Disputas: Bjørn Ervik

Master i statsvitenskap Bjørn Ervik ved HiOA vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Choice of Policy in Local Elections: Assessing Local Autonomy from the Perspective of Local Politicians

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 26. september 2013 kl. 10:15 - 11 i aud. 1, Harald Schjelderups hus (PSI)

Tittel: Valg som virkemiddel i et representativt demokratisk styresett: teoretiske betingelser og empiriske tilstander

Bedømmelseskomité

  • Dr. Åsa Bengtsson, Åbo Akademi, Finland
  • Forsker Jacob Aars, Uni Rokkansenteret
  • Professor Lawrence Rose, ISV (komiteens koordinator)

Leder av disputas

Professor Per Kristen Mydske

Veileder

  • Professor Tore Hansen, Institutt for statsvitenskap, UiO
  • Professor Signy Vabo, Fakultetet for samfunnsfag, HiOA

 

The Choice of Policy in Local Elections: Assessing Local Autonomy from the Perspective of Local Politicians

En vanlig oppfatning om demokratiske valg er at velgerne skal kunne påvirke innholdet i fremtidige politiske vedtak gjennom sin stemmegiving. Ulike politiske partier fremmer ulike politiske programmer og velgerne tar stilling til hvilket program de helst ønsker å se realisert. Dette forutsetter imidlertid at flertallsposisjon i representative organer innebærer makt til å treffe vedtak på selvstendig grunnlag og deretter sette vedtakene ut i livet, og hvor realistisk er egentlig det i forbindelse med lokalvalg? Spørsmålet undersøkes i avhandlingen blant annet gjennom å analysere valgkampargumentasjon til lokalpolitikere på kommune- og fylkesnivå.

Innholdsanalyse av leserbrev i et bredt utvalg norske lokalaviser avdekker at politikere på de to nivåene argumenterer ulikt. Mens kommunepolitikerne oftest skriver om saker som kommunale myndigheter har avgjørende innflytelse på, så foretrekker fylkespolitikernes i langt større grad å skrive om saker som avgjøres på statlig nivå, eller de lar argumentasjonen være så generell at det ikke er mulig å utlede hvilket styringsnivå de har i tankene. Slik sender fylkespolitikerne et indirekte signal til velgerne om at det er forholdsvis lite som står på spill i fylkestingsvalgene. At politikken i fylkestingene har færre konsekvenser enn politikken i kommunestyrene underbygges også ved at fylkespolitikerne sjeldnere synes å argumentere retrospektivt i sine leserbrev.

Avhandlingen foreslår at begrepet «lokal autonomi» knyttes til det minimum av politisk makt og handlingsrom som lokale representative myndigheter trenger for at det skal være attraktivt for konkurrerende politikere/partier å fremme substansielt alternative programmer i valgkamp. Basert på en slik forståelse av begrepet tyder funnene i avhandlingen på at kommunestyrene langt på vei forvalter slik autonomi, mens dette derimot ikke er tilfelle for fylkestingenes del. Funnene peker mot at fylkeskommunens oppgaveportefølje kan ha blitt for smal til at politikere på fylkesnivå finner det opportunt å profilere fylkestinget som politisk beslutningsarena i kampen om velgernes gunst.  
 

Publisert 16. sep. 2013 12:22 - Sist endret 16. sep. 2013 12:49