Tilstandsanalyse av det norske demokratiet (TiNDe)

Bildet kan inneholde: sky, himmel, vann, vannforsyning, fjell.

Også det norske demokratiet har noe å strekke seg mot det perfekte «demokrati». Foto: Ferdinand Stöhr/Unsplash.

Om prosjektet

Det perfekte «demokrati» er et ideal som land kun kan strekke seg mot, men aldri oppnå fullt og helt i praksis. Dette innebærer at alle politiske systemer – inkludert dagens norske system, som uten tvil er et høykvalitetsdemokrati – har forbedringspotensial. Tilstandsanalyse av det norske demokratiet (TiNDe) vil utvikle velgjennomtenkte, nyanserte og informasjonsrike mål på ulike aspekter ved demokratiet, som kan brukes til å fange opp forskjeller i nivå og endringer selv blant demokratier som er av relativt høy kvalitet, herunder Norge.

Mye brukte demokratiindekser som Freedom House og Polity har en lav terskel for å gi land topp-skåre, og kan ikke si noe om forskjeller i nivå eller endringer over tid i systemer som passerer denne terskelen. Slike mål vil derfor ikke gi nyttig informasjon for aktører som ønsker å identifisere utfordringer og forbedringspotensial i høykvalitetsdemokratier som det norske.

TiNDe vil bøte på denne mangelen ved å samle inn data og konstruere finmaskede indekser for ulike demokratiaspekt (valgdemokrati, liberalt demokrati, deltakerdemokrati, deliberativt demokrati, egalitært demokrati) på ulike styringsnivå (lokalt, regionalt, nasjonalt). Målene vil tillate å skille også mellom politiske systemer som har oppnådd en relativt høy grad av demokrati. For å lage disse indeksene vil TiNDe samle inn relevante data fra eksisterende kilder og kombinere disse med data fra nye undersøkelser – spesielt ekspert-surveyer og surveyer av et representativt utvalg av borgere – for å beskrive det norske demokratiets tilstand og utvikling langs de ulike dimensjonene.

Disse nye indeksene, som i prinsippet vil kunne brukes til å beskrive og vurdere demokratisituasjonen i ulike land verden over, vil altså i hovedsak benyttes (i praksis) til å beskrive og vurdere demokratisituasjonen i dagens Norge i dette prosjektet. Prosjektet vil imidlertid ikke bare utvikle nye mål, men også gi en bredere analyse av utviklingstrekk, og drøfte styrker og mangler i det norske demokratiet. Funnene og analysene fra TiNDe skal formidles aktivt til ulike grupper, og prosjektet vil ha en bred formidlingsstrategi. Vi vil rapportere funn til norske politikere, private og offentlige organisasjoner, barn og ungdom i skolealder, så vel som den bredere offentligheten, gjennom ulike aktiviteter, digitale løsninger og publikasjoner.

Finansiering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

Publisert 15. jan. 2021 09:02 - Sist endret 2. juni 2022 08:41