Disputas: Kristian Hoelscher

Master Kristian Hoelscher ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Institutions and Social Violence

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 24. oktober 2014 kl. 10:15 - 11, Gamle Festsal

Tittel: How can levels of social violence shape political institutions at the national, city and regional Levels?

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Gary LaFree, University of Maryland
  • Andreopponent: Dr. Sabine Kurtenbach, GIGA, Hamburg
  • Koordinator: Professor Carl Henrik Knutsen, ISV

Leder av disputas

Professor emeritus Per Kristen Mydske

Veileder

  • Forsker Henrik Urdal, PRIO
  • Professor Anne Julie Semb, Institutt for statsvitenskap, UiO

Svakere demokratier gir mer voldelige samfunn

I forsøksvis demokratiske samfunn der lover og regler ikke blir fulgt er forekomsten av vold og kriminalitet høyere enn ellers. I sin doktoravhandling viser Kristian Hoelscher at samfunn som opplever overganger fra diktatur til demokrati eller en svekkelse av viktige politiske institusjoner at drapsrater øker, spesielt i urbane områder. Til sammenlikning har både veldig autoritære diktaturer og mer robuste demokratier som eksempelvis Norge jevnt over et mye lavere voldsnivå. Basert på feltarbeid i Brasil og Colombia viser Hoelscher videre at både politisk atferd og hvor intens den politiske konkurransen er har stor betydning for om man klarer å få ned voldsnivået i disse samfunnene.

En viktig lærdom av Hoelscher’s forskning er at typen politiske strukturer, regler, og institusjoner et land har og hvor effektive de er i betydelig grad påvirker voldsnivået i samfunnet. Funnene har viktige implikasjoner for demokratiseringsprosesser, og spesielt for hvordan donorland som Norge kan og bør støtte overgangen til demokrati i mindre utviklede mottakerland. Selv om demokrati kan anses som et ideelt utfall advarer Hoelscher i sin avhandling om at overgangen fra diktatur til demokrati kan blir mer voldelig hvis demokratiet ikke er støttet av ansvarlig og legitime politiske prosesser.

Publisert 1. okt. 2014 14:18 - Sist endret 6. juli 2016 14:19