Disputas: Finn Henrik Thune

Cand.polit. Finn Henrik Thune ved NUPI vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Beyond the CNN effect. Towards a constitutive understanding of media power in international politics.

Prøveforelesning

Tid: 17. november 2009, kl 11.15
Sted: Gamle festsal, Karl Johans gate 47
Tema: Hvem påvirker hvem? Medienes dagsorden og kampen om definisjonsmakten i internasjonale konflikter.

Bedømmelseskomité

Professor Rune Ottosen, Avdeling Journalistikk, Høyskolen i Oslo
Professor Peter Viggo Jakobsen, Institut for statskundskab, Universitetet i København
Professor Arild Underdal, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor emeritus Knut Midgaard, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Torbjørn Knutsen og professor Janne Haaland Matlary

Sammendrag

Temaet for denne avhandlingen er nyhetsmedias makt og innflytelse over staters utenrikspolitiske handlinger og prioriteringer i internasjonal politikk. I motsetningen til mye annen forskning konkluderer avhandlingen med at medias makt er betydelig. Avhandlingens hovedsiktemål er å utvikle en teoretisk modell for å forstå denne innflytelsen, samt å dokumentere relevansen av denne modellen med utgangspunkt i et større norsk og internasjonalt empirisk materiale.
Avhandlingens funn er blant andre:
- Den globale nyhetsdekningen av internasjonale politiske forhold, er i betydelig grad uniform, og preges av det doktoranden omtaler som medias innebygde kommunikasjonslogikk (”communicative system”).
- Denne kommunikasjonslogikken gir i vesentlig grad forrang til saksfelt, hendelser og trusler som har visuelle, kortsiktige og dramatiske kvaliteter.
- Utenrikspolitikken tar merke av dette ved at de deler av den internasjonale virkeligheten som ikke harmonerer med denne grunnleggende kommunikasjonslogikken, nedprioriteres og i noen grad usynliggjøres på den utenrikspolitiske agendaen.
- Norske utenrikspolitiske beslutningstakere er i økende grad orientert mot nyhetsmedias virkelighetsgjengivelse i sin tilnærming og sine debatter om utenrikspolitikk.
- Norske nyhetsmediers dekning av krig er i stor grad preget av de samme faktorer som annen internasjonal dekning, men norske medier vinkler sakene i stor grad i tråd med norske nasjonale særtrekk og utenrikspolitiske selvbilder, med mindre vekt på krigshandlinger og utvidet dekning av humanitære forhold.
Norsk utenrikspolitisk journalistikk må i noen grad beskrives som ”offisiøs”. Media bedriver lite selvstendig kritisk dekning av norsk utenrikspolitikk, og ivaretar i noen grad utenrikspolitikkens ”doxa” (dvs. forsvar av tradisjonell norsk tilnærming til omverdenen).

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dagfinn Hagen.

Publisert 28. sep. 2009 12:52 - Sist endret 5. feb. 2014 13:07