Vi forsker på: Ressurs- og miljøpolitikk

I dagligtale brukes ressurspolitikk og miljøpolitikk ofte som tilnærmet synonyme begreper. I spesialisert faglitteratur betegner imidlertid "ressurser" naturkapital som inngår i produksjonen av varer og tjenester, mens betegnelsen "miljø" oftere brukes når det blir tale om komplekse økosystemer eller naturgoder som verdsettes av andre grunner.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Ressurspolitikk

I studiet av ressurspolitikk er det meste av interessen knyttet til to sett av problemstillinger. Det ene dreier seg om kontroll over og bruksrett til verdifulle naturressurser. Kontroll over verdifulle ressurser studeres dels som en kilde til velstand og makt, dels som en kilde til konflikt eller samarbeid. Det andre settet av problemstillinger tar utgangspunkt i erkjennelsen av at fri utnyttelse av knappe ressurser medfører en alvorlig risiko for overforbruk. Et spennende faglig spørsmål blir da hvor godt egnet ulike typer politiske institusjoner og inngrep (direkte regulering, skatter/avgifter, informasjon og holdningskampanjer) er til å sikre langsiktig forvaltning og bærekraftig bruk.

 

Miljøpolitikk

Miljøpolitikkens overordnede mål er å verne økosystemer og naturgoder mot skader påført gjennom menneskelig virksomhet. Miljøpolitikk studeres innenfor alle fagets kjerneområder. Forskere i politisk teori er opptatt av spørsmål om politikkens idégrunnlag. Forskere innenfor komparativ politikk studerer blant annet velgernes engasjement i og syn på bestemte miljøpolitiske saker og innflytelsen til ulike samfunnsaktører som frivillige organisasjoner, bedrifter og medier,  i miljøpolitiske beslutningsprosesser. Innenfor offentlig politikk og internasjonal politikk er mye av interessen knyttet til politiske institusjoner på ulike nivåer og til miljøpolitikkens verktøykasse.    

 

Forskningsprosjekter

Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy

Forskyvninger av marine bestander og motstandsdyktigheten i polar ressursforvaltning (STOCKSHIFT)

Robuste klimaavtaler: Kjenntegn, utforming og politisk mulighetsrom (avsluttet)

Publisert 2. mai 2011 13:45 - Sist endret 21. jan. 2019 12:44