Disputas: Nina Merethe Vestlund

Master i statsvitenskap Nina Merethe Vestlund ved ARENA vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Between Centralization and Decentralization. Decision behaviour in the EU’s multilevel administrative system

Nina M. Vestlund, ARENA

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 3. september 2015 kl. 10.15-11.00 i aud. 3, Eilert Sundts hus

Tittel: The role of expertise in EU governance

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Michelle Cini, University of Bristol
  • Andreopponent: Professor Thomas Gehring, Universtiy of Bamberg
  • Koordinator: Professor Åse Gornitzka, ISV

Leder av disputas

Professor emeritus Per Kristen Mydske

Veileder

  • Professor Moren Egeberg, ISV og ARENA
  • Professor Jarle Trondal, Universitetet i Agder

Sentraliseringstendenser i den europeiske fellesforvaltningen?

De senere år har det vokst frem en europeisk fellesforvaltning bestående av Europakommisjonen, EU-byråer og nasjonale reguleringsmyndigheter. Forskere og praktikere er uenige om effektene av dette forvaltningssystemet på administrativ beslutningsatferd. Det er for eksempel en vanlig oppfatning at til tross for EUs mange overnasjonale trekk har medlemsstatene siden begynnelsen hatt såkalt administrativ suverenitet, og at deler av det administrative systemet bidrar til å opprettholde denne suvereniteten hos medlemsstatene.

Forskning har imidlertid vist at det er blitt etablert tette bånd mellom Europakommisjonen, EU-byråene og nasjonale reguleringsmyndigheter, noe som har åpnet for gjensidig påvirkning. Denne avhandlingen undersøker båndene mellom deltakerne i systemet og argumenterer for at administrativ beslutningstaking i det europeiske forvaltningssystemet er preget av sentraliseringstendenser. Avhandlingen viser at EU-byråer i stor grad oppfattes som integrerte deler av Europakommisjonens administrasjon, og således bidrar til å øke Kommisjonens handlingskapasitet. Avhandlingen viser også at på legemiddelområdet legger EUs reguleringsnettverk til rette for involvering av EUs utøvende organer i aktivitetene til EU- og EØS-landenes reguleringsmyndigheter. Dette skjer gjennom rutinemessig arbeidsdeling og samkjøring av ressurser mellom byråene som deltar i nettverket (inkludert Statens legemiddelverk) under styringen av et EU-byrå. En viktig implikasjon av avhandlingens funn er at Europakommisjonens evne til å handle selvstendig vis-à-vis medlemsstater styrkes, og at medlemslandenes administrative suverenitet ikke er så utvetydig som ofte antatt i litteraturen.

Publisert 19. aug. 2015 15:29 - Sist endret 20. aug. 2015 10:51