Disputas: Eivind Falkum

cand.polit. Eivind Falkum ved Fafo vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv.

Prøveforelesninger

Se prøveforelesningSe prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
2. opponent: Professor Børre Nylehn, Institutt for statsvitenskap og ledelse, Universitetet i Agder
Koordinator: Professor Harald Baldersheim, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Morten Egeberg

Sammendrag

Opposisjon i arbeidslivet er tema i avhandlingen til Eivind Falkum. Han har studert hvordan arbeidstakernes opposisjon er bygget opp og virker i arbeidslivet og på arbeidsplassene. Falkum forsvarer sin avhandling for dr.philos-graden ved Universitetet i Oslo 12. juni.

Avhandlingen beskriver hvordan relasjonene mellom arbeidsgivere og arbeidstakere har utviklet seg i et historisk perspektiv, og hvordan arbeiderbevegelsen har manøvrert seg fra en underordnet posisjon til selv å bli en maktfaktor i utviklingen av samfunnet. Hovedvekten i analysene ligger på betingelsene for å etablere og utøve opposisjon i systemer der makt i utgangspunktet er ulikt fordelt.

Avhandlingen forsøker å vise hvordan utviklingen av samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og staten har foregått, hvordan denne utviklingen har bidratt til å balansere ut motsetninger og hvilke konsekvenser dette har på arbeidsplassene. Avhandlingen bygger på arbeidshistoriske beskrivelser og analyser, kvalitative casestudier av endringsprosesser i tre større industrivirksomheter og en offentlig etat, og kvantitative spørreundersøkelser om arbeidstakeres oppfatninger om egen innflytelse på arbeidsplassen.

Analysen av makt og opposisjon i arbeidslivet bygger på et eget opposisjonsbegrep som er utledet av teorier om oppbygging og vedlikehold av makt. Analysene av det empiriske materialet søker å vise hvordan arbeidstakernes opposisjon kan virke inn på arbeidsgivernes evne til å få oppfylt sine intensjoner. Samtidig søker analysene å vise hvordan arbeidstakernes oppfatninger, endringsprosesser i virksomhetene og det institusjonelle samarbeidet på overordnet nivå henger sammen. Doktoranden søker å bygge ut den teoretiske forståelsen av makt ved å utlede syv teser om opposisjon.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dagfinn Hagen.

Publisert 6. mai 2008 09:21 - Sist endret 6. juni 2008 09:48