Disputas: Julia S. P. Loe

M.A. Julia S. P. Loe ved Fridtjof Nansens institutt og Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Russian Gas Sector in a Changing World: Gazprom’s Response to Upstream and Market Changes

Julia Loe

Fotograf: Jan Dalsgaard Sørensen

Prøveforelesning

Sted: Gamle festsal, Domus Academica

kl. 10:15 - 11:00

Tema: Useful tools or misleading constructs? Reflections about the role of political science concepts and theories in helping researchers design their empirical studies and interpret their findings.

Disputas

Sted: Gamle festsal, Domus Academica

kl. 12:15 - 15:00

 

Bedømmelseskomité:

Disputasleder: 

Veiledere:

Russisk energikjempe med et ikke-vestlig blikk

Fra et vestlig perspektiv kan adferden til Gazprom virke irrasjonell. Kjennskap til den russiske historiske, kulturelle og politiske konteksten gjør selskapet lettere å forstå.

Kommersielle, politiske og personlige interesser kan forklare mye av adferden til det russiske energiselskapet Gazprom. Skal man imidlertid forstå selskapet fullt ut, må man også ta hensyn til hvordan verden ser ut sett fra beslutningstakernes perspektiv. Dette er en hovedkonklusjon i doktorgraden til Julia S.P. Loe, som er forsker ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI).

Store markedsendringer

Det stats-kontrollerte energiselskapet Gazprom har det siste tiåret måttet tilpasse seg en ny kommersiell virkelighet. Markedsendringer i EU, behov for å utvikle nye gass-ressurser og økt konkurranse innenriks har tvunget selskapet til å ta viktige veivalg.

Fra et markedsperspektiv er det visse forventninger til hvordan et energiselskap bør tilpasse seg oppstrøms- og markedsendringer. Gazproms adferd samsvarer ikke alltid med disse forventningene.

De fleste studier bygger på en antakelse om at Gazprom er drevet av interesser, for eksempel knyttet til økonomi, politikk eller korrupsjon.  Det jeg har undersøkt er imidlertid om idéer også spiller inn, sier Loe.

Hun definerer idéer som beslutningstakeres normer og verdensanskuelse og bygger på en antakelse om at ideene har røtter i den russiske konteksten. Tre case-studier av Gazproms adferd styrker denne antakelsen.

Min forskning avdekker oppfatninger både om hvordan verden er og hvordan gass-handelen bør foregå. Disse oppfatningene påvirker trolig beslutninger i selskapet, sier Loe.

 

Viktig for Norge

Hun understreker at poenget med forskningen ikke er å forsvare Gazprom, men å bidra til økt forståelse. Russland og Norge produserer rundt en fjerdedel hver av naturgassen som EU importerer.

Fra et konkurranseperspektiv er det viktig for Norge å vite hvordan Gazprom tar beslutninger. Funnene i doktorgraden kan også bidra til en mer generell forståelse av forskjellen mellom russisk og vestlig tenking, sier Loe.

Publisert 5. des. 2018 16:24 - Sist endret 11. okt. 2022 11:00