Disputas: Tore Wig

Master i statsvitenskap Tore Wig ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Beyond the Civil Democratic Peace: Subnational Political Institutions and Internal Armed Conflict

Tore Wig, ISV

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 25. september 2015 kl. 10.15 - 11.00 i aud. 2, Eilert Sundts hus

Tittel: Discuss the effect of the colonial period on the patterns of armed conflict in post-independence Africa

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: professor Lars-Erik Cederman, ETH Zürich
  • Andreopponent: amanuensis Hanne Fjelde, Uppsala Universitet
  • Koordinator: førsteamanuensis Håvard Strand, ISV

Leder av disputas

Professor Jon Hovi

Veileder

  • Professor Håvard Hegre, Uppsala Universitet
  • Professor Carl Henrik Knutsen, ISV

Sterke lokalpolitiske institusjoner  er  vel så viktige for fred i Afrika som demokrati og godt nasjonalt styre

Etter tre tiår med systematisk forskning på interne konflikter i utviklingsland  er et av hovedfunnene at land med sterke demokratier og godt styre er mindre disponerte for intern konflikt. Imidlertid har denne forskningen sjeldent vurdert viktigheten av lokale politiske institusjoner I fredsbygging.  Med dette bakteppet har denne avhandlingen sett på hvordan kvaliteten og styrken på lokale institusjoner påvirker konfliktmønstre, med et hovedfokus på Afrika. Studien tar for seg to typer lokale institusjoner i Afrika: Tradisjonelle «urfolksinstitusjoner» - som ofte springer ut av gamle Afrikanske stater og kongeriker -  og formelle lokalpolitiske institusjoner. Eksempler på førstnevnte er kongerikene Zulu i Sør Afrika, Ashanti i Ghana, og Buganda i Uganda, mens eksempler på sistnevnte er kommunestyrer og regionale administrasjoner over hele Afrika. Oppgaven finner at kvaliteten og styrken til begge disse typene lokalpolitiske institusjoner bidrar til fred i Afrika, selv i land hvor det nasjonale styresettet fungerer dårlig.  

Første del av oppgaven studerer tradisjonelle urfolksinstitusjoner. For eksempel inneholder oppgaven en statistisk studie av over 200 politisk aktive etniske grupper i Afrika, som avdekker at grupper med sentraliserte og formelle urfolksinstitusjoner (som for eksempel Zulu-kongeriket i Sør Afrika) er mindre disponerte for å havne i borgerkrig enn grupper uten slike «statslignende» institusjoner. Etniske grupper med denne typen politiske strukturer er også mindre disponerte for konflikter innad i egen etnisk gruppe, eller med andre grupper. En forklaring på disse funnene er at sterke og formaliserte urfolksinstitusjoner ofte brukes til å drive konfliktløsning, for eksempel gjennom forhandlinger om lokale eiendomsrettigheter og tradisjonelle urfolksdomstoler.

Andre del av oppgaven ser på formelle lokalpolitiske institusjoner, som kommunestyrer og regionale regjeringer.  Gjennom å koble spørreundersøkelsesdata fra over 100 000 respondenter i 30 afrikanske land, til administrative kartdata, og informasjon om lokale konflikthendelser, får oppgaven et bilde av hvordan kvaliteten på kommunestyrer og regionale regjeringer i Afrika påvirker og påvirkes av lokal konflikt.  Oppgaven finner at god regional styring er assosiert med mindre forekomst av lokal væpnet konflikt, også når trekk ved de nasjonale politiske systemene er tatt hensyn til. Videre finner oppgaven at kvaliteten på disse lokale institusjonene ikke forverres betydelig av å bli utsatt for væpnet konflikt lokalt. Med andre ord er kvaliteten på disse institusjonene veldig «robust» mot vold og ustabilitet.

Publisert 11. sep. 2015 09:12 - Sist endret 24. sep. 2015 09:12