Image


Sammendrag:

Ragnar Audunson analyserer i sin avhandling for dr. polit. graden i statsvitenskap

Styrer profesjonens tradisjonelle normer og standarder hvordan folkebibliotek i ulike politiske kontekster preget av ulik grad av turbulens håndterer noenlunde likeartede forandringer i dagens situasjon, f.eks presset mot økt markedsorientering? Dette er blant hovedspørsmålene i Audunsons avhandling.

I sitt arbeid har Audunson sammenlignet folkebibliotekene i Oslo, G�teborg og Budapest. Blant avhandlingens hovedkonklusjoner er at eksterne trekk ved omgivelsene styrer hovedretningen i bibliotekenes utviklings- og endringsprosess. Grad av turbulens og tradisjonelle profesjonelle normer spiller imidlertid en viktig rolle. Gir omgivelsene mulighet til det, transformeres endringsimpulser fra omgivelsene slik at de i større grad passer med den etablerte folkebibliotekmodellen.

Ragnar Audunson er dekanus ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag.