Disputas: Torunn L. Tryggestad

Cand. polit. i statsvitenskap Torunn L. Tryggestad deg Institutt for fredsforskning, PRIO, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: International Norms and Political Change: ’Women, Peace and Security’ and the UN Security Agenda.

Torunn L. Tryggestad, PRIO

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 15. desember 2014 kl. 10:15 - 11, aud. 2, Eilert Sundts hus.

Tittel: WPS - fra rask normspredning til tilbakeslag? Vurder muligheter som viktige motkrefter måtte ha til å bremse eller endog reversere den utviklingen du analyserer i avhandlingen

Bedømmelseskomité

  • Professor Siri Gloppen, Universitetet i Bergen/Chr. Michelsens institutt (1. opponent)
  • Professor Arild Underdal, Institutt for statsvitenskap, UiO (2. opponent)
  • Professor emeritus Per Kristen Mydske, Institutt for statsvitenskap, UiO (3. medlem)

Leder av disputas

Professor Anne Julie Semb

Veileder

  • Jennifer Bailey, NTNU
  • Helga Hernes, PRIO

Har FNs sikkerhetspolitikk blitt mer kvinnevennlig?

De siste årene har spørsmål omkring kvinners rettigheter og interesser i økende grad blitt en integrert del av FNs sikkerhetspolitikk. Det handler ikke bare om hvordan kvinner kan beskyttes mot krigsrelaterte overgrep, men også om hvordan kvinner aktivt kan inkluderes i beslutningsprosesser omkring krig og fred. Denne endringen i måten å tilnærme seg sikkerhetspolitiske utfordringer på har skjedd bemerkelsesverdig raskt. For bare 15 år siden var det utenkelig for FNs sikkerhetsråd å diskutere internasjonal fred og sikkerhet i et kvinneperspektiv.

I sin doktoravhandling viser Torunn L. Tryggestad hvordan det som startet som en vagt formulert idé i dag har utviklet seg til det  normative rammeverket ’Kvinner, fred og sikkerhet’, et normativt rammeverk med jevnt økende innflytelse på utformingen av så vel FNs sikkerhetspolitikk som sikkerhetspolitikken i regionale organisasjoner og på nasjonalt plan. Tryggestad viser hvordan fremveksten av dette normative rammeverket er et resultat av et tett samarbeid mellom tre grupper av aktører: et knippe av FNs medlemsland, enheter innenfor FN-systemet, og sist men ikke minst et transnasjonalt nettverk av kvinneorganisasjoner. Den siste aktørgruppen har spilt en særlig viktig rolle både med hensyn til å sette tematikken på dagsorden og å lobbe for gjennomføringen av den i praksis. I avhandlingen ser Tryggestad også på den rolle Norge har spilt som normentreprenør. Tryggestad konkluderer med at ’Kvinner, fred og sikkerhet’ er et normativt rammeverk som fortsatt er i utvikling, og som derfor også fortsatt vil være avhengig av normentreprenører innenfor alle de sentrale aktørgruppene for å ’feste seg’. ’Kvinner, fred og sikkerhet’ er i dag akseptert som normativt rammeverk, og har fått innflytelse på utformingen av politikk innenfor rammene av FN. Men fortsatt gjenstår det mye med hensyn til gjennomføringen i praksis av en kvinnevennlig sikkerhetspolitikk.

 

Torunn L. Tryggestad er forsker ved Institutt for fredsforskning, PRIO. Hun har avlagt sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.

For mer informasjon, kontakt Tryggestad på tlf. 97 65 14 68 eller e-post: torunn@prio.no

Publisert 1. des. 2014 12:53 - Sist endret 9. des. 2014 10:15