Disputas: Signe Bock Segaard

Cand.polit. Signe Bock Segaard ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Veje til lokalt e-demokrati – organisering, mål, virkemidler og resultater

Prøveforelesning

Tema for prøveforelesning: Finnes det en best praksis? Hvordan kan man sammenlikne og lære på tvers av ulike kommunale erfaringer.

Tid: 17. juni 2009, kl 10.15
Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Bedømmelseskomité

Docent Elin Wihlborg, Linköping Universitet
Professor Jens Hoff, København Universitet
Professor Per Kristen Mydske, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Tore Hansen

Veileder:  Professor Harald Baldersheim

Sammendrag

Hvordan skapes lokalt e-demokrati og hva skal til for at det slår rot i omgivelsene? Signe Bock Segaard setter i sin avhandling fokus på hvordan e-demokrati iverksettes, organiseres, samt hvilke resultater e-demokrati genererer i utvalgte danske og norske kommuner. Hensikten er å belyse mekanismer som fremmer og hindrer rotfestning av lokalt e-demokrati i kommunalt regi.

Avhandlingen viser hvordan lokale e-demokratiprosjekter er kontekstavhengige og at suksess i høy grad betinges av lokale ildsjeler, tålmodighet og åpenhet for tilpasning og nye
muligheter. Det settes blant annet et kritisk lys på eksterne og kommersielle IT-aktørers rolle. Lokale ildsjeler synes å være viktigere for suksess enn både IT-konsulenter, store budsjetter
og profesjonell markedsføring. I tillegg fremheves betydningen av et samspill mellom det lokale medielandskapet og det lokale e-demokratiet.

Avhandlingen betrakter suksess i et bredt perspektiv. Det argumenteres for at et edemokratiprosjekt som umiddelbart fremstår som en fiasko med hensyn til realisering av mobiliseringsmål, kan være en suksess i et organisatorisk læringsperspektiv. På sikt kan dette styrke den kommunale organisasjons demokratiske legitimitet og læringskapasitet, et argument som også støttes av de empiriske resultatene. Samtidig understrekes det at en organisasjon ikke bare lærer av sine feil og problematiske situasjoner, men også av suksess når denne er uventet.

Videre viser de empiriske analysene hvordan kommunen som nyhetsformidler på nettet kan betraktes i lys av et journalistisk versus et omdømmebyggende perspektiv. En antakelse er at en kommunes demokratiske hensikter kan undergraves av hensynet til et ønske om å skape og opprettholde et godt omdømme. På den annen side er det ikke gitt at dette skjer, dersom kommunen tar inn over seg de demokratiske premissene som ligger i den korporative branding-filosofien og formidler informasjon og nyheter som sikter på å skape en lokal
identitet og tilhørighetsfølelse.

Med utgangspunkt i klassiske teorier innen demokrati og organisasjon samt på grunnlag av empiriske caseanalyser utvikles det i avhandlingen en modell for prosessevaluering av edemokratiprosjekter, en modell for analyse av lokalt e-demokrati i et demokratisk læringsperspektiv, samt en modell for årsaksanalyse av iverksettelse av e-demokratiprosjekter
i kommunal regi.

Signe Bock Segaard er født i Aarhus i Danmark og har vært bosatt i Norge siden 1997. Hun tok cand.polit-graden ved Universitetet i Oslo i 2004. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, med professor Harald Baldersheim som veileder.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dagfinn Hagen.

Publisert 15. mai 2009 13:14 - Sist endret 5. feb. 2014 13:06