Prosjektforum 2015

Aker Solution - Aker's 175th anniversary - An insight into Aker's DNA and important events from the past 25 years

Studentgruppa bestod av Fredrik Raak Dahl, Sofia Ellen Davidson, Mira Sofie H. Iversen, SIlje Ingeborg Nordstad og Camilla H. Riibe.

Next year Aker ASA (Aker) is going to celebrate its 175th anniversary. In association with this Aker decided to collaborate with “Prosjektforum” at the University of Oslo in order get an academic and objective view of their history over the past 175 years. For more detailed information on the project’s background, see our mandate (Appendix I).

The purpose of the report is divided into two; first we wish to provide Aker with a structured academic perspective of the corporation’s history and important events, secondly we wish to provide all the employees’ within the corporation with a report that gives them a sense of ownership in relation to the anniversary. The report is founded on a few in-depth interviews with key personnel, as well as literature connected to Aker. In the initial stages of the project a decision was made to pay more attention to events that have occurred within the last 25 years and provide a more superficial presentation of the first 150 years, because this has been covered in detail before in Dag Solstad’s “Medaljens forside”.

The research question has been: "What events have been important for Akers development the last 25 years? How have these
events influenced Akers environment and future?"

 

Departmentenes Sikkerhets- og serviceorganisasjon DSS - Leve for å jobbe - eller jobbe for å leve? - En studie av sammenhengen mellom organisasjonskultur og sykefravær i departementsfellesskapet

Studentgruppa besto av Marte Emilie Engebretsen, Petter Brunsberg Refsli, Nicoline Bjerge Schie, Oda Egerdal Selsaas og Giang Thuy Thi Tran.

Denne rapporten vil fokusere på hvordan fravær og nærvær kan ses i sammenheng med organisasjonskulturen i tre departementer; Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet. Det ble benyttet et teoretisk rammeverk bestående av faktorene arbeidssituasjon, jobbengasjement, verdier og ledelse. Disse har dannet grunnlaget for hvilke trekk ved organisasjonskulturen prosjektgruppen har prioritert.

Undersøkelsen har ledet fram til følgende tre hovedfunn:

1. Det er vesentlige variasjoner i sykefraværet innad i departementene.

2. Det er omfattende likhetstrekk på tvers av departementene med tanke på hvilke
grupper som representerer vesentlige avvik på sykefraværsstatistikken.

3. Det er identifisert forskjeller i organisasjonskulturen til gruppen med høyt
sykefravær og gruppen med lavt sykefravær

 

KS - Hvordan sikre god ledelse i kommunal sektor? - en kvalitativ studie i fire kommuner og en fylkeskommune

Studentgruppa besto av Marte Holhjem, Annika M. Jahren, Leonora Kaba, Vegar Mørk og Anneli Paulsen.

I denne studien har vi sett på hvordan fire utvalgte kommuner og en fylkeskommune jobber med ledelse og hva som kan gjøres for å sikre god ledelse i kommunal sektor. Rapporten bygger på intervjuer med enkeltpersoner og med grupper av ledere. Formålet har vært å kartlegge hva som gjøres i dag og hva som kan gjøres for å skape enda bedre ledelse i fremtiden.

 

KS - Sustainable Development: A Local Government Opportunity

Studentgruppa besto av Lise Bregeon, Glenn Kasland, Vita Kvedaraite og Ida Madslien.

The purpose of this paper is to account for how local governments and international cooperation between municipalities can help achieve sustainable development. A combination of document analysis and information gained through interviews shows that local governments are in a unique position to respond to and address today’s development challenges. Local governments play a vital role in educating, mobilising, and responding to the public to promote sustainable development. After studying the different models for international cooperation, we can observe that municipal cooperation in Europe and the MIC programme outside Europe take place on unequal grounds.

The existing partnerships in Europe are strongly embedded in the political and economic European processes while North-South municipal cooperation does not yet have a common international framework. This has an impact on the scale, strength and elaboration of programmes, as well as on resources used for the management and implementation of North-South cooperation. Participating in municipal international cooperation programmes can offer many benefits like cultural awareness, reduced prejudices and stereotypes, increased understanding of global inequality, and knowledge of the partner community and country. This knowledge can be used to regard its own work and community in a new light. However, there are several issues that limit the effects of the projects for the Norwegian municipalities, like the size and needs of the cooperating municipalities. The lack of knowledge and competence can also hinder the cooperation from having a larger impact.

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning - Arbeidslivets skole? - En studie av samarbeidet mellom tekniske fagskoler og lokalt næringsliv

Studentgruppa besto av Inga Bilstad Brøyn, Annika Nadira de Leon, Åsa Paaske Gulbrandsen, Astri Menne Sjoner og Line Synnøve Sørensen.

Denne rapporten belyser hvordan samarbeidet mellom de tekniske fagskolene og næringslivet organiseres og praktiseres på lokalt nivå, og hvilke betingelser som ligger til grunn for dette samarbeidet.

I rapporten har vi identifisert fire forutsetninger for samarbeid: tid/ressurser, personlige nettverk, motivasjon og ansvar, samt tre systemiske hindre for samarbeid. De hemmende faktorene er NOKUTs godkjenningsordning, dagens finansieringssystem og potensielt en reduksjon av antall fagskoler. Funnene våre diskuteres i lys av teorier om utdanningssystemers sentralisering, utdanningers plass i samfunnet, samt institusjonell teori.

Veidekke Entreprenør - Mobilitiet forutsetter stabilitet - Balanse mellom arbeidsgiver og arbeidstakers behov i en multilokal virksomhet

Studentgruppa besto av Einar Tenden, Henrikke Hodøl, Jamina Heggedal og Julie Bårdsen Tøllefsen.

Siktemålet med rapporten har vært å identifisere faktorer som påvirker evnen til mobilitet blant ansatte i prosjektorganisasjonen i Veidekke Entreprenør AS. Rapporten bygger på en empirisk undersøkelse ved tre bygg- og anleggsprosjekter, hvor gruppeintervjuer med både funksjonærer og håndverkere samt en spørreundersøkelse danner grunnlag for vårt datamateriale. Rapporten inneholder flere råd og tiltak som Veidekke Entreprenør kan implementere for å etterleve det strategiske målet om en multilokal virksomhet, og kunnskapen som frembringes vil kunne styrke Veidekke Entreprenørs konkurranseevne og attraktivitet.

Gjennom analyser av vårt datamateriale forsøker vi derfor å besvare følgende problemstilling: Hva hemmer og fremmer geografisk mobilitet blant ansatte i prosjektorganisasjonen?

Youth for Understanding - Hvordan kan YFU Norge som en frivillig, non-profit organisasjon overleve i et økende kommersielt utvekslingsmarked?

Studentgruppa besto av Stina Rängevall Johansson, Ane Røst Klausen, Karoline Paulen og Ekaterina Zolotova.

The key objective of the present report is to work out a strategic plan and a course of action for the non-profit exchange organization Youth For Understanding Norway (YFU Norge). The organization with 64-year-long history is today represented in more than 50 countries of the world, offering pupils to make a journey of their lifetime. YFU’s dedicated employees and involved volunteers work together to make the exchange experience informative, safe and interesting. However, in today’s commercialized market it becomes difficult for a non-profit actor to compete on against profit-targeted companies

Publisert 17. juni 2015 09:19 - Sist endret 17. juni 2021 20:54