Disputas: Helge Blakkisrud

Cand. polit. Helge Blakkisrud ved NUPI vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Governors’ Last Stand: Federal Barganing in Russia's Transition to Appointed Regional Heads, 2005–2009

Helge Blakkisrud

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 8. juni 2015 kl. 10.15 - 11.00 i aud. 2, Eilert Sundts hus.

Tema: Is Russian Federalism Dead or Just Sleeping?

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Dr. Cameron Ross, University of Dundee
  • 2. opponent: Dr. Sharon Rivera, Hamilton College, New York
  • 3. medlem: Professor emeritus Helge Hveem, ISV

Leder av disputas

Professor emeritus Per Kristen Mydske

Veileder

Den russiske føderasjonen: en føderasjon uten føderalisme?

I etterkant av gisselaksjonen i Beslan i 2004 satte president Putin inn det mange har betegnet som et nådestøt mot russisk føderalisme: Under henvisning til behovet for å styrke statsmakten ble det besluttet at lederne av Russlands 89 delstater ikke lenger skulle velges av folket, men utpekes direkte av presidenten. I doktoravhandlingen The Governor’s Last Stand: Federal Bargaining in Russia’s Transition to Appointed Regional Heads, 2005–2009 viser imidlertid Helge Blakkisrud at de regionale lederne fortsatte å ha betydelig innflytelse på utvelgelsesprosessen.

— For å forstå hvordan politiske reformer gjennomføres i dagens Russland, er det viktig å studere ikke bare formelle institusjoner og lovverk, men også politisk praksis, sier Blakkisrud.

Avhandlingen slår hull på myten om Putins Kreml som en allmektig institusjon: Reformprosessen var full av kompromisser og reforhandlinger. Samtidig er det ingen tvil om at reformen bidro til å undergrave føderale prinsipper. Når guvernørene ble avhengige av Kremls gunst for å kunne fortsette å styre, ble det vanskelig å forsvare regionene mot forsøk på ytterligere sentralisering.

— I dag kan Russland best beskrives som en føderasjon uten føderalisme, sier Blakkisrud. Vi skal likevel ikke avskrive russisk føderalisme helt. Erfaringen fra oppløsningen av Sovjetunionen viser hvor raskt et slikt tomt føderalt rammeverk kan fylles med reell substans.

Føderasjoner er aldri statiske strukturer – det forhandles kontinuerlig om intern maktfordeling, og perioder med desentralisering avløses av ny sentralisering. Innføringen av presidentutnevnte guvernører i Russland representerer et ytterpunkt i så måte - et kritisk case for russisk føderalisme. I krisetider eller under nytt politisk lederskap vil den føderale pendelen i Russland på ny kunne svinge i regionenes favør.

 

Publisert 29. mai 2015 15:49 - Sist endret 3. juni 2015 11:24