ÅRSPLAN 1997

ÅRSPLAN 1997

Blindern, januar 1997

Institutt for statsvitenskap har som overordnet mål å utvikle og formidle systematisk kunnskap om politiske forhold. Gjennom forskning, forvaltning av faginnsikt og forskningsbasert undervisning skal instituttet bidra til å øke kompetansen og innsikten i politiske sammenhenger.

En sentral del av de politiske prosessene foregår gjennom de offentlige institusjonene, som statsstyre, regjeringsdannelser, organisert interessekamp, lovgivning og valg. Disse prosessene påvirkes også av internasjonale forhold, samtidig som politikk internasjonalt og i verden utenfor Norge er viktige deler av statsvitenskapen. Instituttet har faglig ansvar for dette brede emneområdet. Gjennom forskning, formidling av faginnsikt, og tilrettelegging av virksomheten skal instituttstaben bidra til å bringe frem fakta, kartlegge prosesser, påvise sammenhenger. På denne måten skal instituttet kunne gi bedre forståelse av hvilke forutsetninger politiske ordninger bygger på, hva institusjoner og beslutninger faktisk fører til, hvilke bivirkninger som kan oppstå av politiske vedtak, hvilke forklaringer som er mest treffende.

Dersom instituttets faglige arbeid skal holde mål må arbeidsvilkårene ligge til rette, rekrutteringen sikres, og virksomheten må være basert på en vitenskapelig, analytisk holdning. Forskningen må drives i nær kontakt med internasjonale fagmiljøer.

Med et av de høyeste studenttall ved noe institutt ved Universitetet i Oslo (p.t. over 1.700, hvorav tredjeparten på hovedfag) er den største utfordringen likevel kanskje å gi våre studenter et godt faglig grunnlag, til gavn for samfunnet i fremtiden.

I 1997 vil ISV feire sitt 40-årsjubileum. I denne anledning vil vi holde et internt seminar, der flere sider av vår undervisningsrelaterte virksomhet vil bli drøftet. Likeledes vil vi H-97 delta i markeringen av at det er 50 år siden faget ble opprettet ved UiO.

Instituttet vil i 1997 fortsatt holde en høy internasjonal profil, ved omfattende deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter (Costa Rica, India, Midt-Østen, Baltikum m.m.). Studentutvekslinger vil fortsatt prioriteres (bl.a. ved deltakelse i to internasjonale nettverk, og ved at ISV H-97 gir tilbud om i alt 5 hovedagskurs på engelsk). Likeledes vil det være stor forskerdeltakelse på bl.a. ECPR og IPSA-konferansene. Kortere og lengre besøk av internasjonale forskere vil også gis prioritet. ISV vil, sammen med SV-fakultetet, i år ta hånd om EU-forskerkurset "Third Annual Summer School in Local Government Studies", som arrangeres for første gang i Norge.

Tore Hansen / Tone Lund
Bestyrer / Kontorsjef


ÅRSPLAN - MÅL OG TILTAK FOR 1997

I. Forskning og forskerutdanning

1.1. Mål: Å bedre tilbud og informasjon til dr.polit. studentene

1.1.1. Tiltak: Etablere en database over alle dr.polit. stud. ved ISV

Tid: V-97

Ansv.: JFP

1.1.2. Tiltak: Lage brosjyre over alle dr.polit. stud

Tid: V-97

Ansv.: JFP

1.1.3. Tiltak: Koordinere kurstilbudet til dr.polit.stud.( for Norge/Norden)

Tid: 1997

Ansv.: NB/JFP

1.1.4. Tiltak: Øremerke en reisepott til stipendiatene

Midler: kr. 90.000.-

Ansv. : Styret

 1. Tiltak: Videreføre månedlige faglige seminarer mellom stipendiater og

ledelse/veiledere (Informasjon om møtene må gis)

Ansv.: NB/JFP

1.1.6. Tiltak: Ivareta Geilo-seminarene i samråd med nasjonalt fagråd og NFR

Ansv: Bestyrer/kontorsjef/NFR1.2. Mål: Bedret tilbud til forskere

1.2.1. Tiltak: 50% av driftsbudsjettet avsettes til forskningsrelaterte tiltak (herunder vit/fagl.reiser, bokinnkjøp (5.000.- til individuelt forbruk for bøker/tidsskrifter), publisering, språkvask, forskningsassistanse, IT-utstyr m.v.)

