Disputas: Kari Osland

Cand. polit. Kari Osland ved NUPI vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Much Ado About Nothing? International Assistance to Post-Conflict Police Reform in Afghanistan, Bosnia & Herzegovina, Kosovo, Serbia & South Sudan. A Comparative Case Study and Developing a Model for Evaluating Democratic Policing.

Kari Osland, NUPI

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 15. mai 2014 kl. 17:15 - 18:00, aud. 4, Eilert Sundts hus

Tittel: Peacebuilding as statebuilding

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Førsteamanuensis Karin Aggestam, Universitetet i Lund
  • Andreopponent: Professor Susan L. Woodward, City University of New York

Komiteens koordinator er professor Tora Skodvin fra Institutt for statsvitenskap

Leder av disputas

Professor emeritus Per Kristen Mydske

Veileder

Professor Arild Underdal og professor Per Vaglum (medveileder)

Demokratisk politireform må drives frem lokalt

Det internasjonale samfunnets innsats for å reformere politiet i land som har gjennomgått krig, bidrar til forbedret sikkerhet. Men for å skape et mer demokratisk politi, må reformen drives frem av lokale aktører, viser en ny doktoravhandling av Kari M. Osland.

Enorme ressurser brukes til internasjonal politireform i land som har opplevd krig og konflikt. Tanken bak denne innsatsen er gjerne at det er et sentralt bidrag for å fremme fred og demokrati. Men paradoksalt nok finnes det svært lite forskning på hvorvidt denne typen innsats faktisk fungerer.

Oslands avhandling viser at internasjonal politireform kan ha effekt på noen deler av politiet i land etter konflikt.

- Den tydeligste effekten er på de mer «tekniske» sider ved politireform, som bedre og mer utstyr, bygging av politiskoler og trening. Effekten er mindre tydelig på det mange vil anse som viktigst, nemlig utviklingen av de mer demokratiske sidene av politiet. For at man skal kunne få effekt her, ser det ut til at reformen må drives av lokale aktører, sier Osland.

I sin doktoravhandling har Osland studert og sammenlignet fem land, over fem år, som har gjennomgått krig (Afghanistan, Bosnia og Herzegovina, Kosovo, Serbia og Sør Sudan) og sett på om politireformen har bidratt til endringer, og hva som kan forklare de positive eller negative endringene. En viktig del av avhandlingen har vært å utvikle en modell for å analysere denne typen av intervensjoner.

Kari M. Osland har avlagt sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo og er til daglig forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

For mer informasjon, kontakt Osland på tlf: 41519543 eller ko@nupi.no.

Publisert 6. mai 2014 12:31 - Sist endret 6. mai 2014 15:31