Disputas: Kjersti Skarstad

M.Phil. Kjersti Skarstad ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Realizing the human rights of persons with disabilities. From political ideals to political practices. 

Bilde av Kjersti Skarstad
Foto: Privat

Prøveforelesning

Sted: Gamle festsal, Domus Academica

kl. 10:15 - 11:00

Tema: Why and how should Norway comply with the CRPD?

Disputas

Sted: Gamle festsal, Domus Academica

kl. 13:15 - 16:00

 

Bedømmelseskomité

Disputasleder

Veiledere

Norges første doktorgradsavhandling om funksjonshemmedes menneskerettigheter

Funksjonshemmede erfarer flere og mer alvorlige menneskerettighetsbrudd enn mennesker uten funksjonshemming. Likevel har statsvitenskapelig forskning på dette feltet vært nærmest fraværende. Skarstads avhandling tar for seg to overordnende spørsmål: Hvordan bør funksjonshemmedes menneskerettigheter beskyttes, og hvordan og i hvilken grad beskyttes funksjonshemmedes menneskerettigheter innenfor utvalgte politiske systemer?

Avhandlingen utfordrer etablerte oppfatninger om funksjonshemmedes «annerledeshet» og tanken om at menneskerettighetene kan begrenses på grunnlag av funksjonshemming – spesielt  tanken om at retten til å kunne bestemme over sitt eget liv ikke er like gjeldende for psykisk utviklingshemmede.

Skarstad legger til grunn at alle har de samme menneskerettighetene, viser hva menneskerettslige prinsipper innebærer i lys av funksjonshemming, og argumenterer for at ulike ferdigheter og egenskaper ikke tilsvarer ulike rettigheter, men i stedet tilsier at ulike praktiske tiltak må til for å nå de samme overordnende menneskerettighetsidealene. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne brukes som et normativt utgangspunkt. 

Skarstad har en kritisk forskningstilnærming og kombinerer normativ teoriutvikling med empiriske studier. Avhandlingen bringer ny kunnskap om hvordan funksjonshemmedes rettigheter beskyttes gjennom studier av sentrale praksiser på internasjonalt, utenrikspolitisk og innenrikspolitisk nivå.

På det internasjonale nivået har FNs menneskerettighetskomiteer over tid beveget seg noe bort fra å se på funksjonshemming som et isolert helsetema og mot en forståelse av funksjonshemming som relevant for alle menneskerettighetene. På det utenrikspolitiske feltet har Australia i motsetning til Norge, i stor grad lykkes med å inkludere funksjonshemmede i bistandspolitikken ved å kombinere tydelige målsetninger med kapasitetsbygging og ansvarliggjøringsmekanismer. På det innenrikspolitiske feltet viser avhandlingen hvordan Norges vergemålssystem bryter med grunnleggende menneskerettighetsprinsipper om rettsikkerhet og selvbestemmelse. Skarstad gir konkrete råd til hvordan menneskerettighetssituasjonen kan forbedres. 


 

Publisert 25. feb. 2018 11:23 - Sist endret 26. okt. 2018 12:43