Pågående forskningsprosjekter

Evaluering av kommunereformprosessen 2014-2019

Statsråd Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg presenterer en stortingsmelding om kommunereformen.
Illustrasjonsfoto: Flickr.com. Copyright Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

Kommunereformen av 2014 engasjerer bredt og intenst. Omtrent samtlige offentlige organer blir berørt. Næringslivet og det frivilige foreningslivet påvirkes også i større eller mindre grad. Interessen som følger med denne politisk-administrative reformen er dermed i særklasse.

Vi studerer prosessene rundt reformen både som én og mange reformer. Det er én nasjonalt styrt reform, forankret i vedtak i storting og regjering, og understøttet av ulike styringsvirkemidler. Samtidig kommer den også til uttrykk i en rekke lokale og regionale prosesser. I kommunene drøftes og forhandles det om forutsetningene for å flytte grenser og skape større enheter.

Komparasjon er et viktig metodisk grep i prosjektet. Prosessforløp og virkemidler sammenlignes på tvers av:

 • Kommuner
 • Regioner
 • Land

Reformen sammenlignes også med tidligere nivåovergripende reformer i norsk offentlig sektor.

Prosjektet startet opp i februar 2016 og skal avsluttes i desember 2019.

Politisk lederskap i kommunestyret. En komparativ studie av Norge og Danmark (POLECO)

Det norske og danske flagget formet som kartbilder av de respektive land
Illustrasjonsbilde: Pixabay.com. Ingen opphavsrett.

Vi undersøker politisk lederskap i kommunestyret med en komparativ studie av Norge og Danmark. Spørsmålet er hvilken rolle de folkevalgte spiller for lokal politikkutforming:

 • Hvilke typer av politisk lederskap finnes blant kommunestyrerepresentantene?
 • I hvilken grad er det forskjeller mellom landene?
 • Har den lokale organiseringen av det politiske arbeidet betydning for utøvelsen av dette lederskapet?

Ambisjonen er å klargjøre i hvilken grad lokalt politisk lederskap er avgjørende for å nå mål og løse problemer lokalt.

Prosjektet startet opp i mai 2016 og skal avsluttes i desember 2019.

Nettverk, kontroll og læring – bedre håndtering av komplekse samfunnsproblemer

Utsikt fra Ekeberg over Bjørvika under ferdigstillelsen av Barcode i 2013.
Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons. Copyright: Helge Høifødt.

Norge står ovenfor en rekke samfunnsutfordringer som aktualiserer hvordan offentlig sektor er organisert. Vi retter her oppmerksomheten mot styringspraksis innenfor sentralforvaltningen på områdene:

 • Fysisk planlegging
 • Bosetting av flyktninger
 • Regional forskning og utvikling (FoU)

Beslutnings-, implementerings- og læringsprosesser på disse områdene er krevende. For det første er problemene sammensatte, vanskelige å definere og ikke entydig løsbare. For det andre skaper et sektorisert og desentralisert styringssystem utfordringer. God problemløsning krever koordinert innsats og samstyring. Dette må fungere langs flere dimensjoner:

 • Vertikalt - mellom forvaltningsnivåer
 • Horisontalt - på tvers av sektorområder
 • Diagonalt - ved at statlig styring legger rammebetingelser for hvordan man samarbeider på lokalplan.

Vi kartlegger dagens samstyring og vurderer konsekvensene for politisk kontroll og læring, samt identifiserer forbedringsmuligheter.

Prosjektet startet opp i 2013 og skal avsluttes i desember 2016.