Disputas: Gro Sandkjær Hanssen

Cand. polit. Gro Sandkjær Hanssen ved NIBR vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Negotiating Urban Space. Challenges of Legitimacy in Urban Planning

Gro Sandkjær Hanssen, Norsk institutt for by- og regionsforskning

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 19. april 2013 kl. 10:15 - 11:00, auditorium 7, Eilert Sundts hus.

Tema for prøveforelesning: Hvordan endrer Plan og Bygningsloven (2008) prinsippet om deltakelse fra berørte parter i planprosessen?  Vurder dagens ordning i lys av resultater fra avhandlingen og gjør rede for forhold som kan fremme og hemme realiseringen av deltakelse.

 

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Hilde Bjørnå, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, Universitetet i Tromsø
  • 2. opponent: Professor Stig Montin, Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet
  • Førsteamanuensis Åse Gornitzka , Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

 

Leder av disputas

Prodekan Bjørn Erik Rasch

 

Veiledere

  • Professor Jacob Torfing, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet
  • Professor Lawrence Rose, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

 

Negotiating Urban Space. Challenges of Legitimacy in Urban Planning

Demokratisk underskudd i norsk byplanlegging?

Fysisk byplanlegging er en viktig del av lokaldemokratiet i Norge, men dagens reguleringsplanpraksis er mer utbyggerstyrt og forhandlingspreget enn i andre nordiske land. Hvordan fungerer så medvirkning og folkevalgt styring som demokratiske korrektiv til den utbyggerstyrte utviklingen? Dette diskuteres i avhandlingen ”Negotiating Urban Space - Challenges of Legitimacy in Market-oriented Urban Planning” til Gro Sandkjær Hanssen (UiO).

Avhandlingen finner at den største demokratiske utfordringen er mangel på arenaer for tidlig medvirkning fra lokalsamfunnet. Den viktigste lovpålagte kanalen - høringer – blir brukt, men lokale aktører opplever at høringene kommer for sent til å kunne påvirke planresultatet vesentlig. Tidlig medvirkning er forslagstillers ansvar, i og med at Norge har åpnet opp for at private aktører kan utforme reguleringsplaner. Opp mot 90 prosent er slike private, innsendte planer. Studien viser at utbyggere i langt mindre grad enn lokalpolitikere og planleggere oppfatter medvirkning som viktig, og de legger i liten grad til rette for dette. Innbyggerne mister dermed muligheten til å påvirke i en fase hvor de viktigste premissene legges.

Lokalpolitikerne har som endelig beslutningsmyndighet en nøkkelrolle i å sikre byplanlegging demokratisk legitimitet. Studien viser at de er viktige for kanaliseringen av lokalsamfunnets synspunkter inn i byplanleggingen, en rolle som i litteraturen ofte er tillagt planleggerne. Lokalpolitikere føler seg imidlertid bundet av utbyggingsavtaler og planforslag som er fremforhandlet av utbygger og planleggere. De opplever også at det er vanskelig å utforme overordnede planer som gir tilstrekkelig strategisk retning, samtidig som de gir markedsaktører det spillerom de trenger.

Avhandlingen bygger på surveyer til lokalpolitikere, planleggere, utbyggerbedrifter og foreninger i landets 145 største kommuner, samt casestudier i Oslo, Bergen og Trondheim.

Publisert 20. mars 2013 15:59 - Sist endret 5. apr. 2013 09:11