Årsplan for Institutt for statsvitenskap 2001

På grunn av budsjettsituasjonen i 2001 er en del tiltak gjort budsjettavhengige, dvs at instituttet må vurdere nærmere mulighetene for å iverksette tiltakene.

1 Forskning og forskerutdanning

1.1 Bedre forskernes arbeidssituasjon/forskningens vilkår

1.1.1 Stimulere til langtids utenlandsopphold for forskere og stipendiater.

Ansvarlig: Styret
Økonomi: Budsjettavhengig

1.1.2 Stimulere til internasjonalt forskningssamarbeid ved å invitere utenlandske forskere til Institutt for statsvitenskap.

Ansvarlig: Visebestyrer
Økonomi: Omstillingsmidler samt søke fra kollegiets midler til internasjonalisering (frister 9.3, 1.5, 1.9 og 1.12)

1.1.3 Stimulere til samarbeid i forskergrupper.

Ansvarlig: Visebestyrer/Styret

1.1.4 Prioritere og avsette driftsmidler til faglig-vitenskapelige reiser, språkvask for muliggjøring av økt internasjonal publisering og forskningsassistanse på budsjettet.

Ansvarlig: Styret
Økonomi: Kr 614 000

1.1.5 Avsette kr 3 000 til bokinnkjøp for hver ansatt.

Ansvarlig: Styret
Økonomi: Kr 123 000

1.1.6 Vurdere igangsetting av prøveordning med bibliotekstjeneste (hente og bringe) på instituttet.

Ansvarlig: Kontorsjefen
Økonomi: Budsjettavhengig

1.1.7 Styrke tilbudet om enklere forskningsassistanse ved å ansette hovedfagsstudenter som vitenskapelig assistenter. Alle ansatte med full undervisningsplikt får tilbud om 25 timer forskningsstøtte pr år.

Midler: Kr 100 000
Ansvarlig: Kontorsjef

1.2 Rekruttering

1.2.1 Vurdere tilsetting i ledige stillinger i lys av vitenskapelig bemanningsstrukturplan, økonomi og behov innen de ulike fagområdene.

Ansvarlig: Styret/bestyrer/kontorsjef
Økonomi: Budsjettavhengig

1.3 Bedre tilbud til dr.polit.-studentene og bedre informasjon om dr.polit.-studiet.

1.3.1 Sikre kontinuerlig oppdatert informasjonen om dr.polit.-studentene ved instituttet i FD-databasen.

Ansvarlig: Forskningskonsulenten i samarbeid med fakultetsadministrasjonen

1.3.2 Kontinuerlig oppdatering av oversikt på WWW over alle dr.polit.-studentene ved instituttet.

Ansvarlig: Forskningskonsulenten

1.3.3 Samle inn og spre informasjon om kurstilbudet til dr.polit.-studenter (spesielt for Norge og Norden).

Ansvarlig: Forskningskonsulenten

1.3.4 Vurdere å endre framdriftsrapporteringen for stipendiater tilsatt på instituttet.

Ansvarlig: Visebestyrer

1.3.5 Vurdere opplegg for faglige samlinger for stipendiater og ledelse/veiledere.

Tidsrom: Minst én samling i 2001
Ansvarlig: Visebestyrer/ Forskningskonsulenten
Økonomi: Budsjettavhengig

1.3.6 Stimulere til deltakelse på UiOs kurs "Presenting research results in English. Defending your doctoral thesis".

Ansvarlig: Visebestyrer/Forskningskonsulenten

1.3.7 Videreføre dr.gradsserien.

Ansvarlig: Forskningskonsulenten
Økonomi: Budsjettavhengig

2 Undervisning og studier

2.1 Etter- og videreutdanning

2.1.1 Integrere planleggingen og gjennomføringen av etter- og videreutdanning i instituttets øvrige undervisningsaktivitet.

Ansvarlig: Undervisningsleder/Kontorsjef

2.1.2 Vurdere hvordan instituttet kan bruke det etablerte fjernundervisningsprosjektet som er utviklet i samarbeid med Høgskolen på Lillehammer.

Ansvarlig: Styret/Ottar Hellevik/Kontorsjef
Økonomi: Søke midler til fjernundervisning satt av ved UiO for 2001

2.2 Studiekvalitet

2.2.1 Planlegging og innføring av nytt grunnfagsopplegg fra høsten 2001.

Ansvarlig: Bestyrer/Undervisningsutvalg/Studieadministrasjon
Økonomi: Omstillingsmidler kr 212 000

2.2.2 Sluttføre planlegging av og gjennomføre ny ordning med studentevaluering av undervisning ved instituttet.

Ansvarlig: Undervisningsleder/Fagutvalget/Kontorsjef

2.2.3 Vurdere hovedoppgavearbeidet i lys av diskusjonene på instituttseminaret i mai 2001.

Ansvarlig: Undervisningsleder/Kontorsjef

2.2.4 Vurdere nettstøttet undervisning (IKT), blant annet i form av nettbaserte seminargrupper i metode og statistikk.

Ansvarlig: Undervisningsleder/Kontorsjef
Økonomi: Inngår på time- og hjelpelærerbudsjettet

2.2.5 Videreføre ordningen med støtte på kr 1 000 ved spesielt store utgifter i forbindelse med datainnsamling til hovedfagsoppgaven (reiser etc.) og sørge for god informasjon om ordningen.

