Hans Rasmus Glomsrud vant Våg å vite-pris 2017

Fylkesmannens personlige tolkninger og oppfatninger har hatt overraskende stor betydning i arbeidet med kommunereformen, sier Hans Rasmus Glomsrud om funnene i sin masteroppgave. Han er en av årets fire vinnere av Våg å vite-prisen.

Våg å vite-prisvinner Hans Rasmus Glomsrud

Foto: Lasse Moer, UiO

Hans Rasmus Glomsrud vinner prisen for masteroppgaven i statsvitenskap Byråkraten mellom barken og veden - om kryssende forventninger til fylkesmannens tilråding i kommunereformen. Våg å vite-prisen gis til masteroppgaver som kombinerer høy faglig kvalitet med mot til å utfordre etablerte sannheter i samfunnet. Hans oppgave er innenfor kategorien: «Peace and conflict studies; statsvitenskap.»

Fylkesmenn under krysspress

Da regjeringen Solberg ba om fylkesmennenes uttalelser om kommunesammenslåing, ble de samtidig satt under kryssende forventninger om både å ta hensyn til behovet for endring, samtidig som de skulle respektere kommunenes motstand. I masteroppgaven studerte Hans Ramsus Glomsrud hvordan de håndterte dette krysspresset, og hva det førte til.    

- Det mest oppsiktsvekkende funnet må være at fylkesmannens personlige tolkninger og oppfatninger av sitt oppdrag og sin rolle, har hatt så stor betydning for anbefalingene de kom med. Det var særlig to ting som var slående når det gjaldt tilrådingene de ga. For det første hvor forskjellig fylkesmennene løste oppdraget de hadde fått av regjeringen Solberg. Noen la stor vekt på frivillighet for kommunene, mens andre ikke vektla dette i det hele tatt. Det andre var hvor viktig fylkesmannen personlig var for hvordan embetene løste oppdraget. Det var til syvende og sist de som bestemte i alle embetene jeg undersøkte.

- Det er ganske tankevekkende hvor mye det har å si hvem det er som sitter i den posisjonen.

Ble tipset om temaet av en foreleser

Hans Ramsud Glomsrud forteller at han skrev om kommunereformen allerede i bacheloroppgaven, og at det dermed var et kjent tema. Da han skulle begynne på masteroppgaven, var fylkesmennene akkurat i ferd med å gi sine uttalelser om kommunesammenslåing i deres fylke.

- Det var mye debatt i forkant om hvordan de skulle veie hensynet til regjeringens ønske om større kommuner mot det at så mange kommuner hadde sagt nei til sammenslåing. Han som senere ble veilederen min, tipset meg om at dette kunne bli en interessant fase. Dette syntes jeg virket veldig spennende.

Hvor går veien videre?

- Godt spørsmål! Gjennom min jobb som seminarleder på instituttet, har jeg oppdaget at jeg er veldig glad i å undervise. Jeg vurderer derfor å gå videre med det. Jeg har også søkt på en av stipendiatstillingene som har blitt utlyst ved instituttet, og tenker også å søke på flere. Jeg må innrømme at jeg har vært usikker på om jeg ønsker å gå rett på et enda større prosjekt. Denne prisen blir jo en stor motivasjon til å gå videre!

Juryens begrunnelse

Glomsruds masteroppgave utfordrer etablerte sannheter knyttet til byråkratiets rolle og statsforvaltningens oppbygging innenfor konteksten av en aktuell og omstridt statlig reform overfor kommunesektoren.

Glomsrud viser hvordan en kombinasjon av uklart definert statlig mandat og omfattende lokal motstand kan skape et krysspress som utfordrer klassiske Weberianske idealer knyttet til lojalitet, faglighet og uavhengighet. Masteroppgaven kombinerer på en forbilledlig måte et bredt teoritilfang med presise og omfattende empiriske undersøkelser, hvor både kvantitative og kvalitative data inngår.

Oppgavens gjenstandsfelt er fylkesmennenes rolle i regjeringen Solbergs kommunereform, som ble vedtatt i Stortinget i juni 2017. Glomsrud undersøker fylkesmennnes innstillinger om fremtidig kommunestruktur i sine fylker, for å forklare de betydelige forskjellene disse innstillingene imellom. Hvorfor innstilte noen fylkesmenn i favør av omfattende strukturelle endringer også på kort sikt, mens andre var langt mer tilbakeholdne?

De tre andre vinnerne

  • Eli Ramsvik Melby med masteroppgavem "Identity Struggles – LGBT activism in Morocco". Hun i vant i kategorien "Development geography; organisasjon, ledelse og arbeid; sosiologi; samfunnsgeografi; sosialantropologi".
  • Kamilla K. Steinnes med masteroppgaven "Too Cute for Words: Cuteness Evokes the Kama Muta Emotion and Motivates Communal Sharing". Hun vant i kategorien "Psykologi"
  • Magnus Eliasson Stubhaug med masteroppgaven ": Housing and Wealth Inequality". Han vant i kategorien "Economics; samfunnsøkonomisk analyse; ESST; TIK".
Publisert 9. nov. 2017 16:36