English version of this page

Politisk lederskap i kommunestyret. En komparativ studie av Norge og Danmark (POLECO)

Pixabay.com

Om prosjektet

Mens folks forventninger til kvalitet og likhet i velferdsstatens tjenester øker, så har internasjonale konjunkturer resultert i et tiltakende økonomisk press på kommunene, også i de nordiske landene. Omfang og kvalitet på de tjenester kommunene kan levere er i økende grad avhengig av stadige tilpasninger og innovative løsninger lokalt.

Gitt systemet med såkalt flernivådemokrati i de nordiske landene, har de lokalt folkevalgte ikke nødvendigvis den makt og innflytelse som skal til for effektiv problemløsning. Det synes i økende grad å være et behov for proaktive politikere som kan forfølge nødvendige politiske prosesser lokalt, heller enn reaktive folkevalgte som begrenser sin innsats til å tilpasse lokal tjenesteproduksjon til nasjonale rammebetingelser.

I forskningsprosjektet studerer vi forutsetningene for utøvelsen av lokalt politisk lederskap i norske og danske kommunestyrer. Det skal gjennomføres dybdestudier i utvalgte kommuner (2017) og en spørreskjemaundersøkelse blant kommunestyrerepresentantene i begge land (2018).

Vi vil undersøke:

  • Hvilke typer av politisk lederskap vi finner blant kommunestyrerepresentantene – i hvilken grad vi finner fokus på tilpasning eller mer proaktive tilnærminger.
  • I hvilken grad institusjonelle forhold er av betydning for utøvelsen av lokalt politisk lederskap. Her vil forskjeller mellom landene bli undersøkt, for eksempel graden av statlig styring innenfor utvalgte politikkområder. På samme måte undersøkes institusjonelle forskjeller mellom kommuner, for eksempel betydningen av ulik grad av delegasjon til permanente eller ad-hoc utvalg eller komiteer.
  • I hvilken grad lokalt politisk lederskap er avgjørende for å nå mål og løse problemer lokalt.

Mål

Empirisk er målet å identifisere hva som hemmer og fremmer ulike typer av politisk lederskap blant de folkevalgte lokalt, i den hensikt å inspirere til og gi grunnlag for endring. Herunder vil vi undersøke lokale reformer og eksperimenter med ulike måter å utøve politisk lederskap på.

Teoretisk er målet å utvikle konsept knyttet tikl lokalt politisk lederskap, herunder relasjonen mellom lokalt politisk lederskap og lokal autonomi.  
 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds program for demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning (DEMOS).

Advisory Board

Associate Professor Sarah Ayes, University of Bristol, UK

Professor Paul t’Hart, University of Utrecht, The Netherlands

Professor Jean Hartley, Open University, London, UK

Associate Professor Daniel Kübler, University of Zurich, Switzerland

Publisert 11. aug. 2016 13:24 - Sist endret 13. mars 2018 15:16