Disputas: Jonas Vestby

M.A. Jonas Vestby ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Climate, development, and conflict: Learning from the past and mapping uncertainties of the future.

Bilde av Jonas Vestby
Foto: Julie Lunde Lillesæter/PRIO

Prøveforelesning

Sted: Auditorium 6, Domus Academica

kl. 10:15 - 11:00

Tema: Explaining Ethnic Conflict: Micro-, Meso- and Macro-Approaches

Disputas

Sted: Auditorium 6, Domus Academica

kl. 13:15 - 16:00

Bedømmelseskomité

  • Professor Nils Weidmann, University of Konstanz 
  • Amanuensis Anita Gohdes, University of Zürich 
  • Professor Olav Schram Stokke,  UiO

Disputasleder

  • Professor emeritus Per Kristen Mydske, UiO

Veiledere

  • Professor Håvard Hegre, University of Uppsala 
  • Associate Professor Håvard Strand, UiO

 

Klima-sjokk påvirker konfliktrisiko kun i bestemte kontekster

Det hevdes gjerne at klima-sjokk øker risikoen for voldelige konflikter. Hittil har det imidlertid vært vanskelig å isolere klima-relaterte årsaker til konflikt. Vestbys ferske doktorgradsavhandling bidrar til å løse dette problemet ved å undersøke varierte kontekster og ulike konflikt-typer.

Vestby finner at det er sammenheng mellom tørke og konfliktrisiko i områder hvor voldelige konflikter mellom uformelle grupper ikke er uvanlig, men at tørke i seg selv ikke øker sannsynligheten for voldelig konflikt mellom politisk ekskluderte etniske grupper og staten.

En av avhandlingens hovedkonklusjoner er at effekten klimaet har på konfliktrisiko er kontekstavhengig, og er sterkt avhengig av politisk og økonomisk utvikling.

Når vi skal gjøre opp status for hva klimaendringer vil bety for konfliktrisiko er det avgjørende at forventningene vi har til fremtidig utvikling er pålitelige. Avhandlingen inneholder en studie av forventet konfliktrisiko fram mot 2100, basert på framskrivinger av faktorer som utdanning, økonomi og befolkning.

Studien viser at selv om fremtiden er usikker, særlig i fattige og konfliktutsatte land, så er utsiktene mer optimistiske enn de er pessimistiske.

Vestby konkluderer med at nøkkelen til å holde virkningen av klima-sjokk og klimaendringer på voldelig konflikt så lavt som den har vært de siste tiårene, vil være å fortsatt understøtte de siste 20 årenes positive utvikling innen utdanning, helse og fattigdomsbekjempelse.


 

Publisert 27. feb. 2018 12:15 - Sist endret 6. sep. 2021 10:51