English version of this page

Vi forsker på: Offentlig politikk og administrasjon

Offentlig politikk og administrasjon omhandler politikkens organisering og innhold. Et grunnleggende tema for fagområdet er betingelser for politisk kontroll av forvaltningen.

By Helge Høifødt, via Wikimedia Commons

Vi har to underområder innen offentlig politikk og administrasjon: institusjonsutviklling, forvaltningspolitikk og reformer og policy-analyser.

Innenfor begge underområdene forsker vi på flernivåstyring og mekanismer for samspill på tvers av styringsnivåer, herunder konsekvenser av europeisk integrasjon. Vi ser også på ufordringene i skjæringsflaten mellom fragmentering av det offentlige apparatet og behovet for tverrsektorielt samarbeid og koordinering. Ikke minst er demokrati- og deltakelsesproblemer i økende grad aktuelle forskningstema.

Institusjonsutvikling, forvaltningspolitikk og reformer

  • Dette området omfatter studier på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
  • Det legges vekt på store linjer og drivkrefter i forvaltningsutviklingen samt virkninger av valg av organisasjonsformer på innflytelsesforhold og politikkens innhold.
  • Fagfeltet er i en brytningstid, både teoretisk, gjennom nye institusjonelle tilnærminger, og empirisk, gjennom at New Public Management-reformer gradvis erstattes av eller suppleres med nye styrings- og reguleringsformer.

Policy-analyser

  • Området dreier seg om studier av tilblivelse, utforming, iverksetting og evaluering av offentlig politikk. Iverksetting av offentlig politikk er et problemfelt som krever komplekse modeller for analyse av tverrinstitusjonell samhandling.
  • Typologier over offentlig politikk er utgangspunkt for hypoteser om systematiske sammenhenger mellom pressgruppemønster, beslutningsformer og institusjonsmodeller. Gjennom evalueringsstudier rettes søkelyset mot virkninger av offentlig politikk.

Forskningsprosjekter

Bosetting av flyktninger- mellom offentlig styring og lokal politikk

Politisk lederskap i kommunestyret. En komparativ studie av Norge og Danmark (POLECO)

Nettverk, kontroll og læring – bedre håndtering av komplekse samfunnsproblemer (avsluttet)

Den krevende borger (avsluttet)

Eurotrans: Omformingen av Europas politiske orden (avsluttet)

Publisert 29. sep. 2010 14:25 - Sist endret 30. nov. 2020 15:20