Disputas: Marte Winsvold

Cand. polit. Marte Winsvold ved NIBR vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Lokal digital offentlighet.

Marte Winsvold, Norsk institutt for by- og regionsforskning

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 15. februar 2013 kl. 10:15 - 11:00, Ullevål kino, Universitetet i Oslo.

Tema for prøveforelesning: Demokratiske normer og agendatyper - hvordan forklare sammenhengen innenfor bruk av digitale medier? Teoretiske og metodiske utfordringer.

 

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Jens Hoff, Institut for statskundskab, Københavns Universitet, Danmark
  • 2. opponent: Professor Toril Aalberg, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
  • Professor Anton Steen, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

 

Leder av disputas

Professor Tore Hansen

 

Veiledere

  • Seniorforsker Jo Saglie, Institutt for samfunnsforskning
  • Professor Lawrence Rose, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

 

Lokal digital offentlighet

Gjennom internett tilbys arenaer for politisk debatt der plassen for å ytre seg er tilnærmet ubegrenset. En har tenkt seg at denne egenskapen ved nettet vil kunne slippe nye grupper og nye temaer til i den offentlige debatten og dermed påvirke hvilke diskusjoner innbyggerne i et samfunn eksponeres for og er tilskuer til.

Denne avhandlingen undersøker hvordan digitale kommunikasjonsarenaer som for eksempel nettdebatter, nettaviser og kommunale hjemmesider, inngår i og påvirker det offentlige rom for politisk diskusjon og meningsdanning på lokalt nivå. Gjennom studier av det lokale offentlige rommet i fire norske kommuner finner avhandlingen at digitale arenaer er mindre synlige for befolkingen, og at de blir mindre referert til i andre medier og blant lokalpolitikere, enn ikke-digitale arenaer. I den grad ytringer fra disse arenaene refereres til er det først og fremst for å støtte oppunder den allerede eksisterende dagsorden. Lav synlighet og dagsordenbekreftende refereringspraksis indikerer at nye digitale arenaer i liten grad har endret betingelsene for å delta i offentlig debatt på lokalt nivå. Dagsorden defineres fremdeles i stor grad av tradisjonelle medier.

Videre viser studien at idealdemokratiske normer for offentlig debatt, som krav til saklighet, relevans, sannhet, uavhengighet og representativitet, fungerer som filtreringsmekanismer mellom ulike arenaer i offentligheten. Innhold som oppfyller disse normkravene blir lettere referert og når dermed et bredere publikum enn innhold som ikke oppfyller disse kravene. Normoppfyllelse er med andre ord viktig for en arenas posisjon i offentligheten. Dette tyder på at betingelsene for å delta i offentlig debatt har endret seg mindre enn man kunne forvente som følge av den frie adgangen til å ytre seg på digitale arenaer.

Publisert 1. feb. 2013 14:00 - Sist endret 16. okt. 2013 12:30