Demokrati. Historien og ideene.

Bjørn Erik Rasch: Regjeringsformer i demokratier: Parlamentarisme og presidentstyre (pp. 494-506).

Bjørn Erik Rasch: Flertallets kår i voterende forsamlinger (pp. 520-537).

Demokrati. Historien og ideene. Redigert av Raino Malnes og Dag Einar Thorsen. (Oslo: Dreyer forlag, 2015.)

 

Om boken:

Demokratiet er en måte å organisere samfunnet på, der «det ikke er noen få, men flertallet som styrer». Denne enkle definisjonen, som ble formulert av den greske hærføreren og politikeren Perikles for over 2400 år siden, fanger godt inn det som er idealet bak demokratiske styresett også i vår egen tid.

Mellom oss og Perikles ligger det en rikholdig historie, og denne boken er et utsyn over utviklingen av demokratiet som idé og politisk praksis fra antikken til det tjueførste århundret. Boken ser også i flere av bidragene nærmere på de grunnleggende ideene bak det moderne demokratiet, og lar oss se vårt eget politiske system fra nye og noen ganger uvante vinkler.

Demokrati – historien og ideene har slik sett et dobbelt siktemål. I tillegg til å være en bred innføring i sitt tema, har den også som mål å bidra til økt bevissthet og kritisk refleksjon om demokratiet i Norge og ellers i verden.

Bidragsytere:

Ludvig Beckman, Mona Ringvej, Per-Bjarne Ravnå, Leidulf Melve, Trond Berg Eriksen, Ellen Krefting, Jörgen Hermansson, Lars Fr. H. Svendsen, Knut Midgaard, Kåre Tønnesson, Trond Nordby, Morten Nordhagen Ottosen, Jon Elster, Ida Blom, Tor Bjørklund, Øystein Sørensen, Stein Kuhnle, Olle Törnquist, Einar Berntzen, Elisabeth Bakke, Kari Vogt, Carl Henrik Knutsen, Torbjørn Knutsen, Erik O. Eriksen, Bjørn Erik Rasch, Aanund Hylland, Cathrine Holst, Knut Heidar, Harald Baldersheim, Øyvind Østerud, Nick Sitter,  Bernt Aardal, Raino Malnes og Dag Einar Thorsen.

 

 

Published Apr. 21, 2015 2:38 PM - Last modified Sep. 25, 2017 2:32 PM