Prosjektforum 2013

Cutting Through the Clutter - Employer Branding in DNV Norway.

DNVOppdragsgiver var DNV, og studentgruppa bestod av Sandra Marie Herlung, Linn Mikkelborg, Morten Sars, Hanne Kristine Vederhus og Irina Zubchenko.

The competition for talents in the maritime, oil and gas sector has grown increasingly fiercer. In order to meet this growing competition, DNV Norway has, in the past years, increased their focus on Employer Branding and targeted communication towards new and existing employees. The aim is to brand DNV Norway as an attractive place to work, in order to attract new employees, as well as retaining current employees.

This report has had several goals. First, we have brought to attention the immense importance for companies to be visible and active online. Secondly, we have shown that in order for this to work, the entire organisation has to be involved, from the top management throughout the organisational structure. Last, but not least, our report will hopefully act as basis for the EBA-concept to evolve and develop in DNV Norway. Both the managers and the employees are positive, so DNV Norway has the basis and the enthusiasm needed for the EBA-concept to be implemented.

Teknologi i studiehverdagen

HiOAOppdragsgiver var Høgskolen i Oslo og Akershus og studentgruppa bestod av Daniel N. Lund, Petter H. Granaas, Pia C. Garborg og Sofie R. Carlsen.

Denne studien har kartlagt studentenes bruk av teknologi med fokus på læring, undervisning og evaluering. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet mulige scenarioer for en fremtidig studiehverdag ved HiOA frem mot 2015 og 2020. Disse scenarioene og de anbefalingene vi foreslår, er et empirisk resultat av fokusgruppeintervjuer vi gjennomførte med studenter på ulike studieretninger ved HiOA. Våre funn peker på to sentrale faktorer som er bestemmende for bruken av teknologi: interessen i å bruke systemene og systemenes design.

Fagskolen: Hva får arbeidsgiver igjen?

Oppdragsgiver var Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO), og studentgruppa bestod av Ann Kristin Mula Herst, Christina Kårstad, Emma Philippa Rullestad og Camilla Røer.

Vi har i denne rapporten foretatt en kvalitativ studie av arbeidsgivers utbytte av fagskolen som kompetansehevende tiltak i helse- og omsorgssektoren.

I hovedsak hadde flere av informantene våre positive erfaringer med fagskolen. Fagskolestudenten, herunder den ansatte, står i utdanningsforløpet overfor utvikling av kunnskaper og ferdigheter, på bakgrunn av evner, som igjen kan endre individets egne holdninger. Våre funn viser at de ansatte blant annet kan bli mer reflekterte, motiverte og tryggere i arbeidssituasjonen. Den enkeltes utviklede kompetanse kan bli en ressurs for arbeidsplassen som helhet, gjennom for eksempel praksis, og dermed kan arbeidsplassen bli innlemmet i læringsprosessen. Videre kan et kompetansetiltak, som fagskolen, gjøre arbeidsplassen mer attraktiv for nye søkere, samt brukes aktivt som en del av omdømmebygging. Dette har også positiv innvirkning for sektoren generelt.

Lost in translation. Recommendations for implementing change

Oppdragsgiver var Statoil, og studentgruppen bestod av Emilie Kristine Andreassen, Ingvild Vårdal Bredesen, Magnus Breistein, Karoline Jakoba Sandsbråten Scheide og Helene Terese Segrov.

The purpose of this research project is to evaluate to which degree have the People in PSR understood and acted upon the new changes implemented 1st of November 2012. How has the communication of the change process affected this understanding and level of acting upon? We used a qualitative research design with 28 informants in total, with every business unit represented. As the project developed, we chose to write the report with a critical perspective. We believe PSR will benefit from us using our resources to focus on areas of improvement.

Kjønnsbalanse i administrative stillinger ved det samfunnsvitenskapelige fakultet

UiOOppdragsgiver var Universitetet i Oslo (UiO), og studentgruppen bestod av Anett Bobrowicz, Christian Leirvik, Emilie Kreyberg og Kjersi Steffenak.

Denne oppgaven tar for seg kjønnsbalansen i administrative stillinger på UiO. Vår oppdragsgiver er Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) på Universitet, som ønsker svar på hvordan kjønnsbalansen på SV har utviklet seg, hvordan den påvirker arbeidsforholdene og hvorfor det er vanskelig å rekruttere menn til administrative stillinger ved fakultet. Målet med dette prosjektet er å gi SV et bedre beslutningsgrunnlag ved ansettelser til administrative stillinger.

Forvirring og formalisering ­‐ En evaluering av IA­‐avtalen i private, ideelle helse‐ og omsorgsvirksomheter

VIRKEOppdragsgiver var VIRKE, og studentgruppa bestod av Silja Katrina Krøvel, Robert Lorang Hansen, Kristin Austrheim, Anne-­‐Mari Samskott og Fredrikke Falkbu.

I denne rapporten har vi på oppdrag av Hovedorganisasjonen Virke undersøkt opplevelsen arbeidsgivere i private, ideelle helse- og omsorgsvirksomheter har av IA-avtalen. Den nåværende avtalen går ut i desember 2013 og skal evalueres innen utløpet av året. Vår undersøkelse belyser flere interessante aspekter ved IA-avtalen i disse unike virksomhetene. Vi håper rapporten vil bidra med nyttige innspill i evalueringsarbeidet.

Publisert 13. okt. 2011 15:49 - Sist endret 17. juni 2021 20:54