Disputas: Are Vegard Haug

Cand.polit. Are Vegard Haug ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Lokaldemokratiet på nett og i nett

Prøveforelesning

Tema: "Kommunenes implementering av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi: Et møtested for demokrati- og forvaltningsforskning?"

Tid: 2. april kl 16.15
Sted: Auditorium 2 Eilert Sundts hus

Bedømmelseskomité

Professor Lawrence Rose, Institutt for statsvitenskap, UiO
Docent Elin Wihlborg, Linköpings Universitet
Docent Kimmo Grönlund, Åbo Universitet

Leder av disputas:  Professor Tore Hansen

Veileder:  Professor Harald Baldersheim

Sammendrag

Fredag 3. april 2009 forsvarer Are Vegard Haug sin avhandling ”Lokaldemokratiet på nett og i nett” for Ph.d-graden ved Universitetet i Oslo. Tema i avhandlingen er den nye informasjons- og kommunikasjonsteknologiens (IKT) konsekvenser for lokaldemokratiet. Avhandlingen viser at norske kommuner er storforbrukere av IKT. Etablerte institusjonelle rammer endres i møtet med ny teknologi. Det oppstår nye demokratiske deltakelsesformer når kommunene etablerer seg på nett. Og det utvikles nye organisatoriske samarbeidsformer når kommunene er i nett.

Avhandlingen består av fem kapitler, basert på både kvantitative og kvalitative analyser. I tillegg til introduksjonskapittelet er to kapitler avsatt til lokaldemokratiet på nett. De to siste omhandler lokaldemokratiet i nett.

Lokaldemokratiet på nett handler om kommunenes kommunikasjonssatsninger på Internett via kommunale hjemmesider i 2003 og 2006. Fokuset rettes særlig mot demokratiaspektet (såkalt e-demokrati). Avhandlingen viser et økende informasjonstilbud, noe som er positivt for lokaldemokratiet. Men gjennomgående og på tvers av kommunegrupper vektlegges informasjon mer enn interaktivitet. Radikale endringer med hensyn til deltakelse er vanskelig å spore. Lokaldemokratiet i nett handler om fremveksten av ulike former for interkommunale IKT- baserte nettverk (e- forvaltning). Avhandlinger påviser omfattende IKT- samarbeid. Hva de enkelte kommunene får ut av satsningene varierer, men et hovedfunn er at felles IKT- løsninger bidrar til økt systemkapasitet. Dette utnytter særlig små kommuner. Et interessant funn er dessuten at IKT- samarbeid gir ringvirkninger utover teknologiområdet. Avhandlingen viser klare tendenser i retning av en nettverksbasert lokalforvaltning i Norge. En utfordring er å finne frem til lokalt tilpassede nettverksmodeller og ledelsesformer som ivaretar politisk styre og kontroll uten i for stor grad å innskrenke fleksibilitet og innovasjonsevne.

I sum peker Lokaldemokratiet på nett og i nett i retning av en spennende utvikling av norske kommuner. IKT- utviklingen påvirker både demokratiet og forvaltningen. Internett skaper nye kanaler for politisk kommunikasjon, og nettverkene tilrettelegger for alternative måter å løse forvaltningsoppgaver på. Men ettersom teknologien og nettverkene utvikler seg over tid, oppstår nye utfordringer. Mange kommunegrupper går for eksempel i retning av å formalisere nettverkene. En sentral oppgave fremover er å avklare om nettverksutviklingen i realiteten er en indikasjon på fremveksten en mer stabil og permanent forvaltningsstruktur i skjæringsfeltet mellom kommunene og regionsnivået.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dagfinn Hagen.

Publisert 20. feb. 2009 12:06 - Sist endret 5. feb. 2014 13:04