Årsplan 2004

Årsplan for Institutt for statsvitenskap 2004

Innledning

Formålet med årsplanen er å gjøre det klart hvilke mål instituttet vil prioritere for kommende år. Målene skal være retningsgivende for ledelsen ved instituttet skal ha. Det er fakultetets ønske at instituttenes årsplaner skal harmonisere med fakultetets årsplan, og legge større vekt på overordnede prioriteringer, og ikke så mye på tiltak. Institutt for statsvitenskap har laget en årsplan som harmoniserer med fakultetets mål og overordnede prioriteringer, men er i tillegg også tiltaksorientert. For at målene skal nås, må det iverksettes tiltak. Tiltakene er listet opp under målsettingene.

Som for fakultetet, er instituttets hovedfokus i 2004 å sikre forskningsvilkårene og konsolidere studietilbudet.

Forskning

Mål: Bedre forskningsvilkårene for vitenskapelig ansatte, og spesielt for de som har potensial for å drive forskning av internasjonal kvalitet. Stimulere til faglig fornyelse og internasjonalisering.

Tiltak:

1. Videreføre arbeidet med instituttprosjektet: ”Politikkens vilkår i det ny-liberale samfunn”, med økonomiske virkemidler (fordeling til de ulike delprosjektene av NFR-midler som er innvilget instituttet) og organisatoriske virkemidler (forskningssamarbeid mellom de vitenskapelig ansatte).

Ansvarlig: Instituttleder/Nestleder

2. Bruke forskningsstøtte til vitenskapelig ansatte mer aktivt som insentiver

Ansvarlig: Instituttleder

3. Forsøke å bedre forskningsvilkårene og sikre forskningstid, ved blant annet å konsentrere undervisningen mer. Etter reformen er undervisningen strukket mer over tid, og muligheten for sammenhengende forskningstid er mindre.

Ansvarlig: Instituttleder/Administrativ leder

4. Vurdere samarbeidsrelasjoner i instituttsektoren for å styrke forskningen. Vurdere innpasningen av eksternt finansiert forskning

Ansvarlig: Instituttleder

5. Nasjonal fagutvikling med nasjonal fagplankomite under NFR

Ansvarlig: Nestleder

6. Styrke nasjonal og internasjonal publisering ved instituttet

Ansvarlig: Instituttleder/nestleder

7. Stimulere til internasjonalt forskningssamarbeid ved å invitere utenlandske forskere til instituttet

Ansvarlig. Nestleder

Forskerutdanningen

Mål: Bedre kvaliteten og gjennomstrømningen i forskerutdanningen

Tiltak:

1. Følge opp forskerutdanningsreformen

Ansvarlig: Visebestyrer/forskningskonsulenten

2. Gjennomgå fagtilbudet i forskerutdanningen generelt, og bedre informasjonsformidlingen spesielt

Ansvarlig: Forskningskonsulenten

3. Samordne kursporteføljen i forskerutdanningen nasjonalt, europeisk og internasjonalt

Ansvarlig: Nestleder/forskningskonsulenten

4. Følge opp seminarvirksomheten for stipendiater og fast ansatte der begge grupper presenterer og diskuterer hverandres prosjekter. Dette skal bidra til bedre faglig oppfølging i stipendiatperioden og bedre gjennomstrømningen

Ansvarlig: Nestleder

5. Forberede Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap ved ISV/UiO januar 2005

Ansvarlig: Nestleder/Administrativ leder

Utdanning

Mål: Sikre kvaliteten ved studieprogrammene og videreutvikle emneporteføljen, samt bedre utnyttelsen av de faglige og administrative ressurser knyttet til undervisning. Internasjonalisere utdanningstilbudet på bachelor- og masternivå

Tiltak:

1. Iverksette kvalitetssikringssystemet som etableres på fakultetet

Ansvarlig: Programstyreleder/administrativ leder

2. Iverksette bruk av verktøy for ressursstyring i tilknytning til kursporteføljen (antall kurs, pedagogiske virkemidler, sammenheng mellom inntekter og kostnader og opptaksramme)

Ansvarlig: Administrativ leder

3. Gjennomgå den administrative organiseringen knyttet opp mot studieprogram og emner.

Ansvarlig: Administrativ leder

4. Bygge opp kompetanse på amerikansk politikk

Ansvarlig: Programstyreleder

5. Videreutvikle engelskspråklige tilbud på BA-nivå

Ansvarlig: Programstyreleder

6. Fortsette arbeidet med å integrere etter- og videreutdanning i instituttets øvrige undervisningsaktivitet

Ansvarlig: Programstyreleder/Administrativ leder

7. Forbedre www-informasjon generelt, og oppgradere informasjon på engelsk

Ansvarlig: Administrativ leder

Organisasjon

Mål: Bedre ressursstyring ved instituttet (se også under Utdanning), samt omlokalisering

Tiltak:

1. Forbedre økonomistyringen ved instituttet (vha verktøy for ressursstyring, blant annet timeregnskapet)

Ansvarlig: Instituttleder/administrativ leder

2. Utarbeide romplan for instituttet i forbindelse med flyttingen som vil skje ved årsskiftet

Ansvarlig: Instituttleder/administrativ leder

3. Tilby medarbeidersamtaler til alle vitenskapelig ansatte

Ansvarlig: Instituttleder

 

.

Publisert 31. mai 2006 10:59 - Sist endret 17. nov. 2010 01:46