Sosial struktur og partivalg i 24 europeiske land (avsluttet)

Prosjektet vil studere sammenhengen mellom sosial struktur og partivalg. Analyser av konfliktlinjer vedrørende religion og sosial klasse står sentralt i prosjektet, men analysene vil også omfatte sosialstrukturelle variabler som alder, kjønn, by-land og region.

Om prosjektet

Sammenhengen mellom sosial struktur og partivalg er et klassisk tema innenfor statsvitenskap og politisk sosiologi. Stein Rokkan og Seymour Martin Lipsets viktige arbeid fra 1967 danner gjerne det teoretiske utgangspunktet for slike studier.

Komparativ forskning fra avanserte industrisamfunn har vist at det har skjedd en nedgang i sammenhengene mellom sosialstrukturelle variabler og partivalg over tid, men samtidig er det tendenser til at sosial struktur har effekter på partisystemene som avviker fra de en skulle forvente ut fra Lipset og Rokkans modell.

Problemstillingene i prosjektet er:

1. Hva er styrken på sammenhengene mellom gitte sosialstrukturelle variabler i et sammenlignende perspektiv?

2. For hvilke partier (partifamilier) har gitte sosialstrukturelle variables størst effekt? Hvordan varierer dette kryssnasjonalt?

3. I hvilken grad er effektene til de sosialstrukturelle variablene slik at de sammenfaller (overlapper) med skillet mellom høyre- og venstreorienterte partier, eller er de slik at sosialstrukturelle variablers effekter går på tvers av (eller krysser) dette skillet? Er det kryssnasjonale forskjeller angående denne form for overlapp eller kryssing?

4. Hva er forklaringskraften til hele den sosialstrukturelle modellen i forhold til partivalg? Hva kan forklare kryssnasjonale variasjoner i forklaringskraften til sosial struktur?

Mål

Målsetningen med prosjektet er å etablere grunnleggende kunnskaper om sammenhengene mellom sosial struktur og partivalg på 2000-tallet i europeiske land.

Data

Prosjektet tar sikte på å analysere sammenhengen mellom sosialstrukturelle variabler og partivalg på basis en kumulativ fil basert på de tre første rundene av European Social Survey (ESS) som ble gjennomført i perioden 2002 til 2006. Dette innebærer at analysen vil være basert på 3-5.000 enheter i de fleste landene. Data fra den fjerde runden av ESS vil også bli vurdert trukket inn i analysene.

De landene som inngår er 4 nordiske land, 8 vestlige sentraleuropeiske land, 4 søreuropeiske land og 7 sentral-/østeuropeiske land. Dessuten inngår Storbritannia og Irland i datamaterialet.

Resultater

Deler av prosjektet er knyttet til et internasjonalt bokprosjekt om sammenhengen mellom sosial struktur og politiske variabler i Europa (”Society and Democracy in Europe”).

Foreliggende arbeider:

“The Religious Cleavage in 24 European Countries – A Comparative Study”.Paper prepared for presentation at the IPSA International Conference on “Is there an Euorpean Model of Governance?", in Luxembourg, March 18-20, 2010

“Religious Voting and Class Voting in 24 European Countries – A Comparative Study.” Paper prepared for presentation at the XVII International Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology in Gothenburg, 11-17 July, 2010

Finansiering

Prosjektet trenger ingen selvstendig datainnsamling. Prosjektassistanse er finansiert ved småforskmidler fra Institutt for statsvitenskap.

 

 

Publisert 6. juni 2011 14:48 - Sist endret 6. des. 2017 10:10