Disputas: Øyvind Stiansen

M.Phil. Øyvind Stiansen ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Politics of Compliance with International Human Rights Court Judgments

Foto: Laura Létourneau-Tremblay/PluriCourts

Prøveforelesning

Sted: Gamle festsal, Domus Academica

Kl. 10:15 - 11:00

Tema: The Impact and Effectiveness of International Human Rights Courts Beyond Compliance

Disputas

Sted: Gamle festsal, Domus Academica

Kl. 13:15 - 16:00

 

Bedømmelseskomité:

Disputasleder:

Veileder:

 

Hva påvirker etterlevelse av dommer fra internasjonale menneskerettighetsdomstoler?

Internasjonale menneskerettighetsdomstoler holder stater ansvarlige for overgrep og kan bidra til økt respekt for menneskerettighetene. Staters langsomme og manglende etterlevelse av dommer er imidlertid et stort problem for både Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og Den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen.

Øyvind Stiansen undersøker i sin ferske doktorgradsavhandling hvilke forhold som påvirker staters etterlevelse. Hans forskning viser at selv om etterlevelse i stor grad avhenger av innenrikspolitiske forhold, så kan domstolene selv bidra til raskere etterlevelse.

Gjennom å spesifisere hvilke tiltak som er nødvendige kan dommerne øke det politiske presset på ansvarlige beslutningstaker og gi politikere ryggdekning for å iverksette upopulære tiltak. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har utviklet en praksis hvor den anbefaler tiltak i vanskelige saker. Stiansen finner at dommer som inneholder slike anbefalinger etterleves raskere enn sammenliknbare dommer som ikke anbefaler tiltak.

Hvorvidt dommerne oppnår enstemmighet kan også påvirke hvordan dommer mottas av innenrikspolitiske aktører. Åpen uenighet blant dommerne kan bidra til å undergrave domstolenes autoritet og så tvil om hvilke forpliktelser statene egentlig har.

Sannsynligheten for rask etterlevelse er derfor lavere for dommer med åpen dissens enn for sammenliknbare enstemmige dommer.

Publisert 25. apr. 2019 15:44 - Sist endret 8. mai 2019 15:43