Disputas: Rune Karlsen

Cand.polit. Rune Karlsen ved Institutt for samfunnsforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Election Campaigns and New Media Technology. A Closer Look at Campaigning in Norway

Prøveforelesning

Tema for prøveforelesning: Ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi som verktøy i valgkamper: Styrker eller svekker dette demokratiet?

Tid: 22. juni, kl 16.15
Sted: Ragnar Frischs Auditurium, Ullevål Kino

Bedømmelseskomité

Professor Jørgen Elklit, Insitut for statskundskap, Aarhus Universitet
Professor Ola Listhaug, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
Professor Lawrence Rose, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Knut Heidar, Det Samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Hanne Marthe Narud, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Hvilken betydning har ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for moderne valgkamper?

Dette er hovedspørsmålet i Rune Karlsens avhandling, Election Campaigns and New Media Technology. A Closer Look at Campaigning in Norway, der han setter fokus på hvordan IKT har påvirket ulike sider av norsk valgkamp. Avhandlingen bygger på fire delstudier og hovedkonklusjonen viser hvordan ny medieteknologi tas i bruk og påvirker i forlengelsen av den eksisterende måten å drive valgkamp på.

Innledningsvis fremheves to alternative perspektiver på IKTs rolle – ”moderniseringsperspektivet” og ”hybridiseringsperspektivet”. Det første, som antyder en nesten lineær utviklingsprosess med universelle, konvergerende tendenser, har ligget til grunn for de fleste studier av valgkampendring. Karlsen argumenterer derimot for et hybridiseringsperspektiv som beskriver en utviklingsprosess der historiske, kulturelle og institusjonelle forhold virker som motkrefter på teknologiens effekter. IKTs betydning for valgkamp vil derfor variere fra land til land basert på kjennetegn ved valgkampkonteksten.

Internasjonale forskjeller
Karlsen trekker fram flere kontekstuelle forhold som kan ha betydning for hvordan ny teknologi blir utnyttet. Dette illustreres ved en sammenligning av situasjonen i flere vesteuropeiske land – heriblant Norge – og USA. Mens internasjonal litteratur peker på at IKT øker behovet for eksterne politiske konsulenter, forholder norske partier seg til IKT-ekspertise basert på eksisterende praksis: ekspertise inkluderes internt i organisasjonen samtidig som det innhentes ekstern hjelp av teknisk art.

Internett i valgkamp
Partiene ser i 2005 på Internett som en naturlig del av valgkampopplegget, men de er fortsatt er usikre på effektene av Internettsatsningen. Og mens IKT i stor grad brukes til å skreddersy budskap til ulike velgergrupper i den amerikanske valgkampen, er ikke dette en strategi de norske partiene benytter seg av. Avhandlingen viser videre at en liten, men likevel viktig del av velgerskaren benytter Internett som informasjonskilde i valgkamp. Hjemmesidene har en dobbel funksjon. De skal både overbevise egne velgere, og vinne velgere som ikke før har støttet partiet. Det er særlig unge velgere, med behov for mer grunnleggende informasjon om partiene, som besøker nettsidene. Velgere som besøker partienes nettsider er ikke overbeviste velgere, men er i stor grad tilgjengelige på ”velgermarkedet”. Til slutt viser avhandlingen at IKT i liten grad har bidratt til fragmentert valgkampkommunikasjon - en oppsplitting og spesialisering av mediets budskap og av velgernes interesser. Velgernes vurdering av hvilken sak som er viktig er uavhengig av hvor de har skaffet seg informasjon. Det er heller ingen tendens til at velgernes dagsorden har blitt mer fragmentert over tid.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dagfinn Hagen.

Publisert 20. mai 2009 11:22 - Sist endret 5. feb. 2014 13:06