikre at våre studenter får den kompetansen vi lover, at uteksaminerte studenter er attraktive på arbeidsmarkedet og at våre emner og studieprogram er etterspurt blant potensielle og eksisterende studenter

Delmål I: Sikre god kvalitet og ressursstyring på studieprogrammene

Tiltak:

 • Sørge for bedre integrering av studieprogrammene ved instituttet
 • Innføre et årlig opptak til masterprogrammet i statsvitenskap
 • Vurdere opprettelsen av et innføringsemne i statsvitenskap som en del av det pedagogiske opplegget for nye studenter
 • Arbeide med systemer for gode tilbakemeldinger til studentene
 • Sørge for fullimplementering av resursstyringsverktøy(SRP) på alle emner ved instituttet
 • Arbeide for større variasjon og mer kostnadseffektive undervisnings- og vurderingsformer
 • Følge opp de nye rutinene for veiledning og sensur av masteroppgaver
 • Forbedre systemet for kvalitetssikringen av studiene
 • Gjennomgang og revisjon av metodekursene på instituttet
 • Arbeide med økt kullfølelse hos bachelorstudentene. Fokus på studiestart og kullskapende tiltak utover i programmene

Delmål II: Synliggjøre instituttets utdanningstilbud

Tiltak:

 • Arbeide videre med arbeidslivrelevans og kontakt med næringslivet
 • Arbeide videre med synliggjøringen av spesialiseringsmulighetene på masterstudiet
 • Sikre god rekruttering
 • Videreføre alumnusnettverket

Delmål III: Økt fokus på studentmobilitet

 • Synliggjøre og markedsføre instituttets utvekslingsavtaler, både overfor utenlandske institusjoner og våre egne studenter
 • Forbedre rutinene ifbm studentmobilitet

Organisasjon

Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å få til en best mulig fungerende organisasjon, der både administrativt og vitenskapelig ansatte, studenter og besøkende trives, utvikles og får inspirasjon.

Delmål I: Bedre ressursstyring og økt samarbeid

Tiltak:

 • Sikre god interninformasjon
 • Sikre god organisatorisk integrasjon av alle studieprogrammer ved instituttet
 • Forbedre mottak av gjester og nyansatte ved instituttet
 • Lage nytt valgreglement for valg av ledelse og instituttstyre
 • Bedre rutiner og innsyn i timeregnskapet
 • Følge opp bruk av maler for innstillinger til førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat og professor II

 

 


 

Publisert 13. jan. 2009 18:56 - Sist endret 3. okt. 2012 09:59