Disputas: Maria Martens

Cand.polit. Maria Martens ved ARENA vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Organized administrative integration. The role of agencies in the European administrative system.

Prøveforelesning

Tid: 29. januar kl. 10.15
Sted: Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Tema: The role of EU-level agencies in the European Union.

Bedømmelseskomité

Professor Susana Borras, Handelshøjskolen i København
Professor Hussein Kassim, University of East Anglia
Professor Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor emeritus Knut Midgaard

Veileder:  Professor Morten Egeberg

Sammendrag

Utviklingen av en europeisk flernivåforvaltning er tema i avhandlingen til Maria Martens. Hun ser særlig på hvordan delvis uavhengige forvaltningsorganer både på nasjonalt og europeisk nivå bidrar til å fremme administrativ integrasjon i EU. Martens forsvarer sin avhandling for dr. polit. graden 29. januar 2010.

De siste årene har stadig flere delvis autonome forvaltningsorganer blitt etablert i Europa både på nasjonalt nivå (tilsyn og direktorater) og på EU-nivå (byråer), og i Martens’ avhandling ses fremveksten av disse organene i sammenheng. Hovedspørsmålet er i hvilken grad og på hvilken måte denne type forvaltningsorganer bidrar til å fremme administrativ integrasjon i EU.

Avhandlingen består av fire ulike casestudier innenfor miljøområdet, og omhandler spørsmål knyttet til både hvordan delvis uavhengige forvaltningsorganer fungerer innenfor EUs administrative system, og hvordan de opprettes og utvikles over tid. Det siste spørsmålet omhandler primært EU-byråene. Martens viser gjennom de fire casestudiene at autonome forvaltningsorganer både på nasjonalt og europeisk nivå spiller en stadig viktigere rolle både når nytt EU regelverk formuleres og når det skal gjennomføres og fortolkes nasjonalt.
Et sentralt funn i avhandlingen er at nasjonale tilsynsmyndigheter i økende grad deltar i nettverksstrukturer hvor Kommisjonen og EU-byråer evner å spille en førende rolle. Dette innebærer at de nasjonale tilsynsorganene får flere hatter, dvs. at de forholder seg til ett styringsnivå på nasjonalt nivå (departementet) og et annet styringsnivå på europeisk nivå (Kommisjonen og EU-byråer). På den måten skiller EU seg fra andre internasjonale organisasjoner ved utviklingen av egne forvaltningsorganer med autonomi og som er stadig tettere koblet til deler av de nasjonale forvaltningsapparatene. Dette skaper utfordringer for politisk styring og kontroll.

Et sentralt teoretisk argument i Martens’ avhandling er at ulike måter å organisere forvaltningen på har implikasjoner for forvaltningens faktiske virkemåte. Organisatorisk de-kobling (desentralisering) åpner for organisatorisk re-kobling, slik at autonomi på ett nivå kan avstedkomme nye samarbeidsstrukturer og nye avhengighetsforhold på et annet nivå.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dagfinn Hagen.

Publisert 1. des. 2009 14:23 - Sist endret 5. feb. 2014 13:05