Disputas: Tommy A. Knutsen

Master i statsvitenskap Tommy A. Knutsen ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Liberalism, Autocracy, and Non-ideal Theory. A critical assessment of liberal, non-ideal justifications of autocracy

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 28. oktober 2014 kl. 10:15 - 11:00, Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus

Tittel: Democracy and Liberty:  Is economic freedom  the indispensable foundation for political freedom? 

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Andrew Gamble, University of Cambridge
  • Andreopponent: Professor Svend-Erik Skaaning, Aarhus Universitet
  • Koordinator: Professor Anne Julie Semb, ISV

Leder av disputas

Professor emeritus Per Kristen Mydske

Veiledere

  • Professor Raino Malnes, Institutt for statsvitenskap, UiO
  • Professor Carl Henrik Knutsen, Institutt for statsvitenskap, UiO

Bør liberalere noen ganger foretrekke diktatur fremfor demokrati?

Liberale teoretikere har argumentert for at diktatur kan rettferdiggjøres i spesielle tilfeller. Friedrich Hayek hevdet at Pinochet-regimet i Chile, hva han kalte et “liberalt diktatur”, var å foretrekke fremfor det avsatte Allende-regimets “illiberale demokrati”. I nyere tid har versjoner av dette argumentet vært anført til forsvar for kuppet mot den demokratisk valgte Muhammed Morsi i Egypt i 2013, og også for det sittende overgangsdiktaturet i Thailand, som av tilhengerne anses som bedre enn et angivelig dysfunksjonelt og korrupt demokrati. I Knutsens avhandling systematiseres og kritiseres en rekke slike argumenter, fra tenkere så forskjellige som Friedrich Hayek, Fareed Zakaria og Lee Kuan Yew.

Et rasjonale for å utforske disse argumentene innenfor et liberalt rammeverk, et grep som har vært gitt lite oppmerksomhet til nå, er å benytte John Rawls’ skille mellom hva som er rettferdig under ideelle betingelser, det vil si under fordelaktige institusjonelle og sosioøkonomiske omstendigheter, og fra hva som er akseptabelt under ikke-ideelle  betingelser, der forutsetninger for å realisere idealstyresettet ikke er tilstede. Moderne diktaturargumenter befinner seg nettopp på et ikke-ideelt nivå: De forsvarer ikke diktaturet som ideal, men hevder at demokratiet kan tilsidesettes i krisesituasjoner og unntakstilfeller. Forstått på denne måten har diktaturargumentene større forutsetninger for å lykkes enn vi kanskje tror, men Knutsen argumenterer for at demokratiet er å foretrekke også i de fleste tenkelige ikke-ideelle situasjoner.

Knutsen foretar i tillegg en case-studie av det kanskje mest liberale diktaturet, Singapore, som scorer høyt på mange rettsstatsindekser og økonomisk frihet-indekser. Hans studie viser at selv i det antatt “beste diktaturet” er frihetsbeskyttelsen svært vilkårlig og betinget av regimets ønske om å holde på makten.

 

Publisert 3. okt. 2014 11:12 - Sist endret 6. juli 2016 14:19