Bosetting av flyktninger- mellom offentlig styring og lokal politikk (avsluttet)

Staten har mange virkemidler for å påvirke integrering av innvandrere, men det er i kommunene en finner den virkelige integreringsarenaen. Kan integreringen styres ovenfra? Eller er det i lokalsamfunnet som har nøkkelen?

Om prosjektet

Bosetting i en kommune er et vesentlig ledd i integreringen av flyktninger som har fått beskyttelse her i landet.  Prosjektet ser på hva som skjer lokalt i møtet mellom offentlige styringsambisjoner, velferdsstatens forpliktelser, lokalpolitikk, innbyggerne og innvandreren. Hvordan opptrer det lokale lederskapet i forhold til skeptiske innbyggere når innvandrere skal bosettes? Og hvorfor er noen kommuner imøtekommende, mens andre er avvisende?

Tilflytting av nye grupper kan utløse spenninger når fremmede skal finne sin plass i et lokalsamfunn. Når egen kultur blir oppfattet som truet vil mange verne om det tradisjonelle fellesskapet. En vil legge vekt på at samhold og identitet bare kan springe ut av ens egen tradisjon. På den annen side er kommunen et iverksettende ledd i velferdsstaten. Statlige myndigheter forventer at kommunen tar imot ’de fremmede’ fordi et rettighetsbasert felleskap også omfatter de som skal bosettes. Er kommunegrensen blitt et vern for å bevare nasjonal identitiet eller kan den åpnes for også å inkludere ’de fremmede’ ?

 

Sentrale temaer

Prosjektet studerer bosetting av flyktninger som har fått beskyttelse i Norge, der kommunen selv tar den avgjørende beslutningen om de vil lukke eller åpne kommunegrensen. Sentralmyndighetene kan bare anmode den enkelte kommune om å ta imot et bestemt antall. Integrering av denne gruppen blir derfor i stor grad bestemt av lokale beslutningsprosesser, holdninger i lokalbefolkningen og overveielser hos det lokale lederskapet. Problemstillingen er hvordan sentralmyndighetenes ambisjoner og virkemidler brynes mot lokal autonomi på dette området. Det er mye som tyder på at bosetting av flyktninger ikke bare dreier seg om statlig styring, men like mye om det lokale lederskapets evne til å skape legitimitet i kommunen. 
 

Sentrale temaer er:

• Sentrale styringsambisjoner og strategier for iverksetting av bosetting
• Bosettingsvedtakene i kommunestyrene, hva forklarer variasjonen?
• Lokale diskurser og agendasetting
• Den lokale opinionen i møte med flyktninger
• Det kommunale lederskapets rolle mellom befolkningens ønsker og velferdsstatens forventninger, som et demokratiproblem

Prosjektet ledes av professor Anton Steen.
 

Mål

Prosjektet har som mål å bidra til kunnskap om betingelser for offentlig styring på innvandrerfeltet og hvordan lokaldemokratiet virker i iverksettingsprosessen på et turbulent politikkområde.

Resultater

2011: ‘Crossing the local community border. Immigrant settlement in Norway ', in Bay, A-H; Bengtsson, Bo; Strömblad, P. (eds.) Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
 

2009: ”Hvorfor tar kommunene imot ’de fremmede’? Eliter og lokal skepsis”, i Saglie, J. red. Det nære demokratiet – lokalvalg og lokal deltakelse. Oslo: Abstrakt forlag.
 

2009: ’Bosetting av flyktninger – mellom statlig styring og lokal politikk’, i: Hvordan går det med integreringen? Oslo: Årsrapport for 2008, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
 

Det er skrevet og er under arbeid masteroppgaver med problemstillinger fra prosjektet, for eksempel komparative studier av bosetting av flyktninger i utvalgte kommuner.
 

Bakgrunn

En database med informasjon om bosetting av flyktninger i kommunene i Norge for 1997-2010, er under etablering. Strukturdata fra kommunene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå og Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste. I tillegg er prosjektet basert på tekstmateriale fra lokale media, kommunestyredebatter, intervjuer og offentlige dokumenter. Det blir brukt survey-data fra Lokaldemokratiundersøkelsene/Institutt for samfunnsforskning. Det vil bli gjennomført en survey av befolkningens holdninger i utvalgte kommuner. Prosjektet har et løpende samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det tas sikte på et nordisk samarbeid som sammenligner bosetting av flyktninger i Norge, Sverige og Danmark.

Finansiering

Småforsk-midler

 

 

Publisert 6. okt. 2010 13:19 - Sist endret 25. mai 2021 16:18