Midler: Se totalt budsjettforslag - drift

Ansv.: Styret

1.2.2. Tiltak: Øke potten til individuell forskningsassistanse

Midler: 300.000.-

Ansv.: Styret

1.2.3. Tiltak: Fortsatt bruk av instituttets to publikasjonsserier som supplement til annen publisering

Ansv: NB/JFP

1.2.4. Tiltak: Språkvask for muliggjøring av økt internasjonal publisering

Midler: kr.25.000.- på drift og kr.50.000.- på lønn

Ansv: Styret

1.2.5. Tiltak: Videreføre bruk av sivilarbeider til generell hjelp (kopiering m.v.)

Midler: , kr. 30.000.-

Ansv.: Kontorsjefen

1.2.6. Tiltak: Lage TV-serie på 5 programmer om "Demokrati og Demokratisering"

Midler: kr.100.000.-

Tid: 1997

Ansv.: Bestyrer

1.2.7. Tiltak: Heve kompetanse ved internasjonal publisering, unngå vanlige feil

Midler: kr.10.000.-

Ansv: TL/RN (kurs)

1.2.8. Tiltak: Assistanse ved bibliografiprogrammer, CV-referanselister m.v.

Midler: 25.000.-

Ansv: JFP

1.2.9. Tiltak: Sette av pott til gjesteforelesere på torsdagsseminaret

Midler: kr.50.000.- (på drift og lønn)

Ansv: RN/BH

 1. Tiltak: Ta initiativ til invitasjon av gjesteforskere

Ansv: Bestyrer/styret


 1. Mål: Rekruttering

1.3.1. Vurdere tilsetting i ledige vitenskapelige stillinger, i lys av vitenskapelig stillingsstrukturplan

Ansv: Styre/Råd/Fakultet

1.3.2. Initiere kartlegging av faglig rekrutteringsbehov innen statsvitenskap med nasjonalt fagråd

Ansv: Bestyrer/kontorsjef


II. Undervisning

2.1. Mål: Supplering av undervisningstilbudet

2.1.1. Gi fjernundervisning som et tilbud i deler av metodekurset

Tiltak.: Følge opp fjernundervisningsprosjektet i samarbeid med Lillehammer

Tid: 1997

Midler: Eksterne bevilgninger

Ansv.: OHe/IMK

 1. Eventuelt videreføre 2.gangs undervisning i STV 621 for 3.gangskandidater

(Ved 5 kandidater eller flere)

Ansv.: IRB - V-97 (KAC - H-97)


2.2. Mål: Bedret studiekvalitet

2.2.1 Videreføre utvidet studieveiledning ved semesterstart

Tiltak: Engasjere ekstraveileder i 3 uker ved semesterstart

Tid: V og H-97

Midler: 25.000.-

 1. Bedret oppfølging av hovedfagskontraktene, bl.a. ved vurdering av

innføring av faglig rådgiverordning

Tiltak: Diskuteres på Rosendal

Ansv.: Bestyrer/IMK

2.2.3 Evaluering av veiledning på hovedfag

Tiltak: Diskuteres på Rosendal

Ansv.: Bestyrer/IMK/HT

2.2.4. Fordeling av lesesalsplasser

Tiltak: Engasjere lesesalsinspektør

Ansv: TL/RN

Midler: kr.10.000.-

2.2.5. Gi seminarledere tilbud om pedagogisk skolering

Ansv.: DH/HT, evt. i samråd med fakultetet

2.2.6. Kopiering av seminaroppgaver - kopikort til studenter på grunn-og mellomfag (deles ut av seminarleder)

Ansv.: HHo

2.2.7. Videreføre ordningen med kr.1.000.- til støtte til hovedfagsprosjekter

Ansv: Styret/TL/RN

2.2.8 Vurdere mulige etter- og videreutdanningstiltak

Tas opp på Rosendal og nasjonalt fagråd

Ansv.: Bestyrer

III. Internasjonalisering

Tiltak:

