Årsplan for Institutt for statsvitenskap 2002

Årsplan for Institutt for statsvitenskap 2002

1       Forskning

1.1         Stimulere til langtids utenlandsopphold for forskere og stipendiater.

Ansvarlig: Styret

Økonomi: Budsjettavhengig/ søke fra kollegiets midler til internasjonalisering

1.2         Stimulere til internasjonalt forskningssamarbeid ved å invitere utenlandske forskere til Institutt for statsvitenskap.

Ansvarlig: Visebestyrer

Økonomi: Søke fra kollegiets midler til internasjonalisering

1.3         Fra og med 2003 inngår instituttets samlede publisering som del av grunnlaget for fordeling av midler via fakultetets budsjettmodell. Instituttet må styrke sin publiseringsandel, særlig internasjonal publisering.

Ansvarlig: Bestyrer/visebestyrer

1.4         Instituttets drifts- og forskningsstøtte må gjennomgås og nye fordelingsnøkler foreslås med tanke på budsjettet for 2003 da stimuleringsmidlene faller bort fra 2003.

Ansvarlig: Styret/kontorsjef/økonomikonsulent

2       Forskerutdanning

2.1         Samle inn og spre informasjon om kurstilbudet til dr.polit.‑studenter (spesielt for Norge og Norden).

Ansvarlig: Forskningskonsulenten

2.2         Starte seminar for stipendiater og fast ansatte der begge grupper presenterer og diskuterer hverandres prosjekter. Dette skal bidra til bedre faglig oppfølging i stipendiatperioden og bedre gjennomstrømning.

Ansvarlig: Visebestyrer/ Forskningskonsulenten

2.3         Stimulere til deltakelse på UiOs kurs "Presenting research results in English. Defending your doctoral thesis".

Ansvarlig: Visebestyrer/forskningskonsulenten

3       Utdanning

3.1         Utvikle disiplinær BA- og MA grad i statsvitenskap og legge fram forslag til samlet modulportefølje i statsvitenskap.

Ansvarlig: Instituttets arbeidsgruppe/styret

3.2         Delta i arbeidet med å utvikle tverrfaglige BA-grader.

Ansvarlig: Instituttets arbeidsgruppe/styret og utpekte representanter.

3.3         Vurdere og vedta nye undervisnings- og evalueringsformer for de nye BA- og MA-gradene.

Ansvarlig: Instituttets arbeidsgruppe/styret/instituttsamlingen i mai

3.4         Følge opp grunnfagsreformen fra H01, spesielt Aktualitetssymposiet, og vurdere innføring av Politiske aftener for studentene på grunnfag.

Ansvarlig: Undervisningsleder/kontorsjef/Bernt Hagtvet

3.5         Innføre ny studieordning på hovedfag i statsvitenskap høstsemesteret 2002.

Ansvarlig: Undervisningsleder/kontorsjef

3.6         Jobbe videre med å integrere etter- og videreutdanning i instituttets øvrige undervisningsaktivitet.

Ansvarlig: Undervisningsleder/kontorsjef

3.7         Vurdere hvordan instituttet kan bruke det etablerte fjernundervisningsprosjektet som er utviklet i samarbeid med Høgskolen på Lillehammer i undervisningen.

Ansvarlig: Styret/Ottar Hellevik/kontorsjef

3.8         Vurdere nettstøttet undervisning (IKT) ved bruk av Classfronter på utvalgte deler av instituttets undervisning.

Ansvarlig: Undervisningsleder/kontorsjef

3.9         Vurdere etablerte og nye avtaler innen SOCRATES‑programmet og med andre samarbeidspartnere.

Ansvarlig: Koordinator for studentutveksling/studiekonsulent

Økonomi: Kollegiets midler til internasjonalisering

3.10     Gjennomføre prøveordning med QuestBack: Webbasert evaluering av hovedfaget for ferdige kandidater.

Ansvarlig: Kontorsjef/ studieadministrasjon

4       Formidling og informasjon

4.1         Utarbeide ny kompetansekatalog i samsvar med vedtak på UiO.

Ansvarlig: Forskningskonsulenten

4.2         Omlegging fra ForskDok til FRES. Oppfølging av nytt system for rapportering av vitenskaplig publisering.

Ansvarlig: Forskningskonsulenten

4.3         Utarbeide institutt-CV på norsk og engelsk.

Ansvarlig: Styret/bestyrer/kontorsjef

4.4         Utarbeide brosjyre på engelsk med kort presentasjon av studiemuligheter og forskning ved Institutt for statsvitenskap.

Ansvarlig: Kontorsjefen/studieadministrasjon

4.5         Videreføre alumniordningen som ble satt i gang H01.

Ansvarlig: Kontorsjef

4.6         Følge opp studentinformasjonsprosjektet ved UiO i forbindelse med studiereformen.

Ansvarlig: Kontorsjef/ studieadministrasjon

4.7         Vurdere å legge sensorveiledninger tilgjengelig på WWW.

Ansvarlig: Kontorsjefen

4.8         Bedre WWW‑informasjon til inn - og utreisende studenter, blant annet oppgradere instituttets informasjon på engelsk.

Ansvarlig: Studieadministrasjon

Økonomi: Kollegiets midler til internasjonalisering

4.9         Delta i pilotprosjekt om digitalt bibliotek, dvs digital publisering av hovedoppgaver, i samarbeid med USIT.

Ansvarlig: Studieadministrasjon

5       Organisasjon og administrasjon

5.1         Vurdere tilsettinger i alle typer vitenskapelige  stillinger  i lys av bemanningsstrukturplanen fra 2001, økonomi og behov innen de ulike fagområdene.

Ansvarlig: Styret/bestyrer/kontorsjef

Økonomi: Budsjettavhengig

5.2         Arrangere instituttsamling for alle ansatte våren 2002.

Tidsrom: 28.-29. mai 2002

Ansvarlig: Bestyrer/Kontorsjef

Økonomi: Kr 50 000

5.3         Tilbud om medarbeidersamtaler til alle vitenskapelig tilsatte.

Ansvarlig: Bestyrer

5.4         Arealsituasjonen: Følge opp instituttets behov for nye arealer når Psykologisk institutt flytter ut sommeren 2002.

Ansvarlig: Kontorsjef

5.5         Vurdere samlokalisering av PC-plassene for hovedfagsstudenter i 4. etasje ved å flytte PC-stuene i 9. og 10. etasje.

Ansvarlig: Kontorsjefen

Publisert 31. mai 2006 10:59 - Sist endret 17. nov. 2010 01:46