Disputas: Peter Egge Langsæther

Master i statsvitenskap Peter Egge Langsæther ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Cleavage Politics in the 21st Century: How and why social background affects political preferences

Foto: UiO

Prøveforelesning

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus

Kl. 10:15 - 11:00

Tema: Why has the electoral support for social democratic parties declined in Europe?

Disputas

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus

Kl. 13:15 - 16:00

 

Bedømmelseskomité:

Disputasleder:

Veileder:

 

Hvorfor påvirker sosial bakgrunn folks politiske preferanser?

Velgernes sosiale bakgrunn, som deres klassetilhørighet og utdanningsnivå, ble trukket frem som viktige forklaringer både i Brexit og valget av Donald Trump som president i USA. At sosial bakgrunn påvirker folks partivalg er en gammel innsikt i valgforskningen, mens vi vet overraskende lite om hvorfor det er slik. Én dominerende teori er at sosial bakgrunn påvirker folks politiske verdier, mens disse i neste omgang påvirker partivalg. Langsæther viser at dette stemmer i noen grad, men at denne type indirekte effekt er mindre vanlig enn man tidligere har trodd.

Derimot ser det ut til at en vesentlig del av sammenhengen skyldes historiske bånd mellom sosiale grupper og partier, der gruppeidentitet og sosialisering kan spille en større rolle.

Et sentralt funn i avhandlingen er at partiene kan styre i hvilken grad sosial bakgrunn virker på den ene eller andre måten, ved å sende (eller la være å sende) klare signaler om sin posisjon i politiske saker som er relevante for de sosiale gruppene.

 

En annen dominerende teori er at globaliseringen de senere årene har skapt vinnere og tapere, og at konflikten mellom disse har tatt over for klasse og utdanning som den viktigste i vår tid.

Langsæthers avhandling tyder på at dette ikke stemmer. Globalisering har nokså begrenset effekt på individers politiske holdninger og partivalg på tvers av Vest-Europa, særlig sammenliknet med klasse og utdanning.

Det er heller ikke mye som tyder på at det utvikles allianser på tvers av klasser blant dem som utsettes for globaliseringsprosesser. De underliggende konfliktene mellom såkalte globaliseringsvinnere og –tapere handler i stor grad om tradisjonelle klassekonflikter.

Publisert 8. mars 2019 14:12 - Sist endret 8. mars 2019 14:13