Årsplan for Institutt for statsvitenskap 2005

Årsplan for Institutt for statsvitenskap 2005

Innledning
Formålet med årsplanen er å gjøre det klart hvilke mål instituttet vil prioritere i 2005. Målene skal være retningsgivende for ledelsen ved instituttet. Det er fakultetets ønske at instituttenes årsplaner skal harmonisere med fakultetets årsplan, og legge større vekt på overordnede prioriteringer, og ikke så mye på tiltak. Institutt for statsvitenskap har laget en årsplan som harmoniserer med fakultetets mål og overordnede prioriteringer, men er i tillegg også tiltaksorientert. For at målene skal nås, må det iverksettes tiltak. Tiltakene er listet opp under målsettingene.

Som for fakultetet, er instituttets hovedfokus i 2005 å sikre kvalitet i forskning og internasjonalisering innen utdanning.

Forskning

Mål: Bedre forskningsvilkårene for vitenskapelig ansatte, og spesielt for de som har potensial for å drive forskning av internasjonal kvalitet. Stimulere til faglig fornyelse og internasjonalisering.

Tiltak:
1. Stimulere framdriften og utvide antall delprosjekter i instituttprosjektet: ”Politikkens vilkår i det ny-liberale samfunn”. Arrangere et arbeidsseminar for prosjektet og starte planleggingen av en sluttbok.
Ansvarlig: Instituttleder

2. Utrede insentivordninger for publisering.
Ansvarlig: Nestleder

3. Konsentrere undervisningen på masterstudiet for å sikre forskningstid.
Ansvarlig: Instituttleder/Administrativ leder/Programleder

4. Fortsette oppfølgingen av evalueringen av statsvitenskap og den nasjonale fagplankomiteens innstilling.
Ansvarlig: Nestleder

5. Gjennomføre kurs i publisering.
Ansvarlig: Instituttleder/nestleder

6. Invitere flere utenlandske forskere til instituttet for å stimulere til internasjonalt forskningssamarbeid.
Ansvarlig: Nestleder

7. Arrangere Nasjonal fagkonferanse for statsvitenskap i 2005.
Ansvarlig: Nestleder/ Forskningskonsulenten

Forskerutdanning og instituttets ph.d.-stipendiater

Mål: Sikre best mulig kvalitet og gjennomstrømning i forskerutdanningen
Tiltak:
1. Gjennomgå og oppgradere instituttets hjemmesider om forskerutdanningen.
Ansvarlig: Forskningskonsulenten

2. Samordne informasjon om kursporteføljen i forskerutdanningen nasjonalt og internasjonalt.
Ansvarlig: Nestleder/forskningskonsulenten

3. Etablere rutiner for tilbakemelding om forskeropplæringens faglige og administrative kvalitet.
Ansvarlig: Nestleder/forskningskonsulenten

4. Etablere en informasjonsbank over mulige eksterne finansieringskilder for utenlandsopphold.
Ansvarlig: Nestleder/forskningskonsulenten

5. Arbeide for å bedre finansieringen av stipendiatenes utenlandsopphold.
Ansvarlig: Instituttleder

6. Delta i nordisk nettverk for utveksling av stipendiater.
Ansvarlig: Nestleder

7. Videreføre eksisterende seminarvirksomhet for instituttets stipendiater.
Ansvarlig: Nestleder

8 . Opprettholde m åltallet som er satt for internt finansierte stipendiater (ni stipendiater)
Ansvarlig: Nestleder

9. Utrede hvordan fakultetets pålegg om utvidet arbeidsplikt for stipendiatene kan gjennomføres med minst mulig skadevirkninger for stipendiatene.
Ansvarlig: Nestleder

Utdanning

Mål: Sikre kvaliteten på studieprogrammene, og bedre utnyttelsen av de faglige og administrative ressursene som benyttes til undervisningsvirksomhet.
Tiltak:
1. Iverksette ny studieordning på masternivå, og sørge for at det etableres gode overgangsordninger for masterstudenter som er tatt opp tidligere.
Ansvarlig: Programleder

2. Ta i bruk verktøy for ressursstyring ved planlegging av emneporteføljen for kommende semestre.
Ansvarlig: Programleder/Administrativ leder/Instituttleder 

3. Bidra til at studentenes arbeid med masteroppgaven blir bedre strukturert og organisert, med sikte på å bedre gjennomstrømningen.
Ansvarlig: Programleder

4. Iverksette et godt dimensjonert og hensiktsmessig system for kvalitetssikring, i samsvar med fakultetets retningslinjer. Utarbeide rutiner for håndtering av svikt, som eventuelt avdekkes i forbindelse med kvalitetssikring.
Ansvarlig: Programleder/Administrativ leder 

5. Revidere instituttets nettsider om «studier» for å gi korrekt og oppdatert informasjon.
Ansvarlig: Programleder/Administrativ leder

6. Gjennomgå den administrative organiseringen knyttet opp mot studieprogram og emner.
Ansvarlig: Administrativ leder

7. Videreutvikle det engelskspråklige tilbudet på bachelornivå.
Ansvarlig: Programleder 

8. Etablere rutiner for innhenting og formidling av grunnleggende informasjon (enkel statistikk) om emnene som ble gitt foregående semester (oppmeldte, antall eksamener, karakterfordeling, og lignende).
Ansvarlig: Administrativ leder

 9. Bistå fakultetet i arbeidet med å evaluere masterprogrammet Peace and Conflict Studies.
Ansvarlig: Instituttleder 

 Organisasjon

Mål: Bedre ressursstyringen ved instituttet (se også under Utdanning) 
Tiltak:
1. Ta i bruk verktøy for ressursstyring,

Ansvarlig : Instituttleder/administrativ leder  

2. Tilby medarbeidersamtaler til alle vitenskapelig ansatte. Innføre årlig, obligatorisk medarbeidersamtale for stipendiater.
Ansvarlig: Instituttleder

3. Utarbeide plan for utlysning av faste vitenskapelige stillinger for de tre neste årene.
Ansvarlig: Instituttleder 

4. Sørge for fortløpende oppdatering av de ansattes hjemmesider.
Ansvarlig: Forskningskonsulenten

 

 

 

{brodtekst}
Publisert 31. mai 2006 10:59 - Sist endret 17. nov. 2010 01:46