Disputas: Mathias Johannessen

Master i statsvitenskap Mathias Johannesssen ved Direktoratet for forvaltning og IKT og Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: The EU as Captain, Co-Pilot or Passenger: A study of Administrative Integration in the Transport Sector

Foto: Difi

Prøveforelesning

Prøveforelesning: kl. 10:15 - 11:00, Helga Engs hus, auditorium 2

Tema for prøveforelesning: The administrative dimension of European Union governance

Disputas

Disputas: kl. 13:15 - 16:00

Bedømmelseskomité

Disputasleder

Veileder

EU som pilot eller passasjer?

Om administrativ integrasjon i transportsektoren 

EU er et komplekst politisk system som favner flere forvaltningsnivåer og dekker mange sektorer. Over tid har det vokst frem en rekke nye halv-autonome byråer i EU-systemet. Hvilke konsekvenser medfører disse for forvaltningen? Hvordan påvirkes beslutningsatferden til de ansatte i EUs og medlemsstatenes institusjoner av de ulike forvaltningsnivåene?  Representerer fremveksten av byråene økt spillerom til nasjonalstaten eller til EU? Dette er noen av spørsmålene Mathias Johannessen stiller i sin nye doktoravhandling.

Johannessen viser en europeisk union som både evner å trekke nasjonal, administrativ kapasitet inn i unionens politikkutvikling, og å sette og forfølge sin egen agenda. En av artiklene i avhandlingen har studert askekrisen på Island i 2010. Funnene i denne artikkelen synliggjør at nasjonale aktører spilte en viktig rolle for å få slutt på krisen. Dette funnet nyanserer bildet: EU ser ikke ut til å være rustet til å håndtere en pågående krise i luftfartssektoren, likevel har unionen betydelig kapasitet under mer normale tilstander.

I forskningen er det en pågående diskusjon om hvorvidt EU-byråene er styrt av Europakommisjonen, eller om styrene i byråene – som ofte består av representanter for medlemslandenes regjeringer – representerer en styrking av medlemsstater vis a vis EU. Gjennom å kartlegge aktiviteten i tre byråers styrer viser avhandlingen hvordan et fåtall primært vest-europeiske medlemsland, med betydelig administrativ kapasitet, samt byråkrater og Europakommisjonen, fremtrer som pådrivere i styrearbeidet og diskuterer viktige saker for utvikling og videreutvikling av byråene.

Publisert 1. des. 2016 21:19 - Sist endret 16. mai 2019 14:13