Ansvarlig: Styret/Kontorsjef
Økonomi: Kr 38 000

2.2.6 Videreføre prosjektkatalog til hjelp for hovedfagsstudenter ved valg av hovedoppgavetema og veileder.

Ansvarlig: Forskningskonsulenten / Studiekonsulenten

3 Internasjonalisering

3.1 Studentutveksling

3.1.1 Utarbeide en visjon og ambisjon for studentutvekslingen ved Institutt for statsvitenskap .

Ansvarlig: Undervisningsleder/Kontorsjef

3.1.2 Vurdere etablerte og nye avtaler innen SOCRATES-programmet og EU-nettverket.

Ansvarlig: Studiekonsulenten
Økonomi: Innvilget kr 15 000 fra kollegiets midler til internasjonalisering våren 2001

3.1.3 Instituttet skal være aktive i forhold til å søke penger fra kollegiets midler til internasjonalisering.

Tidsrom: Fire søknadsfrister i året; 9.3, 1.5, 1.9 og 1.12.
Ansvarlig: Kontorsjef

3.2 Bedre WWW-informasjon til inn - og utreisende studenter

3.2.1 Oppdatere guide på WWW for studenter som ønsker å studere i utlandet og bedre informasjon til utreisende studenter.

Ansvarlig: Studieadministrasjon/Fagutvalget
Økonomi:

3.2.2 Bedre WWW-informasjon på engelsk for utenlandsstudenter.

Ansvarlig: Studiekonsulenten
Økonomi: Kollegiets midler til internasjonalisering, bevilget kr 25 000

4 Formidling og informasjon

4.1 Styrke instituttets forskningsformidling

4.1.1 Vurdere instituttets to publikasjonsserier som supplement til annen publisering.

Ansvarlig: Visebestyrer / Forskningskonsulenten

4.1.2 Bedre formidlingen av instituttets forskningsaktivitet på Web.

Ansvarlig: Visebestyrer/Forskningskonsulent

4.1.3 Utarbeide institutt-CV på norsk og engelsk.

Ansvarlig: Styret/Kontorsjef

4.1.4 Være aktive overfor ferdige kandidater og statsvitere i Osloområdet mht til informasjon om gjesteforelesninger og andre tilbud ved instituttet. Utarbeide e-postlister for formidling av informasjon.

Ansvarlig: Kontorsjef

4.1.5 Heve kompetansen ved internasjonal publisering.

Ansvarlig: Visebetsyrer/Forskningskonsulenten

4.2 Informasjon rettet mot studenter

4.2.1 Utvikle Web-sider rettet inn mot elever i videregående skole.

Ansvarlig: Arbeidsgruppe/ Avdelingsingeniør IT

4.2.2 Vurdere å legge sensorveiledninger tilgjengelig på WWW.


Ansvarlig: Bestyrer/Kontorsjefen

4.2.3 Utarbeide Webside med informasjon om statsviteres relevans og muligheter på arbeidsmarkedet.

Ansvarlig: Kontorsjef/Fagutvalget

4.3 Videreføre og utvide instituttets WWW-informasjon

4.3.1 Utarbeide visjon og ambisjon for instituttets Web-sider.

Tidsrom:
Ansvarlig: Bestyrer/Kontorsjef/Avdelingsingeniør IT

4.3.2 Styrke Web-kompetansen i administrasjonen og fordele driftsansvar for instituttets Web-sider

Ansvarlig: Avdelingsingeniør IT /Kontorsjef

5 Administrasjon

5.1 Gjennomføre og støtte faglige og sosiale tiltak for studenter

5.1.1 Støtte studentens faglige og sosiale foreninger.

Ansvarlig: Styret/Kontorsjef/Fagutvalg
Økonomi: Kr 19 000 pr semester

5.1.2 Støtte kandidatfesten.

Tidsrom: Sommer 2001
Ansvarlig: Styret
Økonomi: Kr 150 pr kandidat

5.1.3 Gjennomføre avslutning for hovedfagskandidater med familier.

Tidsrom: Sommer 2001 (før kandidatfesten)
Ansvarlig: Kontorsjef

5.1.4 Støtte studentekskursjoner.

Ansvarlig: Styret/Fagutvalget
Økonomi: Maksimalt kr 95 000

5.2 Personalpolitiske tiltak

5.2.1 Arrangere instituttsamling for alle ansatte.

Tidsrom: 29. mai 2001
Ansvarlig: Bestyrer/Kontorsjef
Økonomi: Kr 50 000

5.2.2 Arrangere sommer- og juleavslutninger, samt markere merkedager for ansatte.

Ansvarlig: Kontorsjef
Økonomi: Velferdsmidler samt privat støtte

5.2.3 Tilbud om medarbeidersamtaler til alle vitenskapelig tilsatte.

Ansvarlig: Bestyrer

5.3 Vurdere ressursbruk og omstilling

5.3.1 Redusere overskuddet på timeregnskapet ved utbetaling eller avspasering.

Ansvarlig: Bestyrer/Undervisningsleder/Kontorsjef
Økonomi: Budsjettavhengig

5.3.2 Videreføre omstillingsarbeidet innen studier fra 2000 og evt . igangsette nye tiltak innen forskning

Ansvarlig: Bestyrer/Undervisningsleder/Kontorsjef
Økonomi: Omstillingsmidler

5.4 IT-tilbud og brukerstøtte

5.4.1 Videreføre ordningen med ekstra ressurs på IT-siden (0,2-stilling)

Ansvarlig: Kontorsjef/ Avdelingsingeniør IT
Økonomi: Kr 48 000

5.4.2 Tilby individuell instruksjon til ansatte.

Ansvarlig: Avdelingsingeniør IT

5.5 Romsituasjonen på instituttet

5.5.1 Kartlegge instituttets behov for kontorer.

Ansvarlig: Kontorsjefen

5.5.2 Samlokalisere PC-plassene for hovedfagsstudenter i 4. etasje ved å flytte PC-stuene i 9. og 10. etasje.

Ansvarlig: Kontorsjefen

Publisert 31. mai 2006 10:59 - Sist endret 17. nov. 2010 01:46