Politisk konvergens eller polarisering i avanserte industrisamfunn? (avsluttet)

Det er få teoretiske perspektiver og empiriske analyser som har studert om det er tendenser til at velgere, partier og andre aktører på inntakssiden i det politiske systemet går mot sentrum eller nærmer seg hverandre. Dette prosjektet forsøker å studere en slik politisk konvergens.

Om prosjektet

I studier av politiske holdninger, verdier og konfliktlinjer er fokuset hovedsakelig på endringer i retning av den ene eller den andre polen langs et kontinuum, for eksempel mot høyre eller mot venstre langs en økonomisk høyre-/venstredimensjon.

Det er få teoretiske perspektiver og empiriske analyser som har studert om det er tendenser til politisk konvergens, dvs. tendenser til at velgere, partier og andre aktører på inntakssiden i det politiske systemet går mot sentrum eller nærmer seg hverandre.

Studiet av politisk konvergens på inntakssiden i det politiske systemet kan forstås som at ulike typer av politisk polarisering eller politisk avstand mellom velgere og politiske partier har blitt mindre over tid. Det finnes noen slike studier av enkeltland, men ikke omfattende komparative studier.

Følgende typer av sentrumsorienteringer over tid vil bli fokusert på:

  1. Er det tendenser til at velgerne beveger seg mot sentrum langs ulike politiske holdnings- eller verdidimensjoner konfliktdimensjoner? Er sentrumstendensen forbundet med spesielle konfliktdimensjoner, eller gjelder den alle dimensjoner? Er det særlig konfliktdimensjoner knyttet til den gamle politikken (Old Politics) hvor dette kommer til uttrykk?
  2. Er sammenhengene mellom konfliktdimensjonene og partivalg blitt mindre over tid?
  3. Har de politiske partiene nærmet seg hverandre langs de sentrale konfliktdimensjonene?

Data

Datagrunnlaget for de to første forhold i prosjektet vil være ulike typer komparative surveyer som de internasjonale verdiundersøkelsene og European Social Survey.

Datagrunnlaget for punkt 3 ovenfor vil her være partimanifestodataene som inneholder kodinger av partiprogrammene i vesteuropeiske land fra 1945 og til i dag. Disse dataene vil bli supplert med såkalte ekspertsurveyer der politiske eksperter i ulike land har plassert de politiske partiene på ulike policy-skalaer.

Mål

Målsetningene med prosjektet vil være å komme til entydige konklusjoner med hensyn til følgende forhold:

1. Grad av konvergens: Hvor store er eventuelt reduksjonene i poliseringer langs de tre forhold som nevnt ovenfor?

2. Konvergensens retning: I tillegg til at velgere og partier har nærmet seg hverandre, er det interessant å studere om gjennomsnittene eller medianene har endret seg i tillegg. Mens en på 1960- og 1970-tallet snakket om velferdsstatskonsensus, har mange partier også på venstresiden akseptert en del nyliberale holdninger. Har for eksempel den eventuelle reduserte poliseringen gått sammen med en endring fra venstre mot høyre på den økonomiske høyre-/venstredimensjonen?

3. Konvergensens omfang: I hvor mange land og langs hvor mange konfliktdimensjoner finner den reduserte polariseringen sted over tid?

Resultater

Resultatene vil bli publisert i form av artikler og evt bøker. De vil også bli lagt fram på internasjonale konferanser.

Finansiering

Prosjektet trenger ingen selvstendig datainnsamling. Prosjektassistanse er finansiert ved småforskmidler fra Institutt for statsvitenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 6. juni 2011 14:27 - Sist endret 6. des. 2017 10:10