Disputas: Aase Marthe Horrigmo

Master i statsvitenskap Aase Marthe Horrigmo ved ISV vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Cultural connections. Culture as a tool for regional development in Nordic local and regional governments.

 

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 28. november 2012 kl. 12:15. Auditorium 3, Eilert Sundts hus.

Tema for prøveforelesning: Drøft sammenhengen mellom kulturtiltak og stedlig vekst innenfor rammen av allmenn vekstteori.

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Trine Bille, Handelshøjskolen i København, førsteopponent
  • Dosent David Karlsson, Gøteborgs Universitet, andreopponent
  • Professor Per Kristen Mydske, ISV, UiO

Leder av disputas

Professor Anton Steen

Veileder

  • Professor Harald Baldersheim, ISV, UiO
  • Professor Morten Øgård, Universitetet i Agder

 

Sammendrag av avhandlingen

Kultur som instrument for vekst

Ideen om at kultur kan være en driver av lokal og regional utvikling og vekst har det siste tiåret funnet veien til den politiske agendaen i de nordiske landene, i form av konkrete kulturpolitiske tiltak. Rent teoretisk er denne ideen knyttet til økonomiske og samfunnsmessige endringer. Disse endringene påvirker individers preferanser i retning av kultur og estetikk. 

Denne avhandlingens tema er hvordan disse ideene om kultur og vekst påvirker lokal og regional politikkutforming i de nordiske landene. Temaet undersøkes gjennom studier av beslutningsprosesser, politikeres holdninger til kultur som instrument for regional utvikling, samt hvorvidt de eksisterende modellene for den underliggende samfunnsendringen kan brukes på tvers av landegrenser.

Avhandlingen identifiserer ulike typer av endringer i kulturpolitikk som sammenfaller med tesen om kultur-ledet vekst. For det første viser avhandlingen at det er kommet til et nytt lag av kulturpolitiske tiltak i tillegg til allerede etablert lokal og regional kulturpolitikk, slik at feltet nå inkluderer flere kulturpolitiske virkemidler og mål. For det andre, til tross for ledende byer som tidlig tok i bruk kultur som vekstpolitisk instrument, er det lokal- og regionalpolitikeres holdninger til å bruke kultur som et middel for vekst, knyttet til hva som er nasjonal politikk på feltet. Endringer i kulturpolitikken på lokalt plan vil dermed følge de nasjonale politiske signalene heller enn å fokusere på den lokale problemsituasjonen. For det tredje viser avhandlingen at den antatte linken mellom samfunnsmessige endringer og kulturpolitikk fungerer annerledes i Norge, sammenlignet med den Amerikanske konteksten der teorien er utviklet. Det er dermed ikke slik at regionalpolitiske vekstsatsinger som tar utgangspunkt i kultur, vil gi de forventede resultatene.


 

Publisert 15. nov. 2012 09:45 - Sist endret 27. nov. 2012 11:11