Prosjektforum 2017

Departmentenes sikkerhets- og serviceorganisasjon - En psykososial beredskapsplan? - En studie av lederlinjens forventninger, psykososial oppfølging og bedriftsmodellen i DSS planverk

Prosjektgruppa besto av Jon-Petter Gregersen, Markus Johnsen, Martine Løkka og Maria Obstfelder.

Som følge av 22.juli gjorde Helsedirektoratet en evaluering av den psykososiale oppfølgingsmodellen i DSS. I evalueringsrapporten fremkommer det at bedriftshelsetjenesten i DSS ikke er rustet for fremtidige kriser og katastrofer, og at det er behov for et bedre og mer operativt planverk. Denne rapporten har på bakgrunn av dette som fokus å tydeliggjøre dette behovet samt bidra til å utforme et planverk som skal avklare bedriftshelsetjenestens rolle og funksjon hvis det skulle oppstå lignende hendelser i fremtiden.

Les rapporten her(PDF)

 

Finans Norge - Digitalisering av finansnæringen - Studenters interesse for næringen og fremtidig kompetansebehov

Prosjektgruppa besto av Sara Landsverk, Kine Brekke, Camilla Sagvik og Jannicke Tharaldsen.

På bakgrunn av digitalisering og et endret kompetansebehov i norsk finansnæring, ønsket Finans Norge å se nærmere på finansnæringens behov for kompetanse og studenters interesse for næringen. Basert på dette har vi undersøkt følgende problemstilling: Hvordan kan finansnæringen gjøre seg mer attraktiv som arbeidsgiver, spesielt for studenter fra utradisjonelle fagområder?

Les rapporten her(PDF)

KS - Betydningen av omdømme for rekruttering av nyutdannede sykepleiere til kommunesektoren

Prosjektgruppa besto av Ane Kløvrud, Ana Rocha, Olav Ludvigsen og Thea Glommen.

På oppdrag fra KS har vi gjennomført empiriske undersøkelser av fire norske kommuner om betydningen av omdømme for rekruttering av nyutdannede sykepleiere til kommunesektoren. Hensikten med undersøkelsene har vært å gi et bilde av kommunenes innsats tilknyttet det å være attraktive arbeidsgivere for sykepleierstudenter. Formålet med rapporten henger sammen med nasjonalpolitiske målsetninger om å styrke kompetansen i kommunehelsetjenesten. Demografiske utfordringer og «eldrebølgen» medfører økt press på kommunesektoren, og et behov for flere dyktige sykepleiere.

Les rapporten her (PDF)

Lånekassen - Digitalisering og samhandling

Prosjektgruppa besto av Siri Nicoline Andersen, Camilla Ramse, Pernille Hole og Eline Lindsten.

Lånekassen vedtok på bakgrunn av et forprosjekt høsten 2015 og en pilotperiode første halvår av 2016 at hele organisasjonen skal gå over til Office 365 fra mars 2017. Innføringen skal ses opp i mot definerte effektmål for prosjektet, knyttet opp til Lånekassens virksomhetsstrategi for 2020. Formålet for prosjektet [vårt] er å undersøke hvordan den nye plattformen, Una, påvirker samhandlingskulturen i organisasjonen. Vi skal utarbeide en baseline, et bilde av dagens samhandlingskultur i Lånekassen. Deretter gi konkrete råd for hvordan Lånekassen kan måle resultater og effekter av prosjekt "Ny samhandlingsplattform", men også på generell basis i organisasjonen. Datamaterialet i oppgaven bygger på en kvantitativ null-undersøkelse gjennomført av Lånekassen i januar 2017 og dybdeintervjuer vi selv har gjennomført før innføringsperioden. Utvalget for spørreundersøkelsen er alle ansatte i Lånekassen, i dybdeintervjuene har det vært ansatte som jobber i ulike avdelinger på kontoret i Oslo.

Les rapporten her (PDF)

NRK - Å ta høyde for realitetene - Medarbeiderundersøkelser i hybride strukturer

Prosjektgruppa besto av Mari Viggen, Idun Backer og Ragnhild Evenshaug

Denne forskningsrapporten er skrevet på oppdrag fra NRK. Formålet med prosjektet er å høyne nytteverdien og relevansen av NRKs medarbeiderundersøkelse. Gjennom prosjektet undersøkes det hvordan den kan gjennomføres og følges opp på en måte som tar høyde for både hierarkisk struktur og arbeid på tvers av linjer. Resultatene kan være relevante for andre organisasjoner med hybride strukturer. I tillegg er problemstillingen i liten grad forsket på tidligere, og prosjektet kan derfor utgjøre et bidrag til forskningsfeltet.

Les rapporten her (PDF)

Oslo Universitetssykehus - Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus

Prosjektgruppa besto av Kristine Hoddevik, Thea Kleiven og Oda Brohjem.

Denne rapporten er en følgestudie av forskningsinstituttet Fafos rapport om ytringsbetingelser og varsling i OUS fra 2016. I rapporten vil to problemstillinger bli besvart. Den første problemstillingen tar for seg sykehusets og de ulike klinikkenes arbeid med å følge opp funnene i Fafos rapport, og kommer med synspunkt på hvordan dette arbeidet kan tenkes å bedre ytringsbetingelsene i OUS. I den andre problemstillingen knytter vi funn fra våre intervjuer med de ulike klinikkene opp mot Fafo-rapportens viktigste funn. Videre drøftes det på bakgrunn av intervjuene hvilke tiltak OUS bør innføre for å bedre ytringsbetingelsene i sykehuset. Disse tiltakene presenteres i slutten av rapporten.

Les rapporten her (PDF)

Virke - Evaluering av The Textile Interchange Project og veien videre

Prosjektgruppa besto av Julie Emblem Askim, Johanne Østgaard og Lora Temelkova. 

The Textile Interchange Project (The TIP) er et prosjekt i regi av Fellestiltakene LO/Virke i samarbeid med Handel og kontor. The TIP har hatt sin pilotfase ved Kongshavn VGS og Edvard Munch VGS skoleåret 2016/2017. Prosjektet har som mål å gi elever i videregående skole nyansert kunnskap og et oppriktig bilde av global handel og tekstilindustri. Bedrifter fra norsk næringsliv er også inkludert i prosjektet, da et av målene også er å skape bedre samarbeid og kontakt mellom skole og arbeidsliv. Vi ønsket i denne rapporten å avdekke om det har skjedd noe i elevenes bevissthet og kunnskap knyttet til global handel tekstilindustri i løpet av The TIPs pilotfase, og om prosjektet har bidratt til økt kontakt mellom skole og arbeidsliv.

Les rapporten her (PDF)

Publisert 19. des. 2017 14:08 - Sist endret 18. juni 2021 14:04