Disputas: Dag Einar Thorsen

Cand. Polit. Dag Einar Thorsen ved ISV vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D.: The Politics of Freedom - A Study of the Political Thought of Isaiah Berlin and Karl Popper, and of the Challenge of Neoliberalism

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 27. januar 2012 kl. 10:15 - 11:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Tema for prøveforelesningen:

Forholdet mellom epistemologi og normativ politisk filosofi hos JohnStuart Mill

Bedømmelseskomité

  • Docent Mats Lundstrøm, Uppsala Universitet
  • Professor William Lafferty, Sintef
  • Knut Midgaard, Institutt for statsvitenskap, UiO

Leder av disputas

Professor Knut Heidar

Veileder

 

The Politics of Freedom - A Study of the Political Thought of Isaiah Berlin and Karl Popper, and of the Challenge of Neoliberalism

Frihetsbegrepet er et stadig tilbakevendende stridstema i politisk teori, og også det sentrale tema i denne avhandlingen. Avhandlingen er delt inn i et innledningskapittel og tre deler hver bestående av to kapitler.

            I den første delen blir Isaiah Berlins politiske tenkning undersøkt. Berlins etiske teori, som vanligvis kalles verdipluralisme, er et sentralt tema, sammen med hans begrepsmessige skille mellom positiv og negativ frihet, og hans tanke om at hensiktsmessig politisk virksomhet er avhengig av god dømmekraft og en sjelden evne til å oppfatte virkeligheten. Det blir understreket at verdipluralismen kan danne grunnlag for en sterk preferanse for det liberale demokratiet, og at den form for liberalisme som Berlin anbefaler er mer moderat og likhetsorientert enn tradisjonell økonomisk liberalisme eller «nyliberalisme».

            Den andre delen av avhandlingen er en undersøkelse av Karl Poppers politiske teorier. Et sentralt funn er at det er mange forbindelser mellom hans politiske teorier og hans erkjennelsesteori, forbindelser som ofte har sitt opphav i en moralfilosofi som ikke alltid er eksplisitt formulert. Det er spesielt Poppers idé om at en bør minimere unngåelig menneskelig lidelse, en idé Popper kalte «negativ utilitarisme», som danner forbindelser mellom hans ulike teorier så de integreres i et filosofisk system. Fordi uvitenhet, ufrihet og økonomisk utbytting i følge Popper leder til mye unngåelig menneskelig lidelse, mente han at staten bør beskytte alle menneskers frihet og integritet. Poppers politiske tenkning er derfor  i avhandlingen beskrevet som en form for «organisert liberalisme», eller som en kombinasjon av liberalisme og demokratisk sosialisme.

Det viktigste temaet i avhandlingens tredje del er nyliberalisme, og den historiske utviklingen av denne politiske tradisjonen. Nyliberalister går inn for etableringen av «minimale og spredte» politiske institusjoner, noe som i praksis vil innebære en massiv deregulering og privatisering av økonomien i de moderne samfunn. Avhandlingen blir avsluttet med en sammenligning av nyliberalisme og den mer likhetsorienterte liberalismen som Berlin og Popper anbefaler. Denne siste for liberalisme er svært ulik nyliberalismen, og kan danne grunnlaget for en liberal kritikk av de økonomiske grep som ofte forbindes med nyliberale politiske teorier.
 

Publisert 9. jan. 2012 17:20 - Sist endret 9. jan. 2019 14:35