Disputas: Anne Therese Gullberg

Cand.polit. Anne Therese Gullberg ved CICERO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Strategy counts, resources decide: Lobbying European Union climate policy

Prøveforelesning

Tema for prøveforelesning: The Relationship between Effective Lobbying, Good Governance, and “the Common (EU) Interest”


Prøveforelesning:
Tid: 11. mai 2009, kl 10.15
Sted: Gamle Festsal

Bedømmelseskomité

Professor Gert Tingaard Svendsen, Aarhus Universitet
Professor Miranda Schreurs, Freie Universitet
Professor Arild Underdal, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Per Kristen Mydske, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Jon Hovi, Institutt for statsvitenskap og professor Leif Helland, BI

Sammendrag

Anne Therese Gullbergs avhandling analyserer hvorvidt interessegruppers innflytelse i EUs klimapolitikk primært er et spørsmål om lobbystrategi eller om ressurser. Gullberg forsvarer sin avhandling for Ph.D.-graden ved Universitetet i Oslo mandag 11. mai.

Avhandlingen er basert på intervjuer med representanter for industri- og miljøorganisasjoner og beslutningstakere. Gullberg finner at så vel industri- som miljøorganisasjoner foretrekker å drive lobbyvirksomhet både mot politiske allierte og mot politiske motstandere. Begge typer av organisasjoner ønsker videre både å drive generell lobbyvirksomhet og å engasjere seg i enkeltsaker. Men mens industriorganisasjonene er i stand til å mobilisere de nødvendige ressursene til å følge strategiene de ønsker, har miljøorganisasjonene langt mer begrensede ressurser.

Industriorganisasjoner utøver generelt mer lobbyvirksomhet, og miljøorganisasjoner mindre lobbyvirksomhet, enn det en vil forvente ut fra et enkelt rasjonell-aktør-perspektiv. Som følge av begrensede ressurser, velger miljøorganisasjoner gjerne noen få kjernesaker hvor de forsøker å påvirke. Industriorganisasjoner utøver lobbyvirksomhet i en rekke spesifikke saker som er umiddelbart relevante for disse organisasjonenes medlemmer, men benytter også mer generell lobbyvirksomhet.

Gullbergs avhandling sammenligner også de ulike organisasjonenes tilgang til policyprosessen i EU og Norge. Hun finner at industriorganisasjoner som hovedregel har bedre tilgang til policyprosessen enn miljøorganisasjoner, og at det er noe mer krevende å få tilgang til policyprosessen i EU enn i Norge.

Anne Therese Gullberg, cand.polit. fra Universitetet i Oslo i 2002, arbeider som forsker ved CICERO, Senter for klimaforskning. Arbeidet med avhandlingen er utført samme sted.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dagfinn Hagen.

Publisert 24. mars 2009 14:29 - Sist endret 5. feb. 2014 13:04