3.1. Videreføre studentutvekslingene

Titak: Fange opp utviklingen mot SOCRATES-programmet, EU-nettverk, samt videreføre avtalene med Nordplus, Costa Rica, Baltikum, Korea, Kina og Palestinske universiteter

Ansv: IMK/ styret/ de enkelte ansvarlige

3.2. Lage engelsk presentasjonsbrosjyre over instituttets internasjonale tiltak og kursvirksomhet

Tid: 1997

Ansv: IMK

 1. Bruke enkelte internasjonale forelesere på torsdagsseminarene

Se tiltak 1.2.9.

 1. Gjennomføre European Summer School in Local Government

Tid: sommeren 1997

Midler: kr.20.000.- samt lønnsutgifter

Ansv.: HB/LR/TJ/Fak.

3.5. Lage guide for studenter som ønsker å studere i utlandet

Ansv.: IMK/Fagutvalget

Tid: V-97

 1. Støtte studentdeltakelse på NFR-programmer

Midler: kr.20.000.-

Ansv.: Styret


IV. Administrasjon

 1. Mål: Bedre arealsituasjonen

4.1.1. Øke arealer for ISV

Ansv: Bestyrer

4.1.2. Kontinuerlig vurdere utnyttelse av nåværende areal, med absolutt prioritet til internt ansatte

Ansvar: Bestyrer/Kontorsjef/styret

4.1.3. Videreføre arbeidsmiljøtiltak

Ansv: Kontorsjef/Verneombud


 1. Mål: Faglig/Sosiale tiltak -

4.2.1. Støtte studentenes faglig/sosiale foreninger

Tid: 1997

Midler: kr.20.000.- pr. semester

Ansv: Fagutvalget/TL/styret

4.2.2. Videreføre kandidatfesten

Tid: sommeren 1997

Midler: kr.150.- pr. student

Ansv: Hovedfagsstud./ledelsen/adm.

 1. Student- Årbok 1997

Ansv: Hovedfagsstudenter

Midler: kr. 10.000.-

 1. Studentekskursjoner/andre tiltak

Midler: kr.150.000.-

Ansv: Fagutvalget/Styret

4.2.5. Organisere V-og H-avslutninger, samt merkedager for ansatte

Midler: Velferdsmidler (+ privat støtte)

Ansv: Administrasjonen

4.2.6. Holde jubileumsseminar (40-årsjubileum for ISV) på Rosendal

Tid: sommeren 1997

Midler: kr.250.000.-

Ansv: Bestyrer/kontorsjef/styret (se tidligere tiltak, under undervisning)

4.2.7. Støtte jubileumsskrift for faget statsvitenskap ved 50-årsjubileet

Tid: H-97

Midler: kr.65.000.-

Ansv: Bestyrer

 1. Newsletter - øke frekvensen på utgivelser til 4 x årlig

Ansv: Ledelsen/AH


 1. Mål: Administrative tiltak

4.3.1. Følge opp Effektiviseringsprosjektet v/oppbygging av kompetanse

Tiltak: adm. seminar, kurs

Midler: 130.000.-

Ansv: Kontorsjefen

 1. Intern-administrativ planlegging

Tiltak: Justere stillingsinnhold ved internt kurs

Tid: V-97

 1. Mål: Konsolidere IT-tjenestene ved instituttet

 1. Supplere, installere og oppgradere ny maskinvare til ansatte og studenter.

Tid: 1997

Midler: kr.495.000.-

Ansv: Styret/IT-utvalget/ØS

4.4.2. Videreføre vikarordning på IT-driftssiden

Tid: V-97

Ansv: TL/RN

 1. Tilby individuell instruksjon, evt. kurs i IT (Word m.v.) til instituttets ansatte + lage enkel skriftlig instruksjon

Tid: 1997

Ansv: V-97: IRB/ØS, H-97: KAC/ØS

 1. Tilrettelegge for bruk av hjemme-PC

Ansv: IRB/ØS

Publisert 31. mai 2006 10:59 - Sist endret 17. nov. 2010 01:46