Prosjektforum 2020

Agenda Kaupang

Tittel: Digitalisering i kommunal sektor - med fokus på førstelinjeledere: Hvordan treffer digitalisering førstelinjeledere i kommunal sektor?

Prosjektgruppe: Rebekka Daleng, Marte Mari Eidet, Nicolai Alexander Engebretsen, Lillian Nguyen, Ida Nordstrand Poppe

Prosjektgruppen undersøkte hvordan digitalisering treffer førstlinjeledere ved å bruke en mellomstor kommune som case. Gjennom fokusgrupper og dybdeintervjuer utredes følgende:

  • Positive og/eller utfordrende aspekter av digitalisering.
  • Faktorer som bidrar til eller begrenser mulighet til digital kompetanseutvikling.
  • Hvordan førstelinjeledere opplever at digitalisering påvirker deres rolle som leder og deres lederatferd.

Rapport

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Tittel: Kompetanseutvikling i takt med dagens og fremtidens utviklingsbehov: Hvordan sikre rett kompetanse til rett tid?

Prosjektgruppe: Frida Helene Andersen, Jenny Olea Bru Benestad, Marit Hoff-Strand, Lene Skarbø og Stina Sehlstedt

Prosjektgruppen har utredet hvordan DFØ kan videreutvikle sitt kompetansearbeid for å ivareta direktoratets målsetting om å sikre rett kompetanse til rett tid. Gruppens kvantitative og kvalitative undersøkelser viser at ansatte i DFØ er positive til kompetanseutvikling og at DFØ som arbeidsgiver tilbyr flere muligheter for dette. Samtidig identifiserte prosjektgruppen utfordringer knyttet til kompetanseutvikling og seks råd som direktoratet kan bruke i sitt videre arbeid.

Rapport

Håpets katedral

Tittel: Håpets katedral - der veien du går er det viktigste: En analyse av samarbeid i en ideell prosjektorganisasjon med bærekraft som formål, og hvordan ledere kan fasilitere dette.

Prosjektgruppe: Signe Bjotveit, Oksana Ekjord og Anna Ovesdatter Søvik

Rapporten ser på en ideell prosjektorganisasjon, Håpets katedral, som mobiliserer ulike grupper for å bygge en katedral i tre og plast - et symbol for håp og hav. Gjennom intervjuer identifiserer prosjektgruppen faktorer som påvirker samarbeid i en mangfoldig kontekst, samt strategier for hvordan ledelsen kan fasilitere det videre samarbeidet.

Rapport

SiO Helse

Tittel: Utvikling og innovasjon av helsefremmende tjenester: En evaluering av Studenter Spør som digital helsetjeneste for studenter.

Prosjektgruppe: Atle Bekken, Thea Renate Berg, Vemund H. Jernsletten, Julia Jeanette Mørk, Brage Olsen

Prosjektrapporten gir en vurdering av organiseringen av og arbeidsmetodene til den forholdsvis nye utviklings- og innovasjonsenheten til SiO Helse. I tillegg har prosjektgruppen vurdert piloten til den digitale helsetjenesten Studenter Spør, lansert av SiO Helse høsten 2019. Gjennom analyse av dokumenter og intervjudata utreder prosjektgruppen styrker og svakheter ved de to områdene.

Rapport

TechnipFMC

Title: A study of strengths and weaknesses found in the iTeam pilot

Project group: Tonje Elsebutangen Bilet, Hanne Røksund Johannessen, Ingeborg Noren, Elin Sørby og Astrid Tollefsrud

The project report explores the strengths and weaknesses of the iTeam collaboration model implemented as a pilot in one small field where TechnipFMC is a service supplier. During interviews the project group found enthusiasm for iTeam among participants and that it enhanced knowledge sharing and collaboration across departments. They also identified weaknesses and a number of structural barriers outside of the pilot that limit collaboration and coordination.

Report

Visindi

Tittel: Flyt av ledere mellom offentlig og privat sektor: En rapport om hva som hemmer og fremmer flyt av ledere mellom sektorene, og hvilke tiltak som kan være med på å øke denne flyten

Prosjektgruppe: Elise Daaland, Natalia Lezhnieva, Vebjørn Aarvik Lian, Julie Løvseth, og Stig Todsen Mamelund

Prosjektrapporten utreder faktorer som hemmer og/eller fremmer flyt av ledere mellom offentlig og privat sektor i Norge. Gjennom intervjuer identifiserte prosjektgruppen at lederes valg om å bytte sektor påvirkes av ytre, indre og prososiale faktorer. Prosjektgruppen også utviklet en rekke tiltak for å sikre og øke flyten av ledere mellom disse sektorene.

Rapport

Publisert 2. juni 2020 09:44 - Sist endret 13. juni 2021 